DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-217-221

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА СКЛАД ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

Петро Олексійович Куцик, Наталія Володимирівна Куценко

Анотація


Розглянуто підходи до трактування поняття “витрати майбутніх періодів” та розкрито їх економічну суть. Запропоновано виділяти групи витрат майбутніх періодів за однорідністю їх складу.


Ключові слова


витрати майбутніх періодів; економічна суть витрат; склад витрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Велш Глен А. Основи фінансового обліку / Глен А. Велш, Деніел Г. Шор; [пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач]. – К. : Основи, 1997. – 943 с.

Голов С.Ф. Управлінський облік : [підручник] / С.Ф. Голов. – К. : Лібра, 2003. – 704 с.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств : затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 : [Електронний ресурс]: – К.: CD-вид-во „Інфодиск”, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.: 12 см. – (Законодавство України, 2008). – Систем. вимоги: Pentium – 233; ОЗУ-32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XT.

Лень В.С. Управлінський облік : [навч. посіб.] / В.С. Лень. – [2-ге вид., випр.]. – К. : Знання-Прес, 2006. – 317 с.

Мельник Е.Г. Витрати майбутніх періодів та резерв майбутніх виплат і платежів: склад та характеристика / Е.Г. Мельник : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2009 _3/21.pdf

Мельник Е.Г. Витрати майбутніх періодів: сутність, склад і класифікація / Е.Г. Мельник // Міжнародний збірник наукових праць. – 2009. – № 2 (14). – С. 102 – 111.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” : затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87, із змінами та доповненнями від 18 березня 2011 р. № 372: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0396-99.

Саприкін В.М. Витрати майбутніх періодів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук. – М., 2008. – 66 с.

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от источников до наших дней / Я.В. Соколов. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

Соколов Я.В. Расходы будущих отчётных периодов: форма и содержание / Я.В. Соколов, В.В. Патров // Бухгалтерский учёт. – 1998. – № 8. – С. 91 – 93.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.