DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-48-52

БРАК ЯК ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ

О. В. Боднар

Анотація


Визначено сутність поняття браку виробництва, а також науково обґрунтованого відображення видів браку за різними класифікаційними ознаками.

Ключові слова


брак виробництва; види браку виробництва; класифікаційні ознаки браку як обліково-економічної категорії

Повний текст:

PDF

Посилання


Азрилиан А.Н. Большой экономический словарь / А.Н. Азрилиан. – [4-е изд. доп. и перераб.]. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 574 с.

Алдашкин Ф.И. Бухгалтерский учет в нефтяной и газовой промышленности: [yчеб. для вуз.] / Ф.И. Алдашкин, Л.Г. Алиева – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М.: “Недра”, 1981. – 304 с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський словник [за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця] / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с.

Бутова О. Брак бухгалтеру не враг [Електронний ресурс] / О. Бутова // Московский бухгалтер. – 2006 – № 6. – Режим доступу до журн.: http://www.sv-audit.ru/print_p.php?id=30.

Бухгалтерский учет на производстве / А.М. Абашина, А.А. Маковский, М.Н. Симонова, И.К. Талье – М.: Информационно-издательский дом “Филинъ”, 1997. – 384 с.

Бухгалтерский учет: учебник / П.С. Безруких, В.Б. Ивашкевич, А.Н. Кашаев и др.; под. ред. П.С. Безруких. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 456 с.

Бухгалтерський облік та оподаткування: навч. посіб. / За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – Львів: Бухгалтерський центр “Ажур”, 2009. – 1112 с.

Войтенко Т. Облік втрат від браку: до і після / Т. Войтенко // Податки та бухгалтерський облік – 2000 р. – № 37 (292) – С. 38-50

Гладких-Родионов М. / От качества до брака один шаг [Електронний ресурс] / М. Гладких-Родионов // Расчет. – 2008 – № 10. – Режим доступу до журн.: http://www.audit-it.ru/articles/account/buhconcret/a65/183273.html.

Грачова Р. Брак у виробництві [Електронний ресурс] / Р. Грачова // Дебет-Кредит – 2004. – № 19. – Режим доступу до журн.: http://www.dtkt.com.ua/show/1cid0591.html.

Грунтфест И.Л. Бухгалтерский учет в промышленном предприятии / И.Л. Грунтфест, Б.С. Щеглов. – [3-е перераб. Изд.]. – Минск: “Беларусь”, 1970. – 432 с.

Державний класифікатор відходів України ДК 005-96, затверджений наказом Держстандарту України від 29.02.96 р. № 89 [Електронний ресурс] // – Режим доступу: http://ukraine.uapravo.net/data/akt53/page1.htm.

Дмитриев М.В. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности промышленного предприятия: [учеб. для инженер. экон. вузов и фак.] / М.В. Дмитриев, А.М Дмитриев. – [изд. 3-е, доп. и переработ.]. – М., “Экономика”, 1968. – 549 с.

Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К.: Знання, 2007. – 714 с.

Іванків О.Я. Управління витратами і його вплив на якість продукції підприємства [Електронний ресурс] / О.Я. Іванків // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі України. – 2007. – № 12. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/nvvnu/ekonomika/2007_12/R4/3.pdf.

Ізвєкова І.М. Класифікація браку та її практичне використання підприємств машинобудування / І.М. Ізвєкова, Г.О. Король, Н.П. Потрус // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 1(55). – 211-215 с.

Кожинов В.Я. Бухгалтерский учт: пособие для начинающих. – [4-е изд., перераб. и доп.] / В.Я. Кожинов. – М.: Издательство “Экзамен”, 2003. – 832 с.

Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Н.П. Кондраков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 584 с.

Лист Міністерства промислової політики України від 15.12.2006 р. № 01/5-1-2928 “Щодо класифікації браку і особливостей обліку витрат від браку” / Режим доступу: http://uazakon.com/documents/date_6s/pg_gewxwf.htm.

Маланчак В.Є. Вирішення судово-економічною експертизою питань, пов’язаних з документуванням у бухгалтерському обліку виробничого браку / В.Є. Маланчак, П.В. Тимкович / Судово-економічна експертиза – 2010. – Випуск 10. – 583-588 с.

Мошенський С.З. Економічний аналіз: [підруч. для студ. екон. спец. вищих навч. закл.] / С.З. Мошенський, О.В. Олійник. – [за ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця]. – Житомир: ПП “Рута”, – 2007. – 704 с.

Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: [навч. посіб.] / Г.В. Нашкерська – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.

Панченко Т. Учет внутреннего брака в производстве [Електронний ресурс] / Т. Панченко // Финансовая газета. – 2005. – № 36. – Режим доступу до журн.: http://alt-x.narod.ru/DOC/8Proizv/0905brak.txt.

Фоминский И.П. Внешнеэкономический толковый словарь / И.П. Фоминский. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 512 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.