№ 3(21)Ч.1 (2011)

Зміст

Статті

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК НАУКА І СИСТЕМА ЗНАНЬ PDF
Франц Францович Бутинець, Тетяна Анатоліївна Бутинець 14-27
БУХГАЛТЕРСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ PDF
Иван Йорданов Андреев 28-35
АКЦИЗИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА ИЛИ СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА PDF
Мочил Антов 36-47
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ВИРОБНИЦТВА PDF
Ореста Володимирівна Боднар 48-54
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ, ЯК ЕЛЕМЕНТИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ, В ПРОГНОЗУВАННІ БАНКРУТСТВА БАНКІВ PDF
Олександр Олександрович Болдирєв 55-57
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ PDF
Катерина Павлівна Боримська, Руслана Вікторівна Варічева 58-70
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 71-76
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ: ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ PDF
Светлана Григорьевна Вегера 77-82
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ СУБОРДИНОВАНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ PDF
Анатолій Михайлович Герасимович 83-86
ЗАРУБІЖНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Миколаївна Глущук 87-95
СОЦИАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В УКРАИНЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ PDF
Татьяна Викторовна Давидюк 96-101
ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Ірина Володимирівна Десяткіна, Олена Миколаївна Глущук 102-112
ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ЧАСТИНІ ЗАХИСТУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Анатолій Петрович Дикий 113-118
LABORYZM. NAUKOWY PROGRAM BADAŃ W ZAKRESIE KAPITAŁU LUDZKIEGO I PRACY PDF
Mieczysław Dobija 119-134
АСИМЕТРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ МІНІМІЗАЦІЇ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов 135-146
ПРИЧИННІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ШАХРАЙСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ігор Володимирович Заєць 147-152
РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ PDF
Ирина Валериевна Замула, Екатерина Владимировна Шиманская 153-166
СТАНДАРТИЗИАЦИЯТА НА ОТЧЕТНИЯ ПРОЦЕС ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ ОПЕРАЦИИ В БАНКИТЕ – ФАКТОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР НА ПЛАТЕЖНИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ PDF
Диана Ималова 167-176
КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Ольга Володимирівна Кантаєва, Микола Іванович Бабіч 177-185
АНАЛИТИЧНА ОЦЕНКА НА РЕСУРСНИЯ (ИМУЩЕСТВЕНИЯ) ПОТЕНЦИАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО PDF
Росица Колева, Людмила Дончева 186-190
РАСЧЕТЫ С АКЦИОНЕРАМИ ПРИ УМЕНЬШЕНИИ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ АКЦИЙ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ PDF
Сергей Леонидович Коротаев 191-203
АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЇЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КРАЇНАХ СНД PDF
Максим Вікторович Корягін, Олена Олексіївна Попкова 204-210
РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ І ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Петро Олексійович Куцик 211-216
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА СКЛАД ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ PDF
Петро Олексійович Куцик, Наталія Володимирівна Куценко 217-221
ОРГАНІЗАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ: ОБЛІКОВИЙ КОНТЕКСТ PDF
Олена Адамівна Лаговська 222-232
QUO VADIS? (АБО ЯК НАДАЛІ РОЗВИВАТИ БУХГАЛТЕРСЬКУ НАУКУ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ЗРОСТАЮЧОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ДИНАМІЗМУ) PDF
Сергій Федорович Легенчук 233-239
РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В РОССИИ PDF
Вера Александровна Маняева 240-249
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА ЗАГОТІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Роман Анатолійович Марценюк 250-253
УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Лариса Гаврилівна Михальчишина 254-257
СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ: СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Сергій Захарович Мошенський 258-265
ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Володимир Олександрович Озеран, Марія Юріївна Чік 266-273
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Оксана Вікторівна Олійник 274-283
СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ PDF
Константин Викторович Павлов 284-289
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БРАКУ У ВИРОБНИЦТВІ: ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ PDF
Валерій Миколайович Пархоменко 289-300
МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА В ГОСПОДАРСЬКОМУ КОНТРОЛІ PDF
Наталія Іванівна Петренко, Тетяна Анатоліївна Бутинець 301-307
МИТНИЦИТЕ – ГАРАНТ ЗА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ PDF
Зорница Петкова 308-318
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПРОДАЖУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Олексій Іванович Пилипенко 319-323
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ КОНТРОЛЮ НА СТРАТЕГІЧНОМУ РІВНІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
К. І. Редченко 324-333
КАТЕГОРІЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Ірина Василівна Саух 334-345
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ PDF
Т. Я. Сенчук 346-351
РИЗИК КОНКУРЕНЦІЇ ТА АНАЛІЗ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ PDF (English)
Marco Liubomirov Timchev 352-360
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЯДА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УРАЛА В УСЛОВИЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ МИРОВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА PDF
Наталия Анатолиевна Харитонова, Екатерина Николаевна Харитонова, Валентина Николаевна Харитонова 361-374
СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТИТЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ PDF
Стела Цанова 375-390
ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Дмитро Михайлович Чирка 391-402
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ МАЛОЦІННИХ НЕОБОРОТНИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ АКТИВІВ PDF
Роксолана Романівна Шумило 403-409
КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ PDF
Ольга Василівна Щирська 410-417
МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕРУХОМОСТІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
І. А. Юхименко-Назарук 418-424
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ІНШИМ ОСОБАМ PDF
Стелла Євгенівна Мельник 425-431