DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-200-206

ВИМОГИ ДО ВНУТРІШНЬОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ: КОНТРОЛЬНИЙ АСПЕКТ

Тетяна Петрівна Назаренко

Анотація


Розглянуто необхідність та вимоги щодо складання внутрішньої бухгалтерської звітності як інформаційного джерела забезпечення управління прибутковістю підприємства.

Ключові слова


внутрішня звітність; структурні підрозділи; прибутковість

Повний текст:

PDF

Посилання


Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика / А. Апчерч, пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 952 с.

Аудит: [практическое пособие] / [под ред. А.Н. Кузьминского]. – К.: Учетинформ, 1996. – 283 с.

Бухгалтерський управлiнський облiк: [пiдручник для студентiв спецiальностi 7.050106 “Облiк i аудит” вищих навчальних закладів] / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська: за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир, ЖДТУ, 2004. – 564 с.

Валуев Б.И. О недостаточной связи науки о бухгалтерском учете с проблемами развития целостной системы управления / Б.И. Валуев // Економiст. – 2006. – № 12. – С. 58-63.

Вербило О.Ф., Кондрицька Т.П., Ярошинський В.М. Бухгалтерський облік у менеджменті: зміст та методика навчання: [підруч.] / За редакцією доц., к.е.н. О.Ф. Вербило. – [частина третя. Управлінський облік]. – К.: НАУ, 2006. –328 с.

Войналович О.П. Організація бухгалтерського обліку: теоретико-методологічні засади: дис… канд. екон. наук: 08.06.04 / Войналович Олена Петрівна. – Київ, 2006. – 189 с.

Голов С.Ф. Бухгалтерський облiк за мiжнародними стандартами: приклади та коментарi: [практичний посібник] / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – К.: Лiбра, 2001. – 840 с.

Гольцова С.М. Звiтнiсть підприємств: фiнансова, статистична, консолiдована та до фондiв соцiального та пенсiйного страхування: [навчальний посібник] / С.М. Гольцова, I.Й. Плiкус – К.: “Центр навчальної лiтератури”, 2004. – 292 с.

Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине: [учеб. пособие] / В.П. Завгородний. – К.: А.С.К., 2002. – 847 с.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Иванов В.В. Управленческий учет для эффективного менеджмента / В.В. Иванов, О.К. Хан. М.: ИНФРА-М, 2007. – 208 с.

Кiрейцев Г.Г. Розвиток бухгалтерського облiку: теорiя, професiя, мiжпредметнi зв’язки: [монографiя] / Г.Г. Кірейцев. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 236 с.

Корінько М.Д. Управлінський облік як інформаційна база контролю й аналізу використання природних ресурсів та енергозбереження виробництва / М.Д. Корінько // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету Серія: Економічні науки [Текст]: Випуск 23: У трьох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – С. 122-125.

Ларіков В.Ю. Складання управлінської звітності в умовах автоматизованої обробки даних / В.Ю. Ларіков: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/soc_gum/vsunu/2008_10_2.pdf.

Нападовська Л.В. Управлiнський облiк: [монографiя] / Л.В. Нападовська. – Днiпропетровськ: Наука i освiта, 2000. – 450 с.

Петіна Л.В. Шляхи удосконалення внутрішньогосподарської звітності та перманентної інвентаризації в прийнятті управлінських рішень на підприємствах АПК / Л.В. Петіна: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/biznes/2009_2/2009/02/090229.pdf.

Пушкар М.С. Контролiнг: [монографiя] / М.С. Пушкар. – Тернопiль, 1997. – 146 с.

Садовська І.Б. Напрями системного підходу до організації управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах / І.Б. Садовська: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/2007_4_2/ zbirnuk_O_FN_4has_2_109.pdf.

Скрипник М.І. Ефективне управління витратами за сучасних умов господарювання / М.І. Скрипник // Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту. Збірник наукових праць. – К., 2010. – № 2. – С.81-86.

Соболь Г.О. Створення системи внутрішньо-управлінської звітності з метою ефективного управління витратами / Г.О. Соболь // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – 2008. – № 1. – С. 99-101.

Соколов Я.В. История бухгалтерского учета: [учебник] / Я.В. Соколов, В.Я. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 272 с.

Хомин П.Я. Облікове забезпечення звітності сільськогосподарських підприємств (методологія і методика): [монографія] / П.Я. Хомин. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 453 с.

Цибулько О.В. Управлінська звітність торговельного підприємства / О.В. Цибулько: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Soc_Gum/Tiru/2009_28_2/22.pdf.

Чумаченко Н.Г. Развитие управленческого учета в Украине / Н.Г. Чумаченко // Свiт бухгалтерського облiку. – 1998. – № 11. – С. 2-11.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.