DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-181-188

КАПІТАЛ ЯК БАЗОВА КАТЕГОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ТЕОРІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Дмитро Петрович Мельничук

Анотація


Стаття присвячена аналізу сучасних підходів щодо трактування наукової категорії “капітал”, що сприяло уточненню місця та ролі людського капіталу в умовах становлення економіки постіндустріального типу.

Ключові слова


теорія капіталу; капітал; людський капітал; наукова школа; науковий підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Мельничук Д.П. Капітал у працях західних мислителів-економістів: від античних часів до першої половини ХІХ століття // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2012. – № 1 (32). – С. 63–68.

Мельничук Д.П. “Капітал” К. Маркса: аналіз і висновки у розрізі актуальних проблем теорії людського капіталу // Вісник Хмельницького національного університету / Економічні науки. – Хмельницький, 2011. – №5. Т.4 (180) – С. 58–66.

Мельничук Д.П. Феномен людського капіталу: погляд крізь призму трудової теорії вартості // Вісник Хмельницького національного університету / Економічні науки. – Хмельницький, 2011. – № 6. Т.4 (181) – С. 321–328.

Теория измерения капитала и прибыли: монография / [Коллектив авторов] Под. общ. ред. проф. Бутынца Ф., проф. Добии М. – Краков: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. – 400 c.

Брагинский С.В., Певзнер Я.А. Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути обновления. – М.: Мысль, 1991. – 299 с.

Михайлова Л.І. Людський капітал: формування та розвиток в сільських регіонах: Монографія. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 388 с.

Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 631 с.

Экономическая теория. Учебник. / Под ред. И.П. Николаевой. – М.: “Проспект”, 1998. – 448 с.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / Редкол: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000 – 864 с.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. (Пер. И.И. Скворцова-Степанова.) Т. І., Кн. І. Процесс производства капитала. – М.: Политиздат, 1978. – 907 с.

Дорогунцов С.І., Гош О.П. Політична економія: науковий курс. – К.: Оріони, 2004. – 560 с.

Мандибура В. “Людський капітал”: об’єктивна економічна реальність чи ідеологема? // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 2. – С. 26–33.

Бланк И.А. Управление использованием капитала. – К.: Эльга, 2000. – 656 с. – (серия “Библиотека финансового менеджера”; Вып. 5).

Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

Й. Шумпетер. Теория экономического развития. – М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. – 436 с.

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 496 с.

Мельник Л.Г., Карінцева О.І. Економіка підприємства: Конспект лекцій: Навч. посіб. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2003. – 412 с.

Bliss C. Capital Theory and the Distribution of Income, North-Holland Publishing, Oxford, 1975.

А. Коэн, Дж. Харкрут. Судьба дискуссии двух Кембриджей о теории капитала / [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://institutiones.com/theories/1281-teoriya-kapitala.html

Основы экономической теории. Политэкономия: Учебник / Под. ред. Д.Д. Москвина. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 528 с.

Аникин А.В. Юность науки. Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. Изд. 2-е, доп. и переработ. – М: Политиздат, 1975. – 384 с.

Белл Даниел. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Перевод с английского под. ред. В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. – 956 с.

Білоченко А.М. Фінансовий капітал в Україні: особливості формування та перспективи розвитку // Фінанси України. – 2008. – № 3. – С. 94–100.

Самуэльсон П. Экономика. Т. І. – М.: НПО “АЛГОН”, ВНИИСИ, 1992. – 333 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.