DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-291-300

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ УМОВНИХ ФАКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ

Лілія Федорівна Маценко

Анотація


Розглянуто та проаналізовано існуючі підходи оцінки умовних фактів господарського життя, запропоновано власний підхід до оцінки даних об’єктів виходячи з їх економіко-правової сутності.


Ключові слова


об`єкт господарського життя; оцінка умовних фактів господарського життя; економіко-правова сутність об`єктів

Повний текст:

PDF

Посилання


Агеева О.А. Практика применения ПБУ: события после отчетной даты и условная оценка / О.А. Агеева // Бухгалтерский учет. – 2004. – № 14. – С. 45-49.

Александер Д. Резервы, условные обязательства и условные активы МСФО 37 / Д. Александер, А. Бриттон, Э. Йориссен // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gaap.ru/biblio/gaap-ias/compare_rus2/080.asp.

Быковская А.В. Условные факты хозяйственной деятельности в бухучете и отчетности / А.В. Быковская // Российский налоговый курьер. – 2007. – №19.

Василевич И.П. Учет событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной жизни / И.П. Василевич, М.В. Семенова // Бухгалтерский учет. – 2000. – № 14. – С. 14-18.

Вигівська І.М. Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику: організація та методика: дис. кандидата екон. наук: 08.00.09 / Вигівська Ірина Миколаївна. – Житомир, 2010. – 374 с.

Генералова Н.В. Учет резервов и разкрытие информации в финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 37 “Резервы, условные обязательства и условные активы” / Н.В. Генералова // Бухгалтерский учет. – 2006. – № 11. – С. 52-57.

Горина Е. Отражение условных фактов хозяйственной деятельности / Е. Горина // Финансовая газета. “Региональный выпуск”, 2007, N 37: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.auditinform.ru/aupages-art-oufhd.html.

Граница Ю.В. Бухгалтерский учет условных фактов хозяйственной деятельности: Дис... канд. экон. наук: 08. 00.12 / Ю.В. Граница. – Н. Новгород: РГБ, 2006.

Гущина И.Э. Учет условных фактов хозяйственной деятельности / И.Э. Гущина // Бухгалтерский учет. – 2006. – № 23. – С. 28-32.

Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие / Н.П. Кондраков. – “ИПБ-БИНФА”, 2002. – 465 с.

Кутер М.И. Условные факты хозяйственной деятельности – новое или хорошо забытое старое? / М.И. Кутер, Д.В. Луговской // Международный бухгалтерский учет. – 2005. – № 10. – С. 30-37.

Лытнева Н.А. Оценка и учет условных фактов хозяйственной деятельности / Н.А. Лытнева, Н.В. Парушина // Бухгалтерский учет. – 2001. – № 15. –С. 3-8.

Лищук Е.Н. Аудит условных фактов хозяйственной деятельности): автореферат дис. канд. экон. наук: 08. 00.12 / Е.Н. Лищук. – Новосибирск: РГБ, 2009.

Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи [Текст]: монографія / Н.М. Малюга. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 384 с.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 37 “Резерви, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи”, діє з 01.07.1999 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/

Орлов І.В. Теорія та методологія бухгалтерського обліку і контролю суб’єктів господарювання: дис. доктора екон. наук: 08.00.09 / І.В. Орлов. – Житомир, 2011. – 572 с.

Парушина Н.В. Условные факты хозяйственной деятельности / Н.В. Парушина // Бухгалтерский учет. – 2003. – № 2. – С. 16-21.

Петрук О.М. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні: теорія, методологія, практика [Текст]: монографія / О.М. Петрук. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 152 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”. Затверджено Міністерством фінансів України від 28 травня 1999 р. № 137.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0433-01.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”. Затверджено Міністерством фінансів України від 31 січня 2000 р. № 20.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1050-01.

Положение по бухгалтерскому учету 8/01 “Условные факты хозяйственной деятельности”, утв. Приказом Минфина России от 28.11.2001 №96н.: [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://2001-1.xof.ru/lib/?tm=118&vp=akt11864.

Положение по бухгалтерскому учету 8/2010 “Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы”, утв. Приказом Минфина России от 13.01.2010 №167н.: [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://2010-4.xof.ru/lib/?tm=228&vp=akt167.

Пушкар М.С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія: Монографія. / М.С. Пушкар – Тернопіль: Карт-бланш, 2007 – 359 с.

Соколов Я.В. Условные факты хозяйственной жизни – безусловное достижение бухгалтерской мысли / Я.В. Соколов // [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://wwv. buh.ru/document-931.

Сотникова Л.В. Условные факты хозяйственной деятельности: бухгалтерский учет и налогообложение / Л.В. Сотникова. – М.: Налоговый весник, 2007. – 288 с.

Суворов А.В. Резервы, условные обязательства и условные активы / А.В. Суворов // Международный бухгалтерский учет. – 2004. – №5(65). – С. 13-20.

Супрунова І.В. Розвиток оцінки в бухгалтерському обліку: дис. кандидата екон. наук: 08.00.09 / І.В. Супрунова. – Житомир, 2010. – 420 с.

Терехова В.А. Бухгалтерский учет условных фактов хозяйственной деятельности / В.А. Терехова // Международный бухгалтерский учет. – 2002. – №5(41). – С. 2-7.

Узунова Т.В. Применение условных фактов хозяйственной деятельности в отношении обеспечения обязательств / Т.В. Узунова // Аудит и финансовый анализ. – 2007. – № 5. – С. 59-64.

Чайковская Л.А., Якушева Ю.А. Организационные и методологические подходы к отражению условных активов и обязательств хозяйственной деятельности / Л.А. Чайковская, Ю.А. Якушева // Международный бухгалтерский учет. – 2007. – №1(97). – С. 28-37.

Шнейдман Л.З. Условные обязательства и условные активы / Л.З. Шнейдман // Бухгалтерский учет. – 1999. – № 11. – С. 101-105.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.