DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-343-352

ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН “ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ” В КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З ОБЛІКУ І АУДИТУ

Лілія Миколаївна Стиренко, Катерина Володимирівна Шиманська

Анотація


Проведено огляд проблематики застосування компетентнісного підходу при підготовці фахівця з обліку і аудиту, конкретизовано напрями формування професійної компетентності в процесі викладання дисципліни “Облік у бюджетних установах”, обґрунтовано напрями та види навчальної роботи при формуванні компетентності майбутнього фахівця з бухгалтерського обліку в бюджетній сфері.

Ключові слова


професійна компетентність; фахівці з обліку і аудиту; вища освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Дуглас C. Беннетт. Оценка качества в вісшем образовании – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.masters.donntu.edu.ua /2008/mech/ sherbakova/library/10.htm [http://www.masters.donntu.edu.ua%20/2008/mech/%20sherbakova/library/10.htm]

Зіньковський Ю., Мірських Г. Компетентнісний підхід під час підготовки фахівців у вищих технічних навчальних закладах // Вища освіта України. – 2008. – № 4. – С. 29-36

Зязюн І.А. Філософія поступу і прогнозу освітньої системи [текст] // Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи: [монографія] / І.А. Зязюн. – К.; Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. – С. 10–18.

Кічук Н.В. Компетентнісний підхід у вищій технічній школі: проблеми застосування [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_autors_kichuk_nv/

Коваль Л.В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: технологічна складова : монографія [текст] / Л.В. Коваль. – Донецьк: Юго-Восток, 2009. – 375 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи [текст] // Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 112 с.

Кремень В.Г. Нові вимоги до якісної освіти [текст] / В. Г. Кремень // Освіта України. – 2006. – № 45-46. – С. 6–7.

Нагач М.В. Підготовка майбутніх учителів у школах професійного розвитку в США [текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 [спец. “Теорія і методика професійної освіти”] / М.В. Нагач. – К., 2008. – 21 с.

Нагорна Н.В. Формування у студентів понять компетентності й компетенції [текст] / Н.В. Нагорна // Виховання і культура. – 2007. – № 1-2 (11-12). – С. 266–268.

Порядок погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, затверджений наказом Міністерства фінансів України № 214 від 21.02.2011 р.

Савченко О.П. Компетентнісний підхід у сучасній вищій школі // Е-журнал “Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку” [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n3_2010_st_16/

Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 р. № 59

Химинець В. Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителя [текст] / В. Химинець // Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти. – [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-44-15/233-2010-08-25-07-10-49.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.