DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-371-384

СЕРЕДОВИЩЕ КОНТРОЛЮ: ПОНЯТТЯ, ПРИРОДА, СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ

Наталія Іванівна Петренко, Тетяна Анатоліївна Бутинець

Анотація


Визначено середовище системи внутрішнього контролю, окреслено фактори формування, відповідність контрольного середовища вимогам управління; виокремлено передумови удосконалення системи контролю.

Ключові слова


система внутрішнього контролю; середовище контролю; фактори формування; природа та соціальна цінність системи контролю

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурцев В.В. Организация системы внутреннего контроля коммерческой организации / В.В. Бурцев. – М.: Экзамен, 2000. – 320 с.

Вакаров В.М. Організація діяльності аудиторської фірми: автореферат дис. канд. екон. наук: спец. / В.М. Вакаров. – Ужгород, 2004. – 20 с.

Волчек А.В. Системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля в коммерческих организациях / А.В. Волчек. – Минск: Регистр, 2007. – 256 с.

Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління / В.А. Євтушевський. – К.: Знання-Прес, 2002. – 317 с.

Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. / В.В. Ковалев, О.Н. Волкова – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 424 с.

Корінько М.Д. Удосконалення організації та функціонування системи внутрішнього економічного контролю при диверсифікації діяльності суб'єктів господарювання / М.Д. Корінько // Статистика України. – 2008. – № 1. – С. 34-40.

Мельник М.В. Ревизия и контроль: учебник / М.В. Мельник, Л.С. Пантелеев, А.Л. Звездин / под. ред. проф. М.В. Мельник. – М.: КНОРУС, 2007. – 640 с.

Новиков А.М. Методология образования / А.М. Новиков. – [2-е узд.]. – М.: “Эгвес”, 2006. – 488 с.

Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М. : “Сов. єнциклопедия”, 1968. – 900 с.

Ожегов С.И. Фактор – [с. 692]

Основы аудита: Учебник / Под ред. проф. Я.В. Соколова. – М.: “Бухгалтерский учет”, 2000. – 456 с.

Паниотто В.И. Качество социологической информации / В.И. Паниотто – К.: Наукова думка, 1986. – 208 с.

Привезенцев В.А. Контроль и ревизия: Учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 96 с.

Пушкар P.М. Менеджмент: теорія та практика / Пушкар P.М., Тарнавська Н.А. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 198 с.

Сиротенко Э.А. Внутрифирменные стандарты аудита: учебное пособие / Э.А. Сиротенко. – [3-е изд., перераб.]. – М.: КНОРУС, 2007. – 240 с.

Сініцина Т.А. Проблема оцінки ефективності системи управління – результати, невирішені питання / Т.А. Сініцина // Вісник ЖІТІ. – Вип. 3(25). Житомир: ЖТУ, 2003. – С. 260–266.

Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. – 4-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1988. –1600 с.

Соколов Б.Н. Системы внутреннего контроля (организация, методики, практика) / Б.Н. Соколов. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2007. – 442 с.

Суварно Р.В. Развитие организации оперативного контроля экономической деятельности промышленных предприятий: дис. …канд. экон. наук: 08.06.02 / Р.В. Суварно. – Одесса, 1998. – 169 с.

Чорний О.О. Формування контрольного середовища до вимог управління машинобудівним підприємством / О.О. Чорний // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 3. – С. 45 – 48.

Kazimierz Janicki. Rewizja wewnętrzna. Rola i odpowiedzialność zarządu za działanie kontroli oraz funkcjonowanie rewizji wewnętrznej / Janicki Kazimierz // Rachunkowość / Wymieniamy doświadczenia. – 2001. – № 2. – S. 133-135.

Nadolna B. System kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie / Bożena Nadolna // Studia i prace WNEiZ nr 16 Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania, pod red. K. Winiarskiej. –S. 271-282.

Schein E. Process Consultation (ruls 1 and 2). Reading, Mass: Adisson Wesley / E. Schein, 1994.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.