DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-381-388

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Мар'яна Ярославівна Черній

Анотація


Досліджено суть облікової політики підприємства, її складових, структуру у взаємозв’язку із організацією обліку. Виявлено проблемні питання нормативно-правового регулювання облікової політики в Україні, розроблено рекомендації з їх усунення. Визначене місце організаційно-технологічних особливостей діяльності підприємств у формуванні облікової політики.

Ключові слова


облікова політика підприємства; організація обліку; організаційно-технологічні особливості діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Аудиторський словарь / С.М. Бычкова, М.В. Райхман, В.Я. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 192 с.

Бакаев А.С. Бухгалтерские термины и определения / А.С. Бакаев. – М.: Изд-во “Бухгалтерский учет”, 2002. – 160 с.

Білуха М.Т. Курс аудиту / М.Т. Білуха. – К. Вища школа. – Знання, 1998. –574 с.

Большой экономический словарь / Под.ред. А.Н. Азмиряна. – 6-е узд., доп. – М.:Институт новой єкономики, 2004. –1376 с.

Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків. Стандарти і кореспонденція рахунків, звітність / Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга. Навч. посібник. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 512 с.

Бухгалтерский учет на малых предприятиях / В.Д. Новодворский, Р.Л. Сабанин: Учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. – 248 с.

Бухгалтерский учет /Под. ред. П.С.Безруких. – М.: Высшая школа,1999. – 563 с.

Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. – К.: Основи, 1999. – 943 с.

Голов С. Бухгалтерський облік за Міжнародними стандартами / С. Голов, В. Костюченко. – К.: Екаунтінг, 2000. – 376 с.

Гусева Т.М. Самоучитель по бухгалтерському учету / Т.М. Гусева, Т.Н. Шеина : Учеб.пособие. – 2-е узд. – М.: Проспект, 2009. – 464 с.

Ефремова А.А. Учетная политика предприятия: содержание и формирование / А.А. Ефремова. – М.: Книжный мир, 2000. – 478 с.

Загородній А.Г. Облік і аудит: Термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин. – Львів: “Центр Європи”, 2002. – 671 с.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 “Подання фінансових звітів”: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках і помилки” : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_020.

Новодворська В.В. Організація обліку фінансових результатів у сільськогосподарських формуваннях / В.В. Новодворська, І.В. Беспалько: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/12_ENXXI_2010/Economics/64847.doc.htm.

Облікова політика / В.М. Савченко, О.В. Пальчук Л.В. Саловська та ін. ; за ред. Г.М. Давидова. : Навч. посіб. – К.: Знання, 2010. – 479 с.

Оскірко Ю.А., Секіріна Н.В. Поняття облікової політики та її економічна суть: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/33_DWS_2010/33_DWS_2010/Economics/74443.doc.htm

Положение по бухгалтерскому учету “Учетная политика предприятия” ПБУ 1/98 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131608.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності“: наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 // Право. Податки. Консультації. Збірник систематизованого законодавства. – 2008. – № 1. – С. 76–79.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”: наказ Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. N 137: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO6.aspx.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. N 996-XIV: [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=996-14.

Пушкар М.С. Філософія обліку / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 157 с.

Слободяник Ю.Б., Хоменко Ю.О. Організація облікової політики в Україні: проблеми гармонізації / Ю.Б. Слободяник, Ю.О. Хоменко: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:wNVgPQsj0sAJ:www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VUABS/2010_1/28_01_03.pdf.

Филипюк О.В. Положення національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку “Облікова політика” на основі МСБО 1 та ПБУ 1/98 / О.В. Филипюк: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://intkonf.org/filipyuk-ov-rozrobka-natsionalnogo-polozhennya-standartu-buhgalterskogo-obliku-oblikova-politika-na-osnovi-msbo-1-ta-pbu-198/.

Хомин О.П. Облікова політика в контексті методологічного обґрунтування сутності дефініцій / О.П. Хомин: [Електронний ресурс] . – Режим доступу: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:z5gMCTSFEVUJ:www.univer.km.ua/visnyk/1388.pdf.

Arish K. Bhattacharyya. Financial accounting for Business managers 3rd. Ed., 2006

Barry J. Epstein, Nadira M. Saafir. Wiley GAAP: Practical Implementation Guide and Workbook, 2010.

P.C. Tulsian. Financial accounting, 2006.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.