№ 2(23) (2012)

Зміст

Статті

ОБЛІКОВІ ПРАВИЛА ЯК ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОЇ НАУКИ: ТЕОРІЯ, ПРОБЛЕМИ PDF
Франц Францович Бутинець 6-21
ОСНОВНІ ЗАСОБИ: ТОЧКА ЗОРУ ЕКОНОМІСТА PDF
Тетяна Анатоліівна Бутинець 22-36
ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БРАКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ВИСВІТЛЕНІ В НАУКОВИХ ПРАЦЯХ PDF
Ореста Володимирівна Боднар 37-42
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В ПІДПРИЄМСТВАХ КОМІСІЙНОЇ ТОРГІВЛІ – ХИБНІСТЬ ІСНУЮЧОГО ПІДХОДУ PDF
Борис Іванович Валуєв, Ольга Григорівна Дроздова 43-46
КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ PDF
Михайло Олександрович Гончарук 47-51
ВНУТРІШНЯ ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА АПК PDF
Дмитро Олександрович Грицишен, Юлія Василівна Кулій-Дем'янюк 52-66
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В УМОВАХ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ЇХ УПРАВЛІННЯ PDF
Людмила Вікторівна Гусак 67-72
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ’ЄКТ ВАРТІСНОГО ВИМІРЮВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк 73-80
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА КОМІСІЙНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Олена Григорівна Дроздова 81-86
ГРОШОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ PDF
Євген Михайлович Заремба 87-92
РЕНТНИЙ ДОХІД ЯК ОСНОВА НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ PDF
Світлана Іванівна Здан 93-96
ВІДОБРАЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО КАПІТАЛУ В ПРОЦЕСІ ЙОГО КРУГООБОРОТУ PDF
Тетяна Григорівна Камінська 105-113
ПЕРЕХІД ДО МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ТА ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ТЕНДЕНЦІЯ ЧИ ЗАКОНОМІРНІСТЬ РОЗВИТКУ НАУКИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК? PDF
Марія Олегівна Козлова 114-128
ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ PDF
Сергей Леонидович Коротаев 129-137
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ПОСТКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ PDF
Валентина Миколаївна Костюченко 138-147
ОСНОВНІ ЗАСОБИ І ОСНОВНІ ФОНДИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін 148-155
ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННІ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ PDF
Людмила Анатоліївна Куришко 156-162
ФАКТОРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ: ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Вікторія Костянтинівна Макарович 163-170
СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ “ФРАНЧАЙЗИНГ” PDF
Ольга Вікторівна Маковійчук 171-180
КАПІТАЛ ЯК БАЗОВА КАТЕГОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ТЕОРІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ PDF
Дмитро Петрович Мельничук 181-188
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УТИЛІЗАЦІЇ ТАРИ PDF
Алла Анатоліївна Михалків 189-192
ВИМОГИ ДО ВНУТРІШНЬОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ: КОНТРОЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Тетяна Петрівна Назаренко 200-206
ПРИНЦИП БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ – ІНДИКАТОР ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Алла Володимирівна Озеран 234-242
УЧЕТ ФАКТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕЗОУРОВНЯ В МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ PDF
Константин Викторович Павлов 243-252
ВНУТРІШНЯ ЗВІТНІСТЬ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМАТІ ЗАПИТІВ КОРИСТУВАЧІВ PDF
Інна Анатоліївна Панченко 253-261
МІСЦЕ ТА РОЛЬ АНАЛІЗУ СТАНУ ПАСИВІВ В СИСТЕМІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Наталія Іванівна Петренко 276-289
СУБ’ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ PDF
Жанна Володимирівна Прокопенко 290-296
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ІМПОРТОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ PDF
Михайло Вікторович Рета 297-303
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ У БУДІВНИЦТВІ PDF
Галина Адамівна Римар 304-311
МОДИФІКАЦІЯ ЗАВДАНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ PDF
Катерина Василівна Романчук 312-325
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ PDF
Марія Володимирівна Сімонова 326-336
ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ МОНЕТАРНОЇ ТА НЕМОНЕТАРНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ PDF
Вікторія Вікторівна Скоробогатова 337-342
ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН “ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ” В КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З ОБЛІКУ І АУДИТУ PDF
Лілія Миколаївна Стиренко, Катерина Володимирівна Шиманська 343-352
ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТІВ НАВМИСНОГО БАНКРУТСТВА НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ PDF
Олена Миколаївна Столяренко 353-356
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова 357-360
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Мар'яна Ярославівна Черній 381-388
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Людмила Віталіївна Чижевська 389-400
СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В РОЗРІЗІ ОПЕРАЦІЙ З АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Ольга Василівна Щирська 401-404
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ У ПРОЦЕСАХ УНІФІКАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ДО СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ PDF
Оксана Василівна Адамик 413-422
ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК ОБЪЕКТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА PDF
Надежда Андреевна Борейко 423-430
ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА КАК КАТЕГОРИЯ ПОЛИТЭКОНОМИИ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОТРАЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА PDF
Светлана Григорьевна Вегера 431-446
ПРОЦЕС ПРОЯВИ ПОТЕНЦІАЛУ ВЗАЄМОДІЮЧИХ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
Ірина Вікторівна Гречина 454-460
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Світлана Миколаївна Деньга 461-469
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Ольга Володимирівна Кантаєва, Олександр Володимирович Бондар, Олексій Леонідович Колесник 470-473
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ PDF
Наталия Николаевна Карзаева 474-480
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА БУДІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Максим Вікторович Корягін, Олена Олексіївна Попкова 481-486
АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК PDF
Олександр Іванович Малишкін 487-499
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ РЕФОРМЫ: ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ PDF
Константин Викторович Павлов 500-508
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТОСОВНО ПОРЯДКУ ВИПИСКИ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ НА ОТРИМАНУ ПОПЕРЕДНЮ ОПЛАТУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНОЇ ОПЕРАЦІЇ В ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тетяна Володимирівна Пономарьова, Михайло Михайлович Царенко 509-513
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТЕОРІЇ КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Лариса Вікторівна Скоробогата 514-524
ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИДІЛЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ САМОСТІЙНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ “ОБЛІК” PDF
Сергій Анатолійович Ткаченко 540-551
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЛИНГА PDF
Екатерина Николаевна Харитонова, Наталия Анатолиевна Харитонова, Наталья Лазаревна Левинсон 552-561