DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-297-303

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ІМПОРТОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Михайло Вікторович Рета

Анотація


В статті розглянуто основні підходи до формування облікової інформації про виробничі запаси підприємств, які придбаються за валютні кошти.

Ключові слова


іноземна валюта; запаси; собівартість; доходи; витрати; дооцінка активів; курсова різниця

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакун Ю. Особливості проведення переоцінки запасів відповідно до П(С)БО / Ю.Бакун // Електронний ресурс: http://www.dtkt.com.ua/debet/ukr/2000/48/48pr2.html

Білова Н. Особливості обліку експортно-імпортних операцій / Н. Білова, Н. Яновська // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. − №41 (1434). – С. 23-38.

Голов С. Теорія багатоцільового бухгалтерського обліку / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. − № 4. – С. 3-13

Горицька Н. Учѐт запасов по МСФО / Н. Горицька // Финансовый директор. – 2007. − № 1. – С. 74-79.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” // Електронний ресурс: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Ловінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку:Монографія. – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.

Податковий кодекс України // Електронний ресурс: http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” // Електронний ресурс: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO9.aspx

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів” // Електронний ресурс: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO9.aspx

Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення, затверджене спільним наказом Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 15.12.99 р. №149/300 // Електронний ресурс: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0921-99

Стандарти МСБО і МСФО // Електронний ресурс: http://minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.