DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-363-370

РЕЗЕРВИ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ: ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ

Ольга Олексіївна Пархомчук

Анотація


Удосконалено порядок розкриття інформації про резерв майбутніх витрат і платежів в розрізі його різновидів (резерву на відшкодування витрат на реструктуризацію та резерву наступних витрат на виконання зобов’язань за обтяжливим контрактом) у внутрішній звітності підприємства з метою підвищення її аналітичності для прийняття відповідних управлінських рішень.

 


Ключові слова


внутрішня звітність підприємства; відображення у звітності; резерв майбутніх витрат і платежів; види резервів; резерв на відшкодування витрат на реструктуризацію; резерв наступних витрат на виконання зобов`язань за обтяжливим контрактом

Повний текст:

PDF

Посилання


Бухгалтерський фінансовий облік [текст]: підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. [і з передм.] Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2009. – 912 с.

Верига Ю.А. Резерви підприємств України: облік і подання інформації у звітності / Ю.А. Верига // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – Житомир, 2003. – № 4 (26). – С. 52-58.

Дячек С.М. Відображення в бухгалтерському обліку та аналіз резервів молокопереробних підприємств АПК: автореф. дис. на здобуття наукового ступеню канд. екон. наук.: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / С.М. Дячек. – Київ. – 2008. – 22 с.

Козлова М.О. Облік і контроль процесу резервування (на прикладі діяльності великих промислових підприємств України): дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Козлова Марія Олегівна. – К., 2006. – 203 с.

Медведев М.Ю. Общая теория учета: естественный бухгалтерський и компьютерный методы / М.Ю. Медведєв. – М.: Издательство “Дело и Сервис”, 2001. – 752 с.

Орищенко М.М. Облік і аудит резервів капіталу: методологія та організація: автореф. дис. на здобуття наукового ступеню канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / М.М. Орищенко. – Київ, 2009. – 20 с.

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь “О годовой бухгалтерской отчетности организаций” от 17.02.2004 г. №16. – Режим доступу: http:// www.pravo.by.

Приказ Минфина России “О формах бухгалтерской отчетности организаций” от 22.07.03. – Режим доступу: http://nizhstat.gks.ru/ statrep/ DocLib/67n.doc.

Терещенко В.С. Бухгалтерський облік забезпечень майбутніх витрат і платежів: теорія та методика: дис... канд. наук: 08.00.09 / Терещенко Вікторія Сергіївна. – К., 2008. – 166 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.