DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-491-497

СКЛАД НЕРУХОМОСТІ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

І. А. Юхименко-Назарук

Анотація


Досліджено підходи до складу нерухомого майна відповідно до чинного законодавства України, різних авторів, удосконалено складові нерухомості для цілей бухгалтерського обліку.

Ключові слова


склад нерухомого майна; складові нерухомості; удосконалення складових нерухомості для бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Адамчук А.А. Методологічні аспекти обліку нерухомості, як складової частини необоротних активів / А.А. Адамчук // Вісник ЖДТУ / Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – № 1 (27). – C. 13-16.

Багатогранний облік: операції з нерухомістю [Текст]: збірник систематизованого законодавства / укл. І.Л. Голошевич; засн. ЗАТ “ХК “Бліц-Інформ”. – К.:Бліц-Інформ, 2010. – 192 с.

Иваницкий В.С. Оценка недвижимости: учебное пособие / В.С. Иваницкий; Федер. агентство по образованию, ГОУВПО “УГТУ-УПИ им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина”, Нижнетагил. технол. ин-т (фил.). – Нижний Тагил: НТИ (ф) УГТУ-УПИ, 2009. – 52 с.

Кравченко О.Г. Інвестиційна нерухомість: проблеми визнання, класифікації та оцінки / О.Г. Кравченко // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. з міжнарод. участю [Удосконалення обліку, аудиту і аналізу в контексті євроінтеграції], (Севастопіль, 12-15 травня 2009 р.) – Севастопіль: Вид-во СевНТУ, 2009. – С. 44-47.

Маляревський Ю.Д., Тютюнник П.С. Финансовый учет. Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Х.: Изд. дом “ИНЖЭК”, 2003. – 288 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu7.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 “Інвестиційна нерухомість” затверджене наказом Міністерства фінансів України від 2 липня 2007 р. № 779: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu32.

Экономика недвижимости: рынок, правовые основы, инвестиции: Учеб. пособие / С.А. Гарина, И.Р. Айтмухаметова, Е.Б. Денисенко, Е.Н. Лебедева, О.В. Минина; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Новосибирск: НГАСУ, 2003. – 96 с.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.

Шило Ю.М. Технологія оцінки об’єктів нерухомості та її значення в бухгалтерській обліковій системі / Ю.М. Шило // Матеріали І-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції [Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю], (Черкаси, 20-22 листопада 2002 р.). – Черкаси. – 2002. – С. 50-52.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.