DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-234-242

ПРИНЦИП БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ – ІНДИКАТОР ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Алла Володимирівна Озеран

Анотація


У статті розглянуто історичний розвиток концепції безперервності діяльності., досліджено зміст принципу та доведено його центральне місце серед інших принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Наведена формула розрахунку вартості підприємства на основі концепції діючого підприємства.

Ключові слова


принцип безперервності; вартість підприємства; інвестори

Повний текст:

PDF

Посилання


Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 “Подання фінансових звітів” [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: затв. наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 21.06.1999 р. за № 391/3684.

Андрієнко В.О. Принципи формування фінансової звітності на підприємствах України та за кордоном / В.О. Андрієнко, П.С. Тютюнник // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2009. – № 3 (49). – С. 12–15.

Голов С. Теорія багатоцільового бухгалтерського обліку / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 4. – С. 3-13.

Легенчук С.Ф. Модифікація принципів бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки / Легенчук С.Ф. // Школа професійного бухгалтера. – 2011. – № 1(119). – С. 23-29.

Рабошук А.В. Принципи, стандарти та професійне судження бухгалтерського обліку: теоретико-методичний аспект: дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: спец. 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / А.В. Рабошук. – Житомир: 2006. – 214 с. (без додатків).

Цветкова Н. Принципи бухгалтерського обліку та звітності: досвід застосування та розвиток / Н. Цвєткова. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 6. – С. 14-20.

Шигун М.М. Розвиток моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і методологія [текст]: монографія / М.М. Шигун. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 632 с.

Пятов М.Л. Допущение непрерывности деятельности в практике бухгалтерского учета / М.Л. Пятов // Бухгалтерский учет. – 1999. – № 9. – С. 87-92.

Соколов Я.В. Принципы бухгалтерского учета / Я.В. Соколов // Бухгалтерский учет. – 1996. - № 2. – С. 18-23.

Хорин А.Н. Раскрытие существенной информации в бухгалтерской отчетности: соблюдение принципа непрерывного функционирования организации / А.Н. Хорин // Бухгалтерский учет. – 2000. – № 1. – 67-71.

Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ. / Под ред. проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 576 с.

Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета [Текст] / Б. Нидлз, Б. Андерсон, Д. Колдуэлл. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 495 с.

Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник / Пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999.– 663 с.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання, впевненості та супутніх послуг. Видання 2010 року. Частина І. – К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2010.

Соколов Я.В. Принцип непрерывности деятельности организации / Я.В. Соколов, С.М. Бычкова // Журнал “Аудитор”. – 2006. – № 5 [Електронний ресурс]:Режим доступу: http://gaap.ru/articles/52299/.

Hahn William The Going-Concern Assumption: Its Journey into GAAP / William Hahn // The CPA Journal, February 2011 [Електронний ресурс]:Режим доступу: http://edit.seu.edu/Editor/assets/seuniversity/academics/faculty/pages.pdf.

[Електронний ресурс]:Режим доступу: http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/ SectionPage&cid=1218220137074.

[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://pcaobus.org/News/Events/ Documents/03282012_IAGMeeting/Going_Concern_Working_Group_Report.pdf.

[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://slon.ru/business/going_concern_vechnaya_zhizn_firmy i_ee_matematicheskoe_vyrazhenie-793758.xhtml


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.