DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-540-551

ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИДІЛЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ САМОСТІЙНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ “ОБЛІК”

Сергій Анатолійович Ткаченко

Анотація


У статті розглянуто загальносистемні передумови виділення в системі управління підприємством самостійної функціональної підсистеми “облік”.

Ключові слова


управління підприємством; підсистема; системний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Аткинсон. Управленческий учѐт / Аткинсон, А. Энтони, Банкер, Д. Раджив, Каплан, С. Роберт, Янг, С. Марк; [пер с англ.; 3-е издание]. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2005. – 878 с.

Атрилл П. Управленческий учѐт для нефинансовых менеджеров / П. Атрилл, Э. МакЛейни; [пер. с англ.; под ред. С.Л. Каныгина]. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. –624 с.

Блатов Н.А. Основы общей бухгалтерии / Н.А. Блатов. – Л.-М., Госторгиздат, 1931.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: роздуми вченого / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 100 с.

Бутинець Ф.Ф. Ще раз про бухгалтерський облік як науку / Ф.Ф. Бутинець // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 10. – С. 20-29.

Галаган А.М. Основы общего счетоводства / А.М. Галаган. – М., Наркомторг СССР и РСФСР, 1928.

Гегель Г. Философия природы / Г. Гегель. – М.–Л.: Соцэкгиз, 1934. – т. ІІ.

Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: Монографія / С.Ф. Голов. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.

Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник / С.Ф. Голов. – К.: Лібра, 2003. – 704 с.

Дембинский Н.В. Основные теоретические проблемы науки о бухгалтерском учѐте / Н.В. Дембинский. – Минск: Издательство белгосуниверситета им. В.И. Ленина, 1960. –85 с.

Езерский Ф.В. Различие систем счетоводства / Ф.В. Езерский. – СПб.–М. [б. г.].

Івакіна І. Управлінський облік: стисло і доступно / І. Івакіна. – Х.: Фактор, 2007. – 320 с.

Керимов В.Э. Управленческий учѐт коммерческо-сбытовой деятельности: учебное пособие / В.Э. Керимов, П.В. Селиванов, А.А. Епифанов, М.С. Крятов; [под ред. В.Э. Керимова]. – М.: Издательство “Экзамен”, 2003. – 128 с.

Керимов В.Э. Управленческий учѐт производственной деятельности: учебное пособие / В.Э. Керимов, А.А. Епифанов, П.В. Селиванов, М.С. Крятов; [под ред. В.Э. Керимова]. – М.: Издательство “Экзамен”, 2002. – 160 с.

Кипарисов Н.А. Краткий курс основ советского балансового учѐта / Н.А. Кипарисов. – М.: ВСЕККЗО, 1937. – 120 с.

Кірейцев Г.Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки: Монографія / Г.Г. Кірейцев. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 236 с.

Кун Т. Структура научных революций: Логика и методология науки / Т. Кун; [пер. с англ. И.З. Налетова; общ. ред. и послесловие С.Р. Микулинского и Л.А. Марковой]. – М.: Издательство “Прогресс”, 1975. – 288 с.

Малюга Н.М. Двойная запись в бухгалтерском учѐте: историко-теоретический аспект: Монография / Н.М. Малюга, Т.В. Давидюк. – Житомир: ЧП “Рута”, 2003. – 512 с.

Медведев М.Ю. Бухгалтерський учѐт для посвящѐнных / М.Ю. Медведев. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. – 320 с.

Медведев М.Ю. Общая теория учѐта: естественный, бухгалтерский и компьютерный методы / М.Ю. Медведев. – М.: Издательство “Дело и Сервис”, 2001. – 752 с.

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості // Григор Н.М., Крехівський О.В., Шклярук М.М., Ніколаєнко Н.Л., Мельник Т.В., Тарасова А.І., Байдаченко Т.Г., Чернопащенко М.С., Кущ Е.С., Петрова Р.С. – К.: Державне підприємство “Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень” Міністерства промислової політики України, 2007. – 305 с.

