DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-106-119

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Віктор Тарасович Венцель

Анотація


Розглянуто основні проблемні питання оподаткування експортно-імпортних операцій податком на додану вартість відповідно до нового податкового законодавства та запропоновано шляхи їх вирішення.

 


Ключові слова


зовнішньоекономічна діяльність; податок на додану вартість; оподаткування операцій ПДВ; проблемні питання оподаткування

Повний текст:

PDF

Посилання


Адашкевич Т.В. Учет импортных операций: проблемы и пути совершенствования / Т.В. Адашкевич // Тезы докладов Международной практической конференции [“Проблемы учета, анализа и статистики на рубеже веков”] (Минск, 20-21 апреля 2000 г.). – Минск: Белорусский государственный экономический университет, 2000. – С. 74-75.

Анисимовец Т.П. Некоторые проблемы налогообложения, учета и анализа импортных операцій / Т.П. Анисимовец, Т.В. Гришук // Тезы докладов Международной практической конференции [“Проблемы учета, анализа и статистики на рубеже веков”] (Минск, 20-21 апреля 2000 г.). – Минск: Белорусский государственный экономический университет, 2000. – С. 229-230.

Бабій Л.І. Порядок здійснення експортно-імпортних операцій і його вплив на організацію обліку / Л.І. Бабій // Вісник ЖДТУ. – 2005. – №1 (31). – С. 19-25.

Бабій Л.І. Особливості оподаткування операцій експорту товарів / Л.І. Бабій // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2008 – Випуск 21. – С. 47-50.

Бондаренко Н. ПДВ не пахне і тому не рахується / Н. Бондаренко // Бухгалтер. – 2010. – №33 (561). – С. 39.

Волкова I.A. Синтетичний облік імпортних операцій на підприємствах в сучасних умовах господарювання / І.А. Волкова / відпов. ред. З.В. Герасимчук // Тези доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів [“Актуальні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю”] (18 грудня 2009 р.). – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2009. – 428 с.

Гордієнко Н.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / Н.І. Гордієнко, М.Ю. Карпушенко. – Харків: ХНАМГ, 2006. − 235 с.

Єремян О.М. Проблеми обліку експортних операцій в сучасних умовах господарювання / О.М. Єремян, A.M. Демянова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [“Майбутнє - Аудит”] (1 грудня 2008 р.). – Кривий Ріг: “Видавничий дім”, 2008. – 357 с. – С. 154-155.

Жиглей І.В. Особливості обліку імпортних операцій в світлі П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів” / І.В. Жиглей // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – Випуск 71. – С. 73-77.

Закон України “Про податок на додану вартість” № 168/97-ВР від 3 квітня 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=168%2F97-%E2%F0

Звіти про виконання Державного бюджету України. Дані Комітету Верховної Ради України з питань бюджету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://budget.rada.gov.ua/kombjudjet/control/uk/doccatalog/list?currDir=47009

Кадурина Л.А. Проблемы формирования балансовой стоимости импортного товара в налоговом и бухгалтерском учете / Л.А. Кадурина, Т.Н. Домнина // Науково-практичний журнал Хмельницького економічного університету. Серія: Наука і техніка. – 2009. – Випуск 1 (13). – С. 50-55.

Кадуріна Л.О. Актуальні проблеми визначення приросту (убутку) під час імпорту товарів / Л.О. Кадуріна // Труды международной научно-практической конференции [“Развитие учета и аудита как основы информационно-аналитической системы предприятия”] (17-18 ноября 2005 г.). – Х.: НТУ “ХПИ”, 2005. – С. 55-56.

Кирнас О.В. Методика обліку імпортних операцій / О.В. Кирнас // Матеріали ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції [“Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю”] (Черкаси, 24-26 березня 2004 р.). – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – С. 26-29.

Клак О.А. Облік імпортних операцій за національними стандартами / О.А. Клак // Тези доповідей Всеукраїнської студентської наукової конференції [“Проблеми фінансів, обліку, аналізу та контролю в умовах реформування економіки України”] (25-26 квітня 2001 р.). – Київ, 2001. – С. 116-118.

Клим Н.М. Особливості використання та обліку податкового векселя / Н.М. Клим // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.14. – С. 200-204.

