DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-163-170

ФАКТОРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ: ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ

Вікторія Костянтинівна Макарович

Анотація


Проведено дослідження специфіки оподаткування факторингових операцій. Визначено та розкрито механізм оподаткування факторингових операцій у відповідності до вимог Податкового Кодексу України.

Ключові слова


факторинг; факторингові операції; оподаткування

Повний текст:

PDF

Посилання


Бануляк В.П. Податковий облік факторингових операцій [Електронний ресурс] / В.П. Бануляк, Н.Д. Глазко // VI Міжнародна науково – практична інтернет – конференція “Наукове пространство Європи” Економічні науки. – 2010. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com /10_NPE_2010/ Economics/ 62277.doc.htm.

Береза С.Л. Облік і контроль грошових активів та дебіторської заборгованості: теорія і практика : дис. кандидата екон. наук: 08.06.04 [Текст] / Береза Світлана Леонідівна; [Місто захисту: Житомирський інженерно-технологічний інститут] – Житомир, 2002. – 308 с.

Веренич О.Г. Облікові аспекти факторингу / О.Г. Веренич, А.П. Шаповалова // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку; Зб. наук. пр. – Львів: “Львівська Політехніка”. – 2007 р. – №577. – с. 50-54.

Вигівська І.М. Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику: організація та методика: автор. кандидата екон. наук: 08.00.09 [Текст] / Вигівська Ірина Миколаївна / Житомир, 2010. – 21 с.

Грачова Р.Е. Енциклопедія бухгалтерського обліку / Р.Е. Грачева. – К.: “Галицькі контракти”, 2004. – 832 с.

Евсейкина Е.Ю. Бухгалтерский учет факторинговых операций в организациях: диссертация кандидата экономических наук: 08.00.12 / Евсейкина Елена Юрьевна; [Место защиты: Сибирский университет потребительской кооперации]. – Новосибирск, 2008. – 175 с.

Елуфимова Е.А. Формирование и развитие факторинговых услуг в современной экономике: дис. кандидата ек. наук: 08.00.10 [Текст] / Елуфимова Екатерина Андреевна. – М. – 2009. – 146 с.

Євлаш Т.О. Удосконалення обліку рефінансування дебіторської заборгованості шляхом проведення факторингових операцій [Текст] / Т.О. Євлаш // Вісник ДонНУЕТ. – 2011. – № 4 (52). – С. 319-324.

Зеленіна О.О. Бухгалтерський облік факторингу як елемента позикового капіталу підприємства / О.О Зеленіна // Вісник ЖДТУ: зб. наук. пр. Сер. “Економічні науки”. – Житомир: – 2010. – № 4 (54). – С. 78-81.

Ишкова Н.А. Бухгалтерский учет и анализ вексельных и факторинговых операций: дис. кандидата экономических наук: 08.00.12 / Ишкова Наталья Алексеевна; [Место защиты: Моск. гос. ун-т комерции] – Москва, 2001. – 238 с.

Левченко О.М. Факторинг: методика облікового процесу / О.М. Левченко //Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11 (113). – С. 219-233.

Марченко В. Факторинг: особливості обліку / В. Марченко // Дебет-Кредит – № 25 – 19 червня 2006 р. – С. 25-27.

Мисака Г.В. Особливості оподаткування та обліку факторингових операцій / Г.В. Мисака // Облік і фінанси АПК. – 2005. – №11. – С. 109-115.

Омеляненко Т.В. Особливості обліку операцій факторингу з правом регресу / Т. В. Омеляненко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 3. – С. 19-23.

Орлова О.В. Систематизація наукових досліджень з проблематики факторингових операцій / О. В. Орлова // Вісник ЖДТУ: зб. наук. пр. Сер. “Економічні науки”. – Житомир:. – 2012. – № 1 (59). – С. 131-135.

Податковий Кодекс України: Кодекс України прийнятий Верховною Радою України від 02.12.2011 № 2755-VI. [Електронний ресурс]: / Верховна Рада України – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства: Наказ Міністерства фінансів України від 28.09.2011 №1213 [Електронний ресурс]: / Міністерство фінансів України – Режим доступу: http://www.kyivsta.gov.ua/zakon/pributok2.htm.

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету міністрів України від 19.02.1993 №15-93 [Електронний ресурс]: Кабінет міністрів України – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=15-93

Струк Н.С. Фінансово-облікове забезпечення факторингових партнерських угод в Україні / Н.С. Струк // Вісник нац. ун-ту “Львівська політехніка”: зб. наук. праць. – 2009. – № 647. – С. 221-228.

Сурніна К.С. Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств: дис. канд. ек. наук. – 08.06.04 / К.С. Сурніна. – Житомир, 2002. – 242 с.

Фаринович І.В. Факторинг як механізм пришвидшення обіговості обігових коштів підприємств / І.В. Фаринович // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. пр. – 2010. – Вип. 20.15. – С. 248-252.

Фартушняк О.В. Учетные аспекты отражения факторинга в учете факторинговой компании [Текст] / О.В. Фартушняк // Бизнес Информ. – Харків:.- 2009. – № 4(3). – С. 119-122.

Цивільний кодекс України: Кодекс України прийнятий Верховною Радою України від 16.01.2003 р. № 435- IV. [Електронний ресурс]: / Верховна Рада України – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Чинахова С.Е. Учет и внутренний контроль дебиторской задолженности при осуществлении факторинговых операций [Электронный ресурс]: диссертация кандидата экономических наук: 08.00.12 / Чинахова Светлана Едвартовна; [Место защиты: Сарат. гос. ун-т]. – Москва: РГБ, 2007 – Режим доступа: http://diss.rsl.ru/diss/07/0759/0707590 32.pdf

Salinberg F.R. A Guide to factoring. Practice and Law. Tolley Publishing Company Ltd. Croydon. 1984.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.