НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ У БУДІВНИЦТВІ

Галина Адамівна Римар

Анотація


Сформовано п’ятирівневу структуру законодавчого регулювання бухгалтерського обліку у будівництві; проаналізовано основні нормативно-правові акти, що регулюють облік витрат у будівництві; здійснено порівняння положень П(С)БО 16 та ПКУ, П(С)БО 18 та МСБО 11.

Ключові слова


витрати; будівництво; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондарюк І.Л. Нормативно-правові аспекти дослідження витрат торговельних підприємств [Електронний ресурс] / Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Збірник наукових праць. Серія “Економіка”. – 2008. – Вип. 10. Частина 2. – С. 17-22. Режим доступу до джерела: http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/Nznuoa/ekonomika/2008_10_2.pdf#page=17

Городиський М.П. Місце договору будівництва в системі міжнародних та національних облікових стандартів [Електронний ресурс]. – Житомирський державний технологічний університет. Режим доступу до джерела: http://www.rusnauka.com/15.PNR_2007/Economics/21988.doc.htm

Державні будівельні норми України [Електронний ресурс]. Режим доступу до джерела: http://dbn.at.ua

Дерій В.А. Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємств [Електронний ресурс] / Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 2. – С. 77-83. Режим доступу до джерела: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2010_2/12.pdf

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-XIV (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. Режим доступу до джерела: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14

Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України” щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України від 07.07.2011 № 3609-VI (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. Режим доступу до джерела: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3609-17

Іщенко Н.Б. Бухгалтерський облік у будівництві [Електронний ресурс] / Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Науково-популярний журнал. – 2010. – №1. – С. 53-62. Режим доступу до джерела: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nivif/2010_1/08.pdf

Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт від 31.12.2010 № 573 [Електронний ресурс]. Режим доступу до джерела: http://msmeta.com.ua/file/Metoduchni%20rekomendazii.pdf

МСБО 11 “Будівельні контракти” [Електронний ресурс]. Режим доступу до джерела: http://www.minfin.gov.ua/document/92424/%D0%9C%D0%A1%D0%91%D0%9E_11.pdf

Податковий кодекс України (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://zakon.nau.ua/doc/?code=2755-17

П(С)БО 16 “Витрати” (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. Режим доступу до джерела: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00

П(С)БО 18 “Будівельні контракти” (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. Режим доступу до джерела: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01

Сєкіріна Н.В. Загальні підходи до формування і класифікації нормативного забезпечення обліку і контролю витрат на виробництво готової продукції [Електронний ресурс] / Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. – 2011. – № 2. – С. 235-245. Режим доступу до джерела: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znphktei/2011_2/statti_2/sekirina/sekirina.htm


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-304-311

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.