ГРОШОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ

Євген Михайлович Заремба

Анотація


Досліджено теоретичні аспекти сутності грошових потоків і їх класифікації.

Ключові слова


грошові потоки; класифікація грошових потоків

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс / д.э.н. И.А. Бланк. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2004. – 656 с.

Бланк И.А. Управление денежными потоками / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002 – 736 с.

Бочаров В.В. Финансовый анализ / В.В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2001. – 240 с.

Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: полный курс в 2т. / Ю. Бригхем, Л.Гапенски; пер. с англ. Под ред. В.В. Ковалева. – СПб.: Экономическая школа, 1997. – 1120с.

Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: [навчальний посібник]. – Житомир: Рута, 2003. – 680 с.

Ван Хорн Д.К. Основы управления финансами / Д.К. Ван Хорн; пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 800 с.

Васильченко З.М. Теоретичні основи управління грошовими потоками банку / З.М. Васильченко, Д.В. Пірог // Економіка. Проблеми економічного становлення. Вісник № 1. 2010.

Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – 3-тє вид., випр. та доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 587 с.

Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред.. проф. Г.Г. Кірейцева. – К.:ЦУЛ, 2002. – 496 с.

Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 768 с.

Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: учеб. пособ.: пер. с франц. / Б. Коласс; Под ред. проф. Я.В. Соколова. – М.:Финансы; ЮНИТИ, 1997. – С. 135.

Краменко В.І., Холод Б.І. та ін. Управління ресурсами підприємства: Навчальний посібник: Центр навчальної літератури, 2004. – 288 с.

Краменко Г.О., Чорна О.Э. Фінансовий менеджмент: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 520 с.

Маркіна І.А. Менеджмент підприємства. – Вища школа, 2000. – 76 с.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. / Пер. З англ. за ред. С.Ф. Голова. – К. ФПБАУ. – 1998. – 736 с.

Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Підручник – К.: Київ. Нац. Торг. Ек. Ун-т, 2008. – 514 с.

Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси / Пер. З англ.. В.Ф. Овсієнка та В.Я. Мусієнка. – К.: Основи, 1993. – 383 с.

Павловська О.В. Фінансовий аналіз: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька. – К.: КНЕУ, 2002. – 388 с.

Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент: [підручник] / кер. Кол. Авт. і наук. Ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.

Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. Фінансовий аналіз: Навч. Посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: навч. Посіб. / О.О. Шеремет. – К.: Кондор, 2009. – 196 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-87-92

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.