Коденчук К.А. Облік імпортних операцій / К.А. Коденчук // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2007. – № 6. – Том 2. – С. 142-145.

Кузьмінський Ю.А. Оперативний облік та контроль операцій з імпорту / Ю.А. Кузьмінський // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2001. – Випуск 51. – С. 45-49.

Лист ДПАУ № 2093/7/16-1517 від 26 січня 2011 р. // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – № 12. – С. 16.

Малигіна Н.В. Особливості обліку податку на додану вартість при здійсненні імпорту товарів / Н.В. Малигіна // Збірник наукових праць [“Економіка: проблеми теорії та практики”]. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – Випуск 233, Т. ІІІ. – 296 с.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: підручник для студентів ВНЗ спец. 7.050106 “Облік і аудит” / [Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В., Пархоменко В.М.]; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – [2-ге вид., доп., перероб.]. – Житомиир: ПП “Рута”, 2001. – 544 с.

Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин: [навчальний посібник для студентів спеціальності “облік і аудит”] / М.М. Дупай, П.Н. Денчук, С.В. Питель, П.Я. Хомин. – Тернопіль: Астон,

– 200 с.

Осадчук Т.Г. Операції з імпорту – особливості визначення валових витрат / Т.Г. Осадчук / редкол.: П.П. Мазурок, Б.М. Одягайло, О.В. Плотніков та ін. // Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції [“Сучасні проблеми фінансово-господарського контролю”] (21 листопада 2008 р.). – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2008. – С. 428-429.

Податковий Кодекс України № 2755-VI від 2 грудня 2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=35&nreg=2755-17

Порядок випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при імпорті товарів на митну територію України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 1 жовтня 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1104-97-%EF

Порядок справляння податку на додану вартість під час митного оформлення товарів, імпортованих на митну територію України, затверджений Наказом Державної митної служби України № 821 від 27 вересня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1128-06

Рурa О.В. Бухгалтерський облік і оподаткування імпортних операцій: єдність і розходження / О.В. Рура // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. Збірник наукових праць – Кіровоград: КНТУ, 2006. – Випуск 10. – Ч. ІІ. – С. 270-274.

Рура О.В. Бухгалтерський облік і оподаткування експортних операцій: єдність і розходження / О.В. Рура // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції [“Проблеми теорії і практики обліку, аналізу, аудиту та шляхи їх вирішення”] (3-5 травня 2006 р.). – Севастополь, 2006. – С. 56-59.

Рязанова Н.А. Практические аспекты учета экспортно-импортных операций / Н.А. Рязанова // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць / Тематичний випуск: Розвиток обліку та аудиту як основи інформаційно-аналітичної системи підприємства. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2005. – №58, т. 2. – С. 85-87.

Рязанова Н.А. К вопросу об учете экспортно-иммпортных операцій / Н.А. Рязанова // Труды международной научно-практической конференции [“Развитие учета и аудита как основы информационно-аналитической системы предприятия”] (17-18 ноября 2005 г.). – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2005. – С. 62-63.

Сакалош О. Аналіз відповідності українського податку на додану вартість з імпорту товарів стандартам Європейського союзу / О. Сакалош // Збірник наукових праць [“Економіка: проблеми теорії та практики”]. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – Випуск 223. Т. ІІІ. – С. 757-764.

Сердюк В.Н. Бухгалтерский учет: учебное пособие / В.Н. Сердюк. – [9-е изд., доп., изм.]. – Донецк: ДонНУ, 2009. – 595 с.

Смердов В. Неоподатковувані послуги у ЗЕД / В. Смердов // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – № 14 (1407). – С. 46.

Солошенко Л. Послуги у ЗЕД: визначаємо місце постачання / Л. Солошенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – № 14 (1407). – С. 31-40.

Циган Р.М. Специфіка організації обліку зовнішньоторговельних операцій без вивезення та ввезення товарів [Електронний ресурс] / Р.М. Циган, Т.І. Гориславець // Вісника ЖДТУ. – 2009. – № 4 (50). − Режим доступу: http://www.ztu.edu.ua/ua/science/publishing/visnik/econom/4_50/39.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.