DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-434-447

ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНІВ “ПРОДАЖ”, “РЕАЛІЗАЦІЯ”, “ЗБУТ”

Ярослава Василівна Сливка

Анотація


Визначено значення термінів “продаж”, “реалізація”, “збут”, причини підміни поняття “продаж” терміном “реалізація”, проведено розмежування між поняттями “продаж” та „процес продажу”, виділено додаткові витрати на етапах процесу продажу;  уточнено завдання бухгалтерського обліку процесу продаж.


Ключові слова


продаж; реалізація; збут; підміна поняття "продаж" терміном "реалізація"; етап процесу продажу; додаткові витрати процесу; бухгалтерський облік процесу продаж

Повний текст:

PDF

Посилання


Балабаниць А.В. Збутова діяльність торговельних підприємств в умовах маркетингової орієнтації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 [Електронний ресурс] / А.В. Балабаниць; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі. – Донецьк, 2000. – 20 с.

Біленький О.Ю. Стратегічне управління збутом на підприємстві: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / О.Ю. Біленький; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2005. – 18 с.

Большой бухгалтерский словарь / Под. ред. А.Н. Азирилияна. – М.Институт новой экономики, 1999. – 574 с.

Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2001. – 895 с.

Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. / Вид. 2-е. доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.

Василенко П.Н. Основы бухгалтерского учета / Н.П. Василенко. М.: “Издательство экономической литературы”. – 1961. – 288 с.

Внешнеэкономический толковый словарь / Под ред. И.П. Фоминского. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 512 с.

Гавришко Н.В. Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: управлінський аспект (на прикладі підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості України: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Н.В. Гавришко; Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2001. – 19 с.

Грод А.М. Принципи логістичного моделювання збуту для оптимального розміщення виробництва продукції [Електронний ресурс]/ А.М. Грод. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ekon/2009_28_1/statti/17.htm

Демченко Н.С. Договір купівлі-продажу об'єктів приватизації (на матеріалах арбітражної практики України): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / Н.С. Демченко; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. – 20 с.

Экономическая энциклопедия. Промышленность и строительство. Гл. ред. А.Н. Ефимов, т.2 – М., “Советская энциклопедия”, 1964. – 960 столб.

Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т.1 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000 – 864 с.

Економічний словник / За ред. П.І. Багрія, С.І. Дорогунцова. – К.: 1973. – 623 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка“, 2005. – 714 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: “Ростинтэр”, 1996. – 704 с.

Мэтью М.Р. Теория бухгалтерского учета: учебник / М.Р. Мэтью, М.Х.Б. Перера; пер. с англ.; под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с.

Мочерний С.В., Ларіна Я.С. Устинко О.А., Юрій С.І. Економічний енциклопедичний словник: У 2т. Т.1. / За ред. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 2005. – 616 с.

Мочерний С.В., Ларіна Я.С. Устинко О.А., Юрій С.І. Економічний енциклопедичний словник: У 2т. Т. 2. / За ред. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 2005. – 616 с.

Новий тлумачний словник української мови у чотирьох томах. Т-2 / В. Яремко, О. Сліпушко.: Київ, “Аконіт”. – 2000. – 912 с.

Новий тлумачний словник української мови у чотирьох томах. Т-3 / В. Яремко, О. Сліпушко.: Київ, “Аконіт”. – 2000. – 928 с.

Податковий Кодекс України // Голос України. – 2010. – № 229-230. – с. 4-62.

Пушкар М.С., Журавель Г.П., Литвин Ю.Я., Мельник В.Г. Теоретичні основи бухгалтерського обліку. Підручник для вузів. – Видання 2-ге, перероб. і доп. – Тернопіль: ТАНГ, 1998. – 269 с.

Самсонова Я.О. Правове регулювання відносин з виробництва й реалізації виноградної продукції в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 [Електронний ресурс] / Я.О. Самсонова; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 2010. – 20 с.

Соколов Я.В. Оптимизм в бухгалтерии. Три этапа. / Я.В. Соколов // Бухгалтерский учет – веселая наука. Сборник статей. М., ООО “1С-Паблишинг”. – 2011. – с. 566-570.

Соколов Я.В. Прибыль и бартер / Я.В.Соколов // Бухгалтерский учет – веселая наука. Сборник статей. М., ООО “1С-Паблишинг”. – 2011. – с. 632-637.

Соколов Я.В. Счета финансових рзультатов / Я.В. Соколов // Бухгалтерский учет – веселая наука. Сборник статей. М., ООО “1С-Паблишинг”. 2011. – с. 481-485.

Український Радянський Енциклопедичний Словник: в 3-х т. Т.-3 / Редкол.: ... А.В. Кудрицький (відп. ред.) та ін. – 2-е вид. – К.: Голов. ред. УРЕ. 1987. – 736 с.

Федусенко О.В. Методи та засоби реалізації багатофункціональної підсистеми ціноутворення: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 [Електронний ресурс] / О.В. Федусенко; Наук.-вироб. корпор. "Київ. ін-т автоматики". – К., 2005. – 18 с.

Фоміна О.В. Облік і аудит в управлінні продажами товарів: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.09 / О.В. Фоміна; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2008. – 21 с.

Шерр И.-Ф. Учение о торговле / Под ред. М.И. Нахимсона, пер. С.И. Цедербаума. М.: “Экономическая жизнь”. – 1925. – 547 с.

Шимко О.В. Організація торгівлі текстильними товарами в умовах ринкової економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 [Електронний ресурс] / О.В. Шимко; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2006. – 20 с.

Шишка І.Р. Договір на маркетингові дослідження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 [Електронний ресурс] / І.Р. Шишка; НДІ ін-т приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. – К., 2010. – 18 с.

Яремко І.Й. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2004. – 240 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.