№ 2(20) (2011)

Зміст

Статті

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: РОЗУМІННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ PDF
Франц Францович Бутинець, Тетяна Анатоліївна Бутинець 6-17
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР PDF
Марія Михайлівна Александрова 18-28
УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛIНСЬКИХ РIШЕНЬ PDF
Микола Іванович Бабіч, Надія Миколаївна Батищева, Ольга Володимирівна Кантаєва 29-42
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ОБЛІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ PDF
Олена Леонідівна Біляченко, Юрій Іванович Боярський 43-47
БРАК ЯК ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
О. В. Боднар 48-52
ПРОБЛЕМА ВІДСУТНОСТІ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЗА ПІДСУМКАМИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ PDF
Олександр Володимирович Бондар, Ольга Володимирівна Кантаєва 53-69
ОЦІНКА ЗАЛИШКІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ PDF
Юрій Іванович Боярський 70-76
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА ПЕРСПЕКТИВУ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 77-86
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Руслана Вікторівна Варічева 87-105
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Віктор Тарасович Венцель 106-119
ЕЛЕМЕНТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО МАРЖИНАЛЬНОГО ДОХОДУ PDF
Олена Петрівна Войналович, Тетяна Петрівна Назаренко 120-125
ПОРЯДОК ПРОДАЖУ МАЙНА НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ВПЛИВ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК PDF
Олена Миколаївна Глущук 126-132
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ТА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ PDF
Наталія Валеріївна Гойло 133-143
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Н. Ю. Грицак 144-154
НАПРЯМИ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦIЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Бадирхан Абдулмуталімович Дадашев, Ольга Володимирівна Кантаєва 155-167
ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Володимирівна Десяткіна 168-175
ЭКСПОРТ “ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ” И ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ PDF
Евгения Олеговна Дружинина, Н. В. Потапова 176-193
БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПРИСВЯЧЕНИХ ПРОБЛЕМАМ ШАХРАЙСТВА В УКРАЇНІ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ PDF
І. В. Заєць 194-200
ПОНЯТТЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ, ЇЇ ВИДИ ТА ЗВ'ЯЗОК ІЗ СИСТЕМОЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Валеріївна Замула, Катерина Володимирівна Шиманська 201-211
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВІТНОСТІ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Тетяна Вікторівна Затока 212-220
МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ PDF
Олена Анатоліївна Зоріна 221-229
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Тетяна Григорівна Камінська 230-245
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАСЧЕТА С ВЫШЕДШИМ ИЗ ОБЩЕСТВА УЧАСТНИКОМ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ PDF
Сергей Леонидович Коротаев 246-253
СТРУКТУРУВАННЯ ПРЕДМЕТУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ PDF
Олена Адамівна Лаговська 254-262
ГАРМОНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОСТОСУНКІВ СУБ’ЄКТІВ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН PDF
Яна Вікторівна Лебедзевич 263-273
ПРИНЦИП ІСТОРИЧНОЇ ВАРТОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: БУТИ ЧИ НЕ БУТИ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ? PDF
Сергій Федорович Легенчук, Наталія Михайлівна Королюк 274-284
ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ЯК ШТУЧНЕ УТВОРЕННЯ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ PDF
Дмитро Леонідович Лозинський 285-290
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ УМОВНИХ ФАКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ PDF
Лілія Федорівна Маценко 291-300
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД В ВИЗНАЧЕННІ КАТЕГОРІЇ “ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ” ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Вікторія Валеріївна Мірошник 301-309
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Ігор Віталійович Орлов, Юрій Іванович Боярський 310-320
БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА КЛЮЧОВИМ СЛОВОМ “ДАВАЛЬНИЦЬКА СИРОВИНА” PDF
Наталія Анатоліївна Осницька 321-329
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ПРОЦЕСАХ ЗБЕРЕЖЕННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Наталія Анатоліївна Остап`юк 330-334
МОДЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА PDF
Константин Викторович Павлов 335-347
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ PDF
Валерій Миколайович Пархоменко 348-362
РЕЗЕРВИ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ: ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ PDF
Ольга Олексіївна Пархомчук 363-370
СЕРЕДОВИЩЕ КОНТРОЛЮ: ПОНЯТТЯ, ПРИРОДА, СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ PDF
Наталія Іванівна Петренко, Тетяна Анатоліївна Бутинець 371-384
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РЕЗЕРВІВ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ PDF
Наталія Іванівна Петренко, Ольга Олексіївна Пархомчук 385-396
ПОНЯТТЯ “ОСНОВНІ ЗАСОБИ” ТА КАНАЛИ ЇХ ВИБУТТЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Є. С. Пиріжок, Наталія Тарасівна Кулікова 397-405
РОЗМІР ЕКОНОМІЧНОЇ СТАЛОЇ ПОТЕНЦІЙНОГО ЗРОСТУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗА ЇЇ ДОПОМОГОЮ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Юрій Леонідович Ренкас 406-413
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В УКРАИНЕ PDF
Юрий Леонидович Ренкас, Ирина Васильевна Саух 414-422
МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Катерина Василівна Романчук 423-427
МЕТОДИКА ПЕРЕВІРКИ ОПЕРАЦІЙ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЮ РОЗРАХУНКІВ PDF
Ірина Василівна Саух 428-433
ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНІВ “ПРОДАЖ”, “РЕАЛІЗАЦІЯ”, “ЗБУТ” PDF
Ярослава Василівна Сливка 434-447
УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ГНУЧКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ PDF
Олена Миколаївна Стадницька 448-458
НЕЗАВЕРШЕНЕ ВИРОБНИЦТВО: ОЦІНКА ТА ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова, Юрій Іванович Боярський 459-467
АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Алла Василівна Череп, Анастасія Павлівна Пухальська 468-477
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “АМОРТИЗАЦІЯ” ТА “ЗНОС”: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
О. В. Щирська 478-485
КОНТРОЛЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ PDF
Людмила Йосипівна Юрківська, Олена Леонідівна Біляченко 486-490
СКЛАД НЕРУХОМОСТІ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
І. А. Юхименко-Назарук 491-497