№ 2 (23) (2012)

Зміст

Статті

ОБЛІКОВІ ПРАВИЛА ЯК ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОЇ НАУКИ: ТЕОРІЯ, ПРОБЛЕМИ PDF
Франц Францович Бутинець
ОСНОВНІ ЗАСОБИ: ТОЧКА ЗОРУ ЕКОНОМІСТА PDF
Тетяна Анатоліівна Бутинець
ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БРАКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ВИСВІТЛЕНІ В НАУКОВИХ ПРАЦЯХ PDF
Ореста Володимирівна Боднар
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В ПІДПРИЄМСТВАХ КОМІСІЙНОЇ ТОРГІВЛІ – ХИБНІСТЬ ІСНУЮЧОГО ПІДХОДУ PDF
Борис Іванович Валуєв, Ольга Григорівна Дроздова
КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ PDF
Михайло Олександрович Гончарук
ВНУТРІШНЯ ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА АПК PDF
Дмитро Олександрович Грицишен, Юлія Василівна Кулій-Дем'янюк
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В УМОВАХ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ЇХ УПРАВЛІННЯ PDF
Людмила Вікторівна Гусак
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ’ЄКТ ВАРТІСНОГО ВИМІРЮВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА КОМІСІЙНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Олена Григорівна Дроздова
ГРОШОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ PDF
Євген Михайлович Заремба
РЕНТНИЙ ДОХІД ЯК ОСНОВА НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ PDF
Світлана Іванівна Здан
ВІДОБРАЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО КАПІТАЛУ В ПРОЦЕСІ ЙОГО КРУГООБОРОТУ PDF
Тетяна Григорівна Камінська
ПЕРЕХІД ДО МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ТА ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ТЕНДЕНЦІЯ ЧИ ЗАКОНОМІРНІСТЬ РОЗВИТКУ НАУКИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК? PDF
Марія Олегівна Козлова
ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ PDF
Сергей Леонидович Коротаев
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ПОСТКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ PDF
Валентина Миколаївна Костюченко
ОСНОВНІ ЗАСОБИ І ОСНОВНІ ФОНДИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін
ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННІ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ PDF
Людмила Анатоліївна Куришко
ФАКТОРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ: ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Вікторія Костянтинівна Макарович
СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ “ФРАНЧАЙЗИНГ” PDF
Ольга Вікторівна Маковійчук
КАПІТАЛ ЯК БАЗОВА КАТЕГОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ТЕОРІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ PDF
Дмитро Петрович Мельничук
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УТИЛІЗАЦІЇ ТАРИ PDF
Алла Анатоліївна Михалків
ВИМОГИ ДО ВНУТРІШНЬОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ: КОНТРОЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Тетяна Петрівна Назаренко
ПРИНЦИП БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ – ІНДИКАТОР ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Алла Володимирівна Озеран
УЧЕТ ФАКТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕЗОУРОВНЯ В МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ PDF
Константин Викторович Павлов
ВНУТРІШНЯ ЗВІТНІСТЬ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМАТІ ЗАПИТІВ КОРИСТУВАЧІВ PDF
Інна Анатоліївна Панченко
МІСЦЕ ТА РОЛЬ АНАЛІЗУ СТАНУ ПАСИВІВ В СИСТЕМІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Наталія Іванівна Петренко
СУБ’ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ PDF
Жанна Володимирівна Прокопенко
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ІМПОРТОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ PDF
Михайло Вікторович Рета
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ У БУДІВНИЦТВІ PDF
Галина Адамівна Римар
МОДИФІКАЦІЯ ЗАВДАНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ PDF
Катерина Василівна Романчук
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ PDF
Марія Володимирівна Сімонова
ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ МОНЕТАРНОЇ ТА НЕМОНЕТАРНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ PDF
Вікторія Вікторівна Скоробогатова
ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН “ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ” В КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З ОБЛІКУ І АУДИТУ PDF
Лілія Миколаївна Стиренко, Катерина Володимирівна Шиманська
ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТІВ НАВМИСНОГО БАНКРУТСТВА НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ PDF
Олена Миколаївна Столяренко
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Мар'яна Ярославівна Черній
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Людмила Віталіївна Чижевська
СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В РОЗРІЗІ ОПЕРАЦІЙ З АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Ольга Василівна Щирська
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ У ПРОЦЕСАХ УНІФІКАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ДО СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ PDF
Оксана Василівна Адамик
ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК ОБЪЕКТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА PDF
Надежда Андреевна Борейко
ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА КАК КАТЕГОРИЯ ПОЛИТЭКОНОМИИ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОТРАЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА PDF
Светлана Григорьевна Вегера
ПРОЦЕС ПРОЯВИ ПОТЕНЦІАЛУ ВЗАЄМОДІЮЧИХ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
Ірина Вікторівна Гречина
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Світлана Миколаївна Деньга
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Ольга Володимирівна Кантаєва, Олександр Володимирович Бондар, Олексій Леонідович Колесник
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ PDF
Наталия Николаевна Карзаева
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА БУДІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Максим Вікторович Корягін, Олена Олексіївна Попкова
АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК PDF
Олександр Іванович Малишкін
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ РЕФОРМЫ: ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ PDF
Константин Викторович Павлов
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТОСОВНО ПОРЯДКУ ВИПИСКИ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ НА ОТРИМАНУ ПОПЕРЕДНЮ ОПЛАТУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНОЇ ОПЕРАЦІЇ В ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тетяна Володимирівна Пономарьова, Михайло Михайлович Царенко
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТЕОРІЇ КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Лариса Вікторівна Скоробогата
ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИДІЛЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ САМОСТІЙНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ “ОБЛІК” PDF
Сергій Анатолійович Ткаченко
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЛИНГА PDF
Екатерина Николаевна Харитонова, Наталия Анатолиевна Харитонова, Наталья Лазаревна Левинсон