DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-230-245

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Тетяна Григорівна Камінська

Анотація


Розглядається економічна сутність категорії “капітал”. Наведене трактування “капіталу” представниками практично всіх економічних шкіл, таких як меркантилізм, фізіократи, класична школа, марксистська, неокласична та інші.


Ключові слова


підприємство; капітал підприємства; економічна сутність категорії; класифікаційні характеристики

Повний текст:

PDF

Посилання


Агапова И.И. История экономической мысли / Агапова И.И. Курс лекций. – М. : Эксмо, 1998. – 248 с.

Базилевич В.Д. Сутність, структура і оборот капіталу / Базилевич В.Д., Колчигін О.П., Свірідов С.М. – К. : Київ. держ. торг-екон. ун-т, 1995. – 36 с.

Бережний В.М. Історія економічних вчень : [підручник] / Бережний В.М., Кушнір В.С., Сухомлин Л.Є. : Навч. посібник. – Харків: Еспада, 2007. – 320 с.

Бем-Баверк Ойген фон. Избранные труды о ценности, проценте и капи тале / Ойген фон Бем-Баверк ; [предисл. Й.А. Шумпетер; пер. с нем. Л.И.Форберта, А.Санина; пер. с англ. Н.В. Автономовой; пер. с лат. А.А. Россиуса]. – М. : Эксмо, 2009. – 912 с.

Бланк И.А. Управление формированием капитала / Бланк И.А. – К. : Ника-Центр, Эльга, 2002. – 512 с.

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / Блауг М. – М. : Дело Лтд, 1994. – 720 с.

Богачева Г.Н. О многообразной трактовке категории “капитал” / Богачева Г.Н., Денисов Б.А. // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – № 1. – С. 13-24.

Економічна енциклопедія: У 3-х т. – Т. 3 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.

Економічна теорія : [підручник] / За ред. В.Д. Базилевича. – [3-тє вид., перероб. і доп.] – К. : Знання-Прес, 2004. – 615 с.

Економічна теорія : [навч.-метод. посіб.] / [Білецька Л., Білецький О., Земляков І. та ін.]. – Івано-Франківськ: ІМЕ, 2002. – 220 с.

Історія економічних вчень: [підручник] ; за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2004. – 1300 с.

Історія економічних вчень : [підручник] / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко, А.М. Поручник та ін. ; за ред. Л.Я. Корнійчука. – К. : КНЕУ, 1999. – 564 с.

Історія економічних учень: [підручник у 2-х ч.] – Ч. 1 / За ред. В.Д. Базилевича. – [3-тє вид., випр. і доп.] – К.: Знання, 2006. – 582 с.

История экономических учений : [учеб. пособие] ; под. ред. В. Автономова. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 784 с.

Капіталізація економіки України ; за ред. акад. НАН України В.М.Гейця, д-ра екон. наук А.А. Гриценка. – К. : Ін-т екон. та прогнозув. – 2007. – 220 с.

Квасницька Р.С. Управління капіталом підприємства через призму еволюції його визначення та змісту як економічної категорії / Квасницька Р.С. // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : економічна. – Донецьк : ДонНТУ, 2003. – Вип. 56. – С. 223-229.

Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения / Ф. Кенэ, А.Р.Ж. Тюрго, П.С. Дюпон де Немур ; [ предисл. с франц., англ., нем.] – М. : Эксмо, 2008. – 1200 с.

Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент : [підручник] / Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. – К. : Центр навч. літ-ри, 2006. – 520 с.

Маркс К. Капитал / К. Маркс. – М. : Госполитиздат, 1961.

Маршалл А. Принципы экономической науки / Маршалл А. ; [пер. с англ.]. – М. : Издат. группа “Прогресс”, 1993. – Т. 1. – 415 с.

Миль Дж.С. Основы политической экономии с некоторыми приложеними к социалной филисофии. / Дж.С. Миль ; [пер. с англ.; биограф. очерк М.И. Туган-Барановского]. – М.: Эксмо, 2007. – 1040 с.

Політичний і фінансово-економічний словник / [авт.-уклад. Сліпушко О.]. – К.: Криниця, 1999. – 386 с. (Серія “Сучасні словники України”).

Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное / Д.Рикардо ; [пер. с англ.; предисл. П.Н. Клюкина]. – М.: Эксмо, 2007.–690 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит; [пер. с англ.; предисл. В.С. Афанасьева]. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с.

Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: [навч. посібник.] / Терещенко О.О. – К. : КНЕУ, 2003. – 554 с.

Туган-Барановський М.І. Політична економія: курс популярний / Туган-Барановський М.І. – К. : Наукова думка, 1994. – 264 с.

Фінансовий менеджмент : [підручник] ; за ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.

Фінансовий словник / [авт.-уклад. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С]. – [4-е вид., випр. та доп.]– К. : Знання, 2002. – 587 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 5 “Звіт про власний капітал”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 зі змінами й доповненнями.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 зі змінами й доповненнями.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.