№ 3 (21) Ч.1 (2011)

Зміст

Статті

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК НАУКА І СИСТЕМА ЗНАНЬ PDF
Франц Францович Бутинець, Тетяна Анатоліївна Бутинець
БУХГАЛТЕРСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ PDF
Иван Йорданов Андреев
АКЦИЗИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА ИЛИ СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА PDF
Мочил Антов
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ВИРОБНИЦТВА PDF
Ореста Володимирівна Боднар
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ, ЯК ЕЛЕМЕНТИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ, В ПРОГНОЗУВАННІ БАНКРУТСТВА БАНКІВ PDF
Олександр Олександрович Болдирєв
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ PDF
Катерина Павлівна Боримська, Руслана Вікторівна Варічева
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ: ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ PDF
Светлана Григорьевна Вегера
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ СУБОРДИНОВАНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ PDF
Анатолій Михайлович Герасимович
ЗАРУБІЖНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Миколаївна Глущук
СОЦИАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В УКРАИНЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ PDF
Татьяна Викторовна Давидюк
ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Ірина Володимирівна Десяткіна, Олена Миколаївна Глущук
ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ЧАСТИНІ ЗАХИСТУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Анатолій Петрович Дикий
LABORYZM. NAUKOWY PROGRAM BADAŃ W ZAKRESIE KAPITAŁU LUDZKIEGO I PRACY PDF
Mieczysław Dobija
АСИМЕТРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ МІНІМІЗАЦІЇ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов
ПРИЧИННІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ШАХРАЙСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ігор Володимирович Заєць
РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ PDF
Ирина Валериевна Замула, Екатерина Владимировна Шиманская
СТАНДАРТИЗИАЦИЯТА НА ОТЧЕТНИЯ ПРОЦЕС ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ ОПЕРАЦИИ В БАНКИТЕ – ФАКТОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР НА ПЛАТЕЖНИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ PDF
Диана Ималова
КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Ольга Володимирівна Кантаєва, Микола Іванович Бабіч
АНАЛИТИЧНА ОЦЕНКА НА РЕСУРСНИЯ (ИМУЩЕСТВЕНИЯ) ПОТЕНЦИАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО PDF
Росица Колева, Людмила Дончева
РАСЧЕТЫ С АКЦИОНЕРАМИ ПРИ УМЕНЬШЕНИИ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ АКЦИЙ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ PDF
Сергей Леонидович Коротаев
АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЇЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КРАЇНАХ СНД PDF
Максим Вікторович Корягін, Олена Олексіївна Попкова
РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ І ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Петро Олексійович Куцик
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА СКЛАД ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ PDF
Петро Олексійович Куцик, Наталія Володимирівна Куценко
ОРГАНІЗАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ: ОБЛІКОВИЙ КОНТЕКСТ PDF
Олена Адамівна Лаговська
QUO VADIS? (АБО ЯК НАДАЛІ РОЗВИВАТИ БУХГАЛТЕРСЬКУ НАУКУ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ЗРОСТАЮЧОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ДИНАМІЗМУ) PDF
Сергій Федорович Легенчук
РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В РОССИИ PDF
Вера Александровна Маняева
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА ЗАГОТІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Роман Анатолійович Марценюк
УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Лариса Гаврилівна Михальчишина
СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ: СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Сергій Захарович Мошенський
ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Володимир Олександрович Озеран, Марія Юріївна Чік
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Оксана Вікторівна Олійник
СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ PDF
Константин Викторович Павлов
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БРАКУ У ВИРОБНИЦТВІ: ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ PDF
Валерій Миколайович Пархоменко
МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА В ГОСПОДАРСЬКОМУ КОНТРОЛІ PDF
Наталія Іванівна Петренко, Тетяна Анатоліївна Бутинець
МИТНИЦИТЕ – ГАРАНТ ЗА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ PDF
Зорница Петкова
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПРОДАЖУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Олексій Іванович Пилипенко
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ КОНТРОЛЮ НА СТРАТЕГІЧНОМУ РІВНІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
К. І. Редченко
КАТЕГОРІЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Ірина Василівна Саух
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ PDF
Т. Я. Сенчук
РИЗИК КОНКУРЕНЦІЇ ТА АНАЛІЗ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ PDF (English)
Marco Liubomirov Timchev
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЯДА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УРАЛА В УСЛОВИЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ МИРОВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА PDF
Наталия Анатолиевна Харитонова, Екатерина Николаевна Харитонова, Валентина Николаевна Харитонова
СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТИТЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ PDF
Стела Цанова
ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Дмитро Михайлович Чирка
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ МАЛОЦІННИХ НЕОБОРОТНИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ АКТИВІВ PDF
Роксолана Романівна Шумило
КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ PDF
Ольга Василівна Щирська
МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕРУХОМОСТІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
І. А. Юхименко-Назарук
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ІНШИМ ОСОБАМ PDF
Стелла Євгенівна Мельник