DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-385-396

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РЕЗЕРВІВ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

Наталія Іванівна Петренко, Ольга Олексіївна Пархомчук

Анотація


Наведено пропозиції щодо удосконалення методики бухгалтерського обліку резерву майбутніх витрат і платежів у частині введення субрахунків та аналітичних розрізів, що підвищить інформативну місткість облікової інформації.

Ключові слова


облікова інформація; витрати та платежі; методика бухгалтерського обліку резерву майбутніх витрат і платежів

Повний текст:

PDF

Посилання


Анищенко А.В. Резервы: бухгалтерський и налоговый учт. – М.: ООО “Налог Инфо”, ООО “Статус-Кво 97”, 2006. – 172 с.

Вареня В. Обтяжливий контракт / В. Вареня, Т. Вареня // Дебет-Кредит. – 2006. – № 46. – Режим доступу: http: // www.dtkt.com.ua

Дорогостайский В.Г. Бухгалтерський учет резервов в коммерческих организациях: дис. канд..экон.наук: 08.00.12 / В.Г. Дорогостайский. – М.: РГБ, 2002. – 198 с.

Дячек С.М. Відображення в бухгалтерському обліку та аналіз резервів молокопереробних підприємств АПК: автореф. дис. на здобуття наукового ступеню канд. екон. наук.: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / С.М. Дячек. – Київ. – 2008. – 22 с.

Кобилянська О.І. Фінансовий облік / О.І. Кобилянська. – К.: Знання, 2004. – 473 с.

Козлова М.О. Облік і контроль процесу резервування (на прикладі діяльності великих промислових підприємств України): дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / М.О. Козлова – К., 2006. –203 с.

Котенко Л.Н. Бухгалтерський учет на предприятиях торговки и питания / Л.Н. Котенко. – Х.: Студцентр, 2003. – 640 с.

Кравчук О. Основне, що потрібно знати про резерв відпусток / О. Кравчук //Баланс. – 2008. – № 42 (767). –

С. 28-30.

Кузьменко О. Витрати на гарантійне обслуговування /О. Кузьменко // Баланс. – 2009. – №50 (879). – С. 22-23.

Кузьменко О. Створюємо резерв на оплату відпусток / О. Кузьменко // Баланс. – 2008. – № 96 (821). – С. 29.

Кучерак Д. Резерв на оплату відпусток до валових витрат не включається / Д. Кучерак // Дебет-Кредит. – 2007. – № 47. – С. 74.

Медведев М.Ю. Общая теория учета: естественный бухгалтерський и компьютерный методы / М.Ю. Медведєв. – М.: Издательство “Дело и Сервис”, 2001. – 752 с.

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затв. Наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.01 р. № 47 // Бухгалтерський облік в Україні, нормативна та правова база / Укладач Лень В.С.. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 398 с.

Миронова Ю. Створення резерву для відпускних в середині року - порушення правил бухобліку / Ю. Миронова // Дебет-Кредит. – 2006. – № 26. – С. 9.

Омецінська І. Сутність забезпечень, порядок їх визнання та оцінки / І. Омецінська // Економічний аналіз. – 2010. – Випуск 6. – С. 285-288.

Орищенко М.М. Облік і аудит резервів капіталу: методологія та організація: автореф. дис. на здобуття наукового ступеню канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / М.М. Орищенко. – Київ, 2009. – 20 с.

Папинова О. Схемы бухгалтерських проводок: консультации с числовими примерами / Папинова О., Плешонкова Л. и др.: [метод. пособие]. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2002. – 128 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання” від 31.01.2000 р. № 20 [Електронний ресурс]: К.: CD-вид-во “Інфодиск”, 2008. – 1електорн. опт. диск(CD-ROM): цв; 12см. – Систем. вимоги: Pentium-233; 32Mb RAM; CD-ROM Windows 95 OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Заголовок з титул. екрану.

Прийма Л. Резерв на оплату відпусток: стоврення та облік / Л. Прийма // Дебет-Кредит. – 2006. – № 23. – С. 26-27.

Прощина Т. Резерв на оплату відпусток / Т. Прощина // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – № 42. – С. 41-42.

Прощина Т. Резерв на оплату відпусток / Т. Прощина // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 39. – С. 48-50.

Прощина Т. Створення та використання резерву відпусток / Т. Прощина // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 40. – С. 52-54.

Самарченко О. Автосалон: створення резерву на гарантійне обслуговування / О. Самарченко // Бізнес бухгалтерія. – 2009. – № 9 (840). – С. 68.

Строїч С. Резерв на оплату відпусток: обліковуємо правильно / С. Строїч // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – №40(1317). – С. 36-39.

Терещенко В.С. Бухгалтерський облік забезпечень майбутніх витрат і платежів: теорія та методика: дис... канд. наук: 08.00.09 / В.С. Терещенко – К., 2008. – 166 с.

Чуприна О. Створення резерву відпусток / О. Чуприна // Главбух. – 2009. – № 8(631). – С. 23-26.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.