№ 2 (20) (2011)

Зміст

Статті

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР PDF
Марія Михайлівна Александрова
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: РОЗУМІННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ PDF
Франц Францович Бутинець, Тетяна Анатоліївна Бутинець
УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛIНСЬКИХ РIШЕНЬ PDF
Микола Іванович Бабіч, Надія Миколаївна Батищева, Ольга Володимирівна Кантаєва
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ОБЛІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ PDF
Олена Леонідівна Біляченко, Юрій Іванович Боярський
БРАК ЯК ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
О. В. Боднар
ПРОБЛЕМА ВІДСУТНОСТІ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЗА ПІДСУМКАМИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ PDF
Олександр Володимирович Бондар, Ольга Володимирівна Кантаєва
ОЦІНКА ЗАЛИШКІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ PDF
Юрій Іванович Боярський
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА ПЕРСПЕКТИВУ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Руслана Вікторівна Варічева
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Віктор Тарасович Венцель
ЕЛЕМЕНТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО МАРЖИНАЛЬНОГО ДОХОДУ PDF
Олена Петрівна Войналович, Тетяна Петрівна Назаренко
ПОРЯДОК ПРОДАЖУ МАЙНА НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ВПЛИВ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК PDF
Олена Миколаївна Глущук
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ТА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ PDF
Наталія Валеріївна Гойло
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Н. Ю. Грицак
НАПРЯМИ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦIЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Бадирхан Абдулмуталімович Дадашев, Ольга Володимирівна Кантаєва
ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Володимирівна Десяткіна
ЭКСПОРТ “ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ” И ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ PDF
Евгения Олеговна Дружинина, Н. В. Потапова
БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПРИСВЯЧЕНИХ ПРОБЛЕМАМ ШАХРАЙСТВА В УКРАЇНІ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ PDF
І. В. Заєць
ПОНЯТТЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ, ЇЇ ВИДИ ТА ЗВ'ЯЗОК ІЗ СИСТЕМОЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Валеріївна Замула, Катерина Володимирівна Шиманська
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВІТНОСТІ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Тетяна Вікторівна Затока
МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ PDF
Олена Анатоліївна Зоріна
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Тетяна Григорівна Камінська
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАСЧЕТА С ВЫШЕДШИМ ИЗ ОБЩЕСТВА УЧАСТНИКОМ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ PDF
Сергей Леонидович Коротаев
СТРУКТУРУВАННЯ ПРЕДМЕТУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ PDF
Олена Адамівна Лаговська
ГАРМОНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОСТОСУНКІВ СУБ’ЄКТІВ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН PDF
Яна Вікторівна Лебедзевич
ПРИНЦИП ІСТОРИЧНОЇ ВАРТОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: БУТИ ЧИ НЕ БУТИ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ? PDF
Сергій Федорович Легенчук, Наталія Михайлівна Королюк
ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ЯК ШТУЧНЕ УТВОРЕННЯ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ PDF
Дмитро Леонідович Лозинський
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ УМОВНИХ ФАКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ PDF
Лілія Федорівна Маценко
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД В ВИЗНАЧЕННІ КАТЕГОРІЇ “ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ” ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Вікторія Валеріївна Мірошник
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Ігор Віталійович Орлов, Юрій Іванович Боярський
БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА КЛЮЧОВИМ СЛОВОМ “ДАВАЛЬНИЦЬКА СИРОВИНА” PDF
Наталія Анатоліївна Осницька
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ПРОЦЕСАХ ЗБЕРЕЖЕННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Наталія Анатоліївна Остап`юк
МОДЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА PDF
Константин Викторович Павлов
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ PDF
Валерій Миколайович Пархоменко
РЕЗЕРВИ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ: ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ PDF
Ольга Олексіївна Пархомчук
СЕРЕДОВИЩЕ КОНТРОЛЮ: ПОНЯТТЯ, ПРИРОДА, СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ PDF
Наталія Іванівна Петренко, Тетяна Анатоліївна Бутинець
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РЕЗЕРВІВ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ PDF
Наталія Іванівна Петренко, Ольга Олексіївна Пархомчук
ПОНЯТТЯ “ОСНОВНІ ЗАСОБИ” ТА КАНАЛИ ЇХ ВИБУТТЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Є. С. Пиріжок, Наталія Тарасівна Кулікова
РОЗМІР ЕКОНОМІЧНОЇ СТАЛОЇ ПОТЕНЦІЙНОГО ЗРОСТУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗА ЇЇ ДОПОМОГОЮ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Юрій Леонідович Ренкас
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В УКРАИНЕ PDF
Юрий Леонидович Ренкас, Ирина Васильевна Саух
МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Катерина Василівна Романчук
МЕТОДИКА ПЕРЕВІРКИ ОПЕРАЦІЙ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЮ РОЗРАХУНКІВ PDF
Ірина Василівна Саух
ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНІВ “ПРОДАЖ”, “РЕАЛІЗАЦІЯ”, “ЗБУТ” PDF
Ярослава Василівна Сливка
УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ГНУЧКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ PDF
Олена Миколаївна Стадницька
НЕЗАВЕРШЕНЕ ВИРОБНИЦТВО: ОЦІНКА ТА ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова, Юрій Іванович Боярський
АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Алла Василівна Череп, Анастасія Павлівна Пухальська
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “АМОРТИЗАЦІЯ” ТА “ЗНОС”: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
О. В. Щирська
КОНТРОЛЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ PDF
Людмила Йосипівна Юрківська, Олена Леонідівна Біляченко
СКЛАД НЕРУХОМОСТІ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
І. А. Юхименко-Назарук