DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-274-283

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Оксана Вікторівна Олійник

Анотація


Визначено підходи до реалізації економічного аналізу як професійної діяльності, обґрунтовано адекватні реаліям підходи до організації аналітичної роботи на рівні окремого суб’єкта господарювання.

 


Ключові слова


економічний аналіз як професійна діяльність; організація аналітичної роботи суб`єкта господарювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: [пер. з англ.] / Дерлоу Д. – К.: Наукова думка, 2001. – 242 с.

Житна І.П. Економічний аналіз: [навчальний посібник] / І.П. Житна, І.В. Тацій, П.Є. Житний. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. – 296 с.

Кини Р.Л. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения / Р.Л. Кини, Х. Райда. – М.:Радио и связь. – 1981. – 163 с.

Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: [навч.посібник.] / Коробов М.Я. – К.: “Знання”, КОО, 2000. – 378 с.

Ланге О. Оптимальные решения / Ланге О. – М.: Прогресс, 1967.

Любушин Н.П. Теория економического анализа: [учебно-методический комплекс; под ред. проф. Н.П. Любушина] / Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, Е.А. Сучков – М.: Юристъ, 2002. – 480 с.

Мельник М.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: [учебное пособие] / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. – М.: ФОРМУМ: ИНФРА-М, 2007. – 192 с.

Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: [підручник] / Мних Є.В. – К.: Київ. Нац..-торг.-екон. Ун-т., 2