DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-22-36

ОСНОВНІ ЗАСОБИ: ТОЧКА ЗОРУ ЕКОНОМІСТА

Тетяна Анатоліівна Бутинець

Анотація


Дане дослідження присвячено уточненню економічної сутності й визначення поняття “основні засоби”, його місця серед інших споріднених економічних категорій – “капітал”, “основні фонди”, “основний капітал”, “необоротні активи”.

Ключові слова


основний капітал; необоротні активи; основні засоби; основні фонди

Повний текст:

PDF

Посилання


Barbara Olczacka Leksykon zarządzania finansami. Ośrodek Doradstwa i Doskonalenia Kadr / Barbara Olczacka, Renata Pałczyńska-Gościnial. – Gdańsk, 1998. – 370 s.

Leksykon Finansów. [komitet redakcyjny Jan Głuchowski]. – Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. – 368 s.

Olchowicz I. Podstawy rachunkowości / I. Olchowicz – Warszawa: PWE, 2002. – Część I wykład. – Wydanie czwarte zmienione. – 323 s.

The World Almanac and Book of Facts 2011 . – New York : World Almanac Books, 2011. – 1008 р.

Базилевич В.Д. Історія економічних вчень: підручник / В.Д. Базилевич. – К.: Знання, 2005. – 567 с.

Бондар О. Проблеми визнання основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку / О. Бондар // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №3. – С. 23-27.

Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: навчальний посібник / П.В. Проскурін. – К.: КНЕУ, 2005. – 372 с.

Історія економічних учень: Підручник. [Л. Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко, А.М. Поручник та ін.]; за ред. Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко. – К.: КНЕУ, 1999. – 564 с.

Лемішовський В.І. Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування: навч. посіб. / В.І. Лемішовський, Р.Л. Хом'як, В.С. Мохняк, Н.М. Воськало, О.С. Лемішковська // Нац. ун-т “Львів. Політехніка”. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Л.: Захід, 2007. – 1104 с.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів [Електронний ресурс] // Затв. Наказом Міністерства фінансів України 30.09.2003 № 561 від 30.09.2003 р. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1023.1226.0.

Мікроекономіка і макроекономіка: підручник для студентів екон. спец. закл. освіти: У24 / С. Будаговська, О. Кілієвич та ін.: за заг. ред. С. Будаговської. – К.: Видавництво Соломії Павочко “Основи”. – 2001 с.

МСФЗ 16 “Основні засоби” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minfin.gov.ua/document/92427/МСБО_16.pdf.

Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. ukrstat.gov.ua.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко та ін.; За ред. Г.Н. Климка – К.: Вища школа – Знання, 1997 – 559 с.

Політична економія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Рибалкіна В.О., Бодрова В.Г. – К.: Академвидав, 2004. – 672 с.

Політична економія. Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. Дисципліни / За ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2003. – 354 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” [Електронний ресурс] // Затв. наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92. – Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO7.aspx.

Попов А.З. Вопросы в счѐтном искусстве / А.З. Попов // Счетоводство. – 1904. – № 1-2. – С. 5-9.

Юхименко П.І. Історія економічних учень : навч. посіб. / П.І. Юхименко, П.М. Моненко. – К.: Знання – Прес, 2000. –514 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.