DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-148-155

ОСНОВНІ ЗАСОБИ І ОСНОВНІ ФОНДИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Дмитро Леонідович Кузьмін

Анотація


Проаналізовано підходи до трактування понять “основних засобів” та “основних фондів” з метою пошуку спільних та відмінних рис і подальшого відображення в бухгалтерському обліку.

Ключові слова


основні засоби; основні фонди; засоби праці

Повний текст:

PDF

Посилання


Боброва Е.А., Емельянникова Н.Н. Сравнительная характеристика бухгалтерского учета основных средств по РСБУ и МСФО / Е.А. Боброва, Н.Н. Емельянникова // Международный бухгалтерский учет. – 2009. – № 8 (128). – С. 22-33.

Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Облік в зарубіжних країнах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с.

Голов С.Ф. Фінансовий та управлінський облік / С.Ф. Голов, В.І. Єфіменко. – К.: ТОВ “Автоінтерсервіс”, 1996. – 544 с.

Горобинська М.В. Підвищення ефективності використання основних фондів підприємств в умовах трансформації економіки: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / М.В. Горобинська; Харк. держ. екон. ун-т. – Х., 2002. – 19 с.

Дем’яненко М.Я. Фінансовий словник – довідник. – К.: Київ, 2003, с. 173.

Завадський Й.С. Словник економічних термінів: менеджмент, маркетинг, підприємництво / Й.С. Завадський, Г.В. Осовська, О.О. Юшкевич: [Навч.-метод. посібник] – Житомир: ЖІТІ,1999. – 444 с.

Загородній А.Г. Фінансовий словник: [3-е вид.] / А.Г. Завгородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – К.: Знання, 2000. – 588 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Львів: Видавництво “Центр Європи”, 1997. – 576 с. С. 480-481

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” № 283/97-БР від 22.05.97 р., [із змінами і доповненнями, внесеними Законом України № 1957-IVвід 01.07.2004 p].

Кірейцев Г.Г. Фінанси підприємств: [Навч. посібник] / Г.Г. Кірейцев, Н.Г. Виговська, О.М. Петрук. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 272 с.

Ковалев В.В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 720 с.

Куттер М.И. Теория и принципы бухгалтерского учета: [Учебное пособие] / М.И. Куттер. – М.: Финансы и статистика, Экспертное бюро, 2000. – 544 с.

Лишиленко О.В. Фінансовий облік: [Підручник – 2-ге вид., перероб. і доп.] / О.В. Лишиленко. – Київ: Вид-во “Центр навч. літератури”, 2008. – 556 с.

Макаровська Т.П. Економіка підприємства: навчальний посібник / Т.П. Макаровська, Н.М. Бондар. – К.: МАУП, 2003. – 304 с.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2/ Редкол.:…С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 848 с. С. 672 Внешнеэкономический толковый словарь / Под ред. И.П. Фаминского. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 512 с. – (Библиотека словарей “ИНФРА-М”), с. 288

Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 592 с.

Пащенко Н.В. Теоретичні засади обліку основних засобів / Н.В. Пащенко // Економіка та держава. – 2009. – № 1. – С. 58-59.

Податковий кодекс України: за станом на 08 серпня 2012 р. / Верховна Рада України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Сухарський В.С. Економічний словник – довідник. – Т.: Богдан, 2002, С. 56.

Цал-Цалко Ю.С. Проблеми оцінки стану та ефективності використання основних засобів підприємства / Ю.С. Цал-Цалко // Вісник ЖІТІ. – 2001. – № 15 – С. 162.

Чебанова Н.В. Бухгалтерський фінансовий облік / Н.В. Чебанова, Ю.А. Василенко: [Посібник]. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 672 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.