Методичні рекомендації оцінки впливу змін економічних факторів на результатні показники прибутку, рентабельності виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) // Григор Н.М., Крехівський О.В., Ніколаєнко Н.Л., Байдаченко Т.Г., Тарасова А.І., Чернопащенко М.С. – К.: Державне підприємство “Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень” Міністерства промислової політики України, 2007. – 139 с.

Методичні рекомендації оцінки впливу змін економічних факторів на собівартість виробництва продукції (робіт, послуг) у промисловості та на ефективність роботи підприємств // Григор Н.М., Крехівський О.В., Ніколаєнко Н.Л., Мельник Т.В., Тарасова А.І., Байдаченко Т.Г., Чернопащенко М.С. – К.: Державне підприємство “Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень” Міністерства промислової політики України, 2008. – 408 с.

Нападовська Л.В. Управлінський облік: значення та застосування у практичній діяльності вітчизняних підприємств в умовах ринкових відносин / Л.В. Нападовська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 10. – С. 45-56.

Палий В.Ф. Введение в теорию бухгалтерского учѐта / В.Ф. Палий, Я.В. Соколов. – М.: Финансы, 1979. – 304 с.

Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учѐта: современные проблемы / В.Ф. Палий. – М.: Изд-во “Бухгалтерский учѐт”, 2007. – 88 с.

Палий В.Ф. Управленческий учѐт издержек и доходов (с элементами финансового учѐта) / В.Ф. Палий. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 279 с.

Пушкар М.С. Креативний облік: (створення інформації для менеджерів): Монографія / М.С. Пушкар. – Тернопіль, Карт-бланш, 2006. – 334 с.

Ришар Ж. Бухгалтерський учѐт: теория и практика / Ж. Ришар; [пер. с фр.; под ред. проф. Я.В. Соколова]. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с.

Соколов Я.В. Бухгалтерский учѐт: от истоков до наших дней / Я.В. Соколов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

Соколов Я.В. История бухгалтерского учѐта: Учебник / Я.В. Соколов, В.Я. Соколов. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Финансы и статистика, 2006.–288 с.

Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учѐта. / Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с.

Стернинсон Д.Б. Основы балансоведения / Д.Б. Стернинсон. - М.: Гослестехиздат, 1936. – ч. І.

Сумцов А.И. Теория бухгалтерского учѐта и бухгалтерский учѐт в промышленности / А.И. Сумцов. – М., “Статистика”, 1975. – 416 с.

Хендриксен Э.С. Теория бухгалтерского учѐта / Э.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда; [пер. с англ.; под ред. проф. Я.В. Соколова]. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 576 с.

Хенсен Дон Р. Управлінський облік / Дон Р. Хенсен, Меріен М. Моувен, Небіл С. Еліас, Девід У. Сєнков; [пер. з англ. 5-го канад. вид. О. Григораша, О. Рахубовського, Н. Краснік та ін.]; наук. ред. пер. Н.П. Краснік. – К.: Міленіум, 2002. – 974 с.

Хорнгрен Ч.Т. Бухгалтерский учѐт: управленческий аспект / Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер; [пер. с англ.; под ред. Я.В. Соколова]. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 416 с.

Цыганков К.Ю. Очерки истории бухгалтерского учѐта: происхождение двойной бухгалтерии / К.Ю. Цыганков. – М.: Изд-во “Бухгалтерский учѐт”, 2004. – 376 с.

Цыганков К.Ю. Очерки теории и истории бухгалтерского учѐта / К.Ю. Цыганков. – М.: Магистр, 2007. – 462 с.

Atkinson A. Management Accounting / Anthony Atkinson, Rajiv D. Banker, Robert S. Kaplan, and S. Mark Young. – N.J.: Prentice-Hall International, 1997. – 724 р.

Haar A. Das Wesen der transistorischen Posten und Antizipationen und ihre Behandlung in der Buchhandlung und Bilanz / A. Haar. – Wien, 1926.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.