DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-201-211

ПОНЯТТЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ, ЇЇ ВИДИ ТА ЗВ'ЯЗОК ІЗ СИСТЕМОЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Ірина Валеріївна Замула, Катерина Володимирівна Шиманська

Анотація


Проведено аналіз трактування поняття “мотивація”, обґрунтовано підхід до її розуміння з точки зору бухгалтерського обліку на основі розгляду ключових теорій мотивації.

Ключові слова


мотивація працівників; види мотивації; зв`язок поняття із системою бухгалтерського обліку; теорії мотивації

Повний текст:

PDF

Посилання


Багиев Н. Маркетинг: терминологический словарь / Н. Багиев [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vocable.ru/dictionary/83/word/%CC%EE%F2%

E8%E2%E0%F6%E8%FF/

Бизнес-словарь, 2001 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vocable.ru/dictionary/440/word/%CC%EE%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF+%D2%F0%F3%E4%E0/

Булатов А. Учебник “Экономика”: глоссарий / А. Булатов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vocable.ru/dictionary/421/word/%CC%EE%F

%E8%E2%E0%F6%E8%FF+%F2%F0%F3%E4%E0/

Вознюк А.М. Особливості застосування форм і методів стимулювання персоналу промислового підприємства / А.М. Вознюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Venu/2009_1/11.pdf

Волкова Н. Иерархия потребностей А. Маслоу / Н. Волкова // Корпоративный менеджмент [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cfin.ru/encycl/pyramid.shtml

Волкова Н. Мотивационная теория ожиданий В. Врума / Н. Волкова // Корпоративный менеджмент [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cfin.ru/encycl/expectation_theory.shtml

Волкова Н. Теория удовлетворенности / неудовлетворенности работой Ф. Герцберга / Н. Волкова // Корпоративный менеджмент [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cfin.ru/encycl/satisfaction.shtml

Грінько І.М. Вдосконалення матеріальної мотивації праці в системі управління промисловими підприємствами / І.М. Грінько [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znpchdtu/2009_24/articles/38_Grinko.pdf

Долішній І.М. Мотивація персоналу як об'єкт управління на підприємстві / І.М. Долішній, А.В. Колодійчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_5/211_Dolisznij_20_5.pdf

Єгоркіна Т.О. Формування мотиваційного механізму на торговельних підприємствах / Т.О. Єгоркіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdnuet/econ/2010_4/Egorkina.pdf.

Заборгованість із виплати заробітної плати у 2011 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Зленко А.М. Сутність мотивації праці та її роль в забезпеченні ефективного управління трудовими ресурсами / А.М. Зленко // Економічний вісник університету. – 2010. − № 2. – С. 204-206.

Ковальська К.В. Нові підходи до мотивації персоналу в стратегічному управлінні корпораціями / К.В. Ковальська, Р.В. Рак // Формування ринкових відносин в Україні − 2010. − № 1 (104) . – С.29-33.

Колот А.М. Мотивація персоналу : Підручник / А.М. Колот – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.

Крушельницька О.В. Мотивація та оцінка діяльності персоналу: Навчальний посібник / О.В. Крушельницька. – Житомир, 2000. – 215 с.

Кулик І. Мотивація праці в Україні та за кордоном / І. Кулик // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2008. – № 1. – С. 62-66.

Кураков Л. Экономика и право: словарь-справочник / Л. Кураков [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vocable.ru/dictionary/80/ word/%CC%CE%D2%C8%C2%C0%D6%C8%DF

Малый экономический глоссарий [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vocable.ru/dictionary/660/word/%CC%EE%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF/

Мескон М. Основыменеджмента: Глоссарий к книге / М. Мескон [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vocable.ru/dictionary/91/

word/%CC%EE%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF/

Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Издательство “Дело”, 1997. – 704 с.

Мочерний С.В. Економічний словник – довідник [ред. док. екон. наук, проф. С.В. Мочерного]. – К.: Феміна, 1995. – 368 с.

Мушкін І. Нематеріальна мотивація продуктивності праці / І. Мушкін // Персонал. – 2009. − №4. – С. 44-49.

Попрозман О.І. Мотивація персоналу на підприємствах / О.І. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 9 (88) . – С. 139-142.

Продіус О.І. Мотивація трудової діяльності персоналу промислових підприємств в умовах глобалізації економіки / О.І. Продіус [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpchdtu/2009_22_1/

articles/Problem_upravleniya/22_Prodius.pdf

Райзберг Б. Современный экономический словарь / Б. Райзберг, Л. Лозовский, Е. Стародубцева [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vocable.ru/dictionary/88/word/%CC%CE%D2%C8%C2%C0%D6%C8%DF/

Сардак С. Мотивація та стимулювання працівників вітчизняних підприємств / С. Сардак // Україна: аспекти праці. − 2008. – № 6. – С.45-51.

Управление рисками в России: глоссарий проекта “Экперт РА” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vocable.ru/dictionary/99/word/%CC% EE%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF/

Энциклопедия трудового права, 2000 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://determiner.ru/dictionary/223/word/%CC%CE%D2%C8%C2%C0%D6%C8%DF+%D2%D0%D3%C4%C0/

Ямпoльcкaя Д. Содержательные теории мотивации по А. Маслоу, Ф. Герцбергу и Макклеланду / Д. Ямпoльcкaя, M. Зoниc [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inventech.ru/lib/management/management-0028/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.