DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-290-296

СУБ’ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ

Жанна Володимирівна Прокопенко

Анотація


Розглядаються проблемні питання визначення повноважень суб’єктів внутрішнього контролю в страхових компаніях. Визначено перелік суб’єктів внутрішнього контролю страховика залежно від форм контролю та визначено цілеспрямованість такого контролю.

Ключові слова


страхування; страхові компанії; внутрішній контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєлік В.Д. Підходи до організації системи внутрішнього контролю / В.Д. Бєлік. – Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3(15)

Бутинець Т.А. Розвиток науки господарського контролю: проблеми теорії, методології, практики автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. екон. наук:, спец. 08.00.09. “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Т.А. Бутинець – Київ, 2012. – 40с.

Бутинець Ф.Ф. Контроль і ревізія: Підручник [для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Облік і аудит”] / Ф.Ф Бутинець., В.П. Бондар, Н.Г. Виговська, Н.І. Петренко; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця,– 4-е вид., доп. І перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 560с.

Гаманкова О.О. Облік і аудит у страхових організаціях: навч.-метод. посіб [для самост. вивч. дисц] / О.О. Гаманкова. – К.: КНЕУ, 2005. – 183 с.

Гарматій Т.О. Облік та аудит в страхових компаніях: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Т.О. Гарматій. – Тернопіль: 2004. – 180 с.

Закон України “Про аудиторську діяльність” N 4711-VI (4711-17) від 17.05.2012 Електронний ресурс] // Законодавство України [офіційний веб-сайт Верховної Ради України] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3125-12

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 22.12.2011 № 996-XIV [Електронний ресурс] // Законодавство України [офіційний веб-сайт Верховної Ради України]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Закон України “Про страхування” від 18.10.2011 N 3925-VI [Електронний ресурс] // Законодавство України [офіційний веб-сайт Верховної Ради України] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/про%20страхування

Лень В.С. Облік і аудит в страхових організаціях: навч. посіб. / В.С. Лень. – К.: Центр учбової літератури, 2009. –408 с

Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах диверсифікації: теорія, методологія, диверсифікація: монгр. / М.Д. Корінько. – К.: ДП : “Інформ.-аналіт. агентство”, 2007. – 429с.

Пантелеєв В.П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організаці монографія / В.П. Пантелеєв.; Державна академія статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП “Інформ.-аналіт.агенство”, 2008. – 491с.

Рябикин И.В. Аудит страховых компаний: Практическое пособие для страхових аудиторов и страхових организаций / В.И. Рябикин, А.Л. Алекринский, Т.А. Архангельская, С.Н. Асабина и др.; за ред..В.И. Рябикин. – М.: АО “Финстатинформ”, 1995. – 128 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.