DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-263-273

ГАРМОНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОСТОСУНКІВ СУБ’ЄКТІВ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Яна Вікторівна Лебедзевич

Анотація


В статті визначено та проаналізовано сукупність причин та наслідків суперечливих взаємовідносин платників податків із податковими органами, запропоновано напрями їх гармонізації.

 


Ключові слова


податкові правовідносини; податкові органи; суперечливі взаємовідносини платників із органами; гармонізація взаємостосунків

Повний текст:

PDF

Посилання


Азаров М.Я.Ідеологія податківців має бути такою: інспектор для платників, а не навпаки / М.Я. Азаров// Консультант. – 2001. – № 5. – С. 11-19.

Баранецька О.В. Шляхи підвищення ефективності податкового контролю в Україні через використання нових критеріїв відбору платників податків до проведення перевірок / О.В. Баранецька, В.Л. Цвинтарна // Наука й економіка. – 2010. – № 2. – С. 11–15.

Безпалько І.Р. Удосконалення взаємин платників податків із податковими органами [Електронний ресурс] / І.Р. Безпалько // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – № 19.2. – С. 140-146. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/19_2/140_Bezpalko_19_2.pdf.

Дондик І.М. Повноваження органів державної податкової служби України у забезпеченні фінансового контролю / І.М. Дондик // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 6. – С. 15-16.

Ємко Ю. Модернізація податкової служби України / Ю. Ємко // Збірник наукових праць Академії ДПС. − 2005. − №4 (14). − С. 184–187.

Карпінський Б.А. Податковий контроль в Україні: концептуальні засади функціонування й удосконалення / Б.А. Карпінський, Н.С. Залуцька // Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки: матеріали VІ-ої Міжнар наук.-прак. конф. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – С. 53–60.

Карпінський Б.А. Удосконалення взаємин податкової служб із платниками податків/ Б.А. Карпінський, Н.С. Залуцька // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 2(68). – С. 128-136.

Кміть В.М. Податкові взаємовідносини в контексті ринкової трансформації економіки України. Теорії мікро-макроекономіки / В.М. Кміть // Збірник наукових праць Академії муніципального управління. Випуск 31. Том 1. – Київ. – 2008. – С. 67–71.

Костенко Ю.О. Характеристика правовідносин при здійсненні податкового контролю [Електронний ресурс] / Ю.О. Косетнко// Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2010. – № 1(48). – С. 188-194. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvnudpsu/2010_1/

_1_Kostenko.pdf.

Ляпіна К. Завдання адміністративної реформи в податковій сфері, її матеріальне та кадрове забезпечення / К. Ляпіна // Матеріали наук.-практ. семінару ”Адміністративна реформа в податковій сфері”. – Київ. – 2000. – С. 36–38.

Мельник В.М. Проблеми формування ефективної структури служб, задіяних в адмініструванні податків / В.М. Мельник // Науковий вісник національної академії ДПС. – 2005. – № 2 (29) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.asta.edu.ua/vidan/nau_visn/2(29)/Podatky/Mel%27nik_2.Php.

Налоги и налогообложение / [под. ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской]. – СПб.– 2000. – 496 с.

Недюха М., Задояний М. Шляхи гуманізації відносин платників податків та податківців / М. Недюха, М. Задояний // Економіка, фінанси, право. – 2002. – № 9. – С. 6-10.

Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 р., № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.