DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-413-422

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ У ПРОЦЕСАХ УНІФІКАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ДО СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ

Оксана Василівна Адамик

Анотація


У статті розглянуто поняття економічної категорії “власний капітал” на основі дослідження проблем і недоліків діючих базових підходів до його організації.

Ключові слова


власний капітал; бюджетні установи; бюджетний кодекс

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф., Остапчук Т.П., Остап’юк Н.А., Сисюк С.В. Бухгалтерський облік в бюджетних установах. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 472 с.

Михайлов М.Г., Телегунь М.І., Славкова О.П.- К. ЦУЛ, 2011.- 384с.(обл), УКР – http://pidruchniki.ws/15220122/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/buhgalterskiy_oblik_u_byudzhetnih_ustanovah_-_mihaylov_mg.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник. / За редакцією проф.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2004. – 448 с.

Глосарій термінів, наведених у Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку для державного сектору (МСБОДС), – стандарти 1-18 – http://www.minfin.gov.ua/ control/ publish/article.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16 липня 1999 року № 996-XIV.

Заячківська О.В. Бухгалтерський облік і контроль доходів і видатків бюджетних медичних закладів: організація і методика: Дисертація на здобуття наукового ступеня к.е.н. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності). – Житомир: 2010. – 94 с.

Левицька С.О. Окремі питання реформування бюджетного обліку: стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 6. – С. 34-38.

Левицька С.О. Фінансові результати діяльності одержувачів бюджетних коштів: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна практика // Еконгомічний аналіз. – Випуск 2 (18). – 2008 . – С. 361-369.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку у державному секторі 1 (МСБОДС 1) – Подання фінансових звітів – http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі економіки 101 “Подання фінансової звітності”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України 28.12.2009 р. № 1541.

Облік у бюджетних установах: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. // Джога Р. Т., Сінельник Л. М., Кондратюк І. О., Петруніна В. В. – К.: КНЕУ, 2006. – 296 с.

Облік у бюджетних установах: Підручник // Джога Р.Т., Сінельник Л.М, Дунаєва М.В./ За ред. Р.Т. Джоги. – К.: КНЕУ, 2006. – 480 с.

Позняковська Н.М. Гармонізація фінансової звітності суб’єктів бюджетної сфери України з Міжнародними стандартами фінансової звітності // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Спецвипуск 29 (ч. 1). – 2010. – http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ekon/2010_29_1/statti/80.htm.

Свірко С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація: Монографія. – К.: КНЕУ, 2006. – 244 с.

GASB White Paper: Why Governmental Accounting and Financial Reporting Is – and Should Be – Different / GASB – governmental accounting standards board http://www.gasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=GASB%2FDocument_C%2FGASBDocumentPage&cid=1176156741497

Фрич Р.М. Ознаки бюджетних установ як суб’єктів фінансового права // Держва та регіони. Серія: Право та державне управління. – 2012. – № 2. – С. 115-119.

Кондратюк І.О. Індикатор ефективності використання бюджетних коштів – фінансовий результат у секторі ЗДУ // Фінанси, облік і аудит. – 2010. – № 16. – С. 242-247.

Титикало В.С. Роль бухгалтерського обліку та звітності в управлінні бюджетною установою // Фінанси, облік і аудит. – 2011. – № 18. – С. 369-380.

Федів Р.Є. Реформування обліку фінансових результатів діяльності бюджетних установ // Збірник наукових праць ЧДТУ. – Випуск 21. – С. 112-116.

Щербачено Л.В. Фінансове планування доходів та витрат у діяльності бюджетних медичних закладів // Вісник ЖДТУ. – №1 (51).

Левицька С.О. Фінансові результати діяльності одержувачів бюджетних коштів: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна практика // Економічний аналіз. – Випуск 2 (18). – 2008. – С. 361-369.

Свірко С.В. Загальні положення порядку складання фінансової звітності в секторі державного управління відповідно до МСБОДС // Формування ринкової економіки. – 2010. – № 23. – С. 470-486.

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року N 2456-VI.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.