DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-168-175

ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Ірина Володимирівна Десяткіна

Анотація


Удосконалено діючу систему бухгалтерського обліку підприємств ресторанного господарства в частині відображення витрат на якість продукції та послуг.

 


Ключові слова


підприємства ресторанного господарства; витрати на якість продукції та послуг; обліковий аспект відображення витрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Анисимова Н.Ю. Анализ системы качества винодельческой продукции / Н.Ю. Анисимова // Вестник ЖГТУ. – № 2 (32). – 2005. – С. 38-44.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення” від 29.06.2010 р. N 2367-VI ( 2367-17 ) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – N 34. – ст. 486. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=30-93.

Закону України “Про захист прав споживачів” від 16.06.2011 р. N 3530-VI (3530-17 ) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12.

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені Наказом Мінпромполітики України від 9 липня 2007 року № 373.

Морозова-Герасимович Н.А. Методичні засади організації оперативного аналізу затрат на забезпечення якості на плодоовочеконсервних підприємствах / Н.А. Морозова-Герасимович // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2004. – № 2(28). – С. 131-137.

Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік, внутрішній контроль і економічний аналіз витрат на поліпшення якості продукції: проблеми теорії та методології [Текст]: монографія / В.М. Пархоменко. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 560 с.

Пархоменко В.М. Якість продукції як основа виконання договірних зобов’язань: обліковий вимір / В.М. Пархоменко // Міжнародний збірник наукових праць “ Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу”. – Випуск 1(13). – с. 110-124.

Попова Т.Д. Учет затрат на качество / Т.Д. Попова // Бухгалтерский учет. – 2001. – № 11. – С. 71-72.

Тимрієнко І.Ю. Обліковий аспект відображення витрат на якість продукції підприємств переробної промисловості / І.Ю. Тимрієнко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2009_3/40.pdf.

Тимрієнко І.Ю. Управлінський облік витрат на якість продукції: концептуальний підхід, теорія і практика [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_1/Timrienko_109.htm.

Фейгенбаум А. Контроль качества продукции / А. Фейгенбаум: [сокр. пер. с англ.]; авт. предисл. и науч. ред. А.В. Гличев. – М.: Экономика, 1986. – 471 с.

Фомин М.Г. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация: [учебное пособие] / М.Г. Фомин. – [2-е узд., перераб. и доп.]. – М.: Ось-89, 2007. – 384 с.

Фомина О.В. Учет и анализ затрат в системе обеспечения качества продукции молокоперерабатывающих организаций АПК: дис. канд. экон. наук: 08.00.12 / О.В. Фомина. Москва, 2007. – 260 с.

Шаповал М.І. Менеджмент якості: [підручник] / М.І. Шаповал. – [3-тє вид., випр. і доп.]. – К.: Т-во “Знання”, КОО – 2007. – 471 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.