DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-397-405

ПОНЯТТЯ “ОСНОВНІ ЗАСОБИ” ТА КАНАЛИ ЇХ ВИБУТТЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Є. С. Пиріжок, Наталія Тарасівна Кулікова

Анотація


Проаналізовано підходи до трактування поняття “основні засоби” та шляхи вибуття основних засобів на підприємстві.

Ключові слова


підприємство; основні засоби; канали вибуття основних засобів на підприємстві

Повний текст:

PDF

Посилання


Азрилиян А.Н. Большой бухгалтерский словарь / Под. ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 1999.–574 с.

Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера / И.А. Бланк. – К.: “Ника-Центр”, 1998. – 480 с.

Бойко В.М. Бізнес: словник-довідник / В.М. Бойко, П.Г. Вашків. – К.: Україна, 1995. – 565 с.

Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов.– М.: Книжный мир, 1999. – 894 с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський словник / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир ПП “Рута”, 2001. – 224 с.

Вегера С.Г. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: [Учеб.-метод. комплекс для студ. спец. 250107 “Экономика и управление на предприятиях”] / C.Г. Вегера – Новополоцк: ПГУ, 2005. – 316 с.

Вербило О.Ф. Бухгалтерський облік у менеджменті: зміст та методика навчання / [Т.П. Кондрицька, В.М. Ярошинська]; за ред. проф. О.Ф. Вербило. – [Частина друга. Фінансовий облік]. – К.: НАУ, 2006. – 696 с.

Вещунова Н. Бухгалтерский учет: [учебное пособие] / Н. Вещунова, Л.Ф. Фомина – М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с.

Фінансовий облік: [підручник] / Голов С.Ф., В.М. Костюченко, І.Ю. Кравченко, Г.А. Ямборко. – К.: Лібра, 2005. – 976 с.

Економічна енциклопедія: [У трьох томах]. – Т. 1. А-К. – Київ: Видавничий ценр “Академія”, 2000. – 864 с.

Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній., Г.Л. Вознюк. – К.: Знання, 2007. – 1072 с.

Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній., Г.Л. Вознюк. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 174 с.

Загородній А.Г. Фінансовий словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовшенко Т.С. – [3-е вид.]. – К.: Знання, 2000. – 588 с. – С. 495.

Загородній А.Г. Облік і аудит: термінологічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. – Львів: “Центр Європи”, 2002. – 671 с.

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” № 334/94-ВР від 28.12.94 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=334%2F94-%E2%F0

Зінкевич О.В. Дослідження окремих питань методики обліку вибуття основних засобів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі”] (27-28 травня 2004 р.) / Гончарук Я.А., Апопій В.В., Загорський В.С. – Львів: ПП “Компакт-ЛВ”, 2004. – 398 с.

Карпінський Б.А. Фінансово-інвестиційний словник: [навчальний посібник] / Б.А. Карпінський, О.В. Герасименко. – Львів: Магнолія Плюс, 2005. – 304 с.

Кожинов В.Я. Бухгалтерский учет: [пособие для начинающих / В.Я. Кожинов. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Издательство “Екзамен”, 2003. – 832 с.

Бухгалтерский учет / Козлова Е.П., Парашутин Н.В., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. – [2-е изд.]. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 576 с.

Кондрашова Т.Н. Бухгалтерскийучет: [учеб.-метод. пособие] / Кондратова Т.Н., Верига А.В., Петрушевський Ю.Л. – Донецк: ДонГУУ, 2005. – 260 с.

Кузнєцов В. Великий словник бухгалтера / В. Кузнєцов, О. Михайленко. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Х.: Фактор, 2005. – 532 с.

Кусайкіна Н.Д. Сучасний тлумачний словник української мови [Електронний ресурс] / Н.Д. Кусайкіна, Ю.С. Цибульник. – Режим доступу: http://www.hurtom.com/culture/music/6567-suchasnijj-tlumachnijj-slovnik-ukransko.html

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 “Основні засоби” [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.minfin.gov.ua/ document/92427/МСБО_16.pdf

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] / И.С. Ожегов. – Режим доступа: http://www.jobtoday.com.ua/slovar/ slovo.php?gnm=4657

Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” / Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0288-00

Прохожая В.А. Основные средства: учет и налогооблажение / Прохожая В.А. – Минск: Изд-во Гревцова, 2006. – 184 с.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. – [2-е изд., испр.]. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 479 с.

Редько А.Ю. Справочник-словарь бухгалтера / Редько А.Ю., Барановская В.Г., Горбачева Т.В. и др. – К.: Друкар, 1996. – 178 с.

Семйон В.С. Бухгалтерський облік необоротних активів в Україні та Угорщині: порівняльний аспект: дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спеціальність 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / В.С. Семйон – Житомир, 2010.

Сердюк В.Н. Бухгалтерский учет: [учебное пособие] / В.Н. Сердюк. – [9-е изд., и доп.]. – Донецк: ДонНУ, 2009. – 595 с.

Скирпан О.П. Бухгалтерський облік: [навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації] / О.П. Скирпан, М.С. Полюх. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 496 с.

Сухарський В.С. Економічний словник-довідник / В.С. Сухарський. – Т.: Богдан, 2002.– 720 с.

Терехова В.А. Финансовый учет: краткий курс / В.А. Терехова. – Спб.: Питер, 2005. – 368 с.

Фаминский И.П. Внешнеэкономический толковый словарь / Под ред. И.П. Фаминского. – М.: ИНФРА-М, 200. – 512 с.

Фигурнов Е.Б. Управление предприятием: словарь-справочник / Е.Б. Фигурнов. – М.: Профиздат, 1990. – 336 с.

Шемшученко Ю.С. Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2007. – 992 с.

Бухгалтерський облік в Україні: [навч. посібник] / За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішевського. – [6-е вид., доп. і перероб.]. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, “Інтелект-Захід”, 2007. – 1200 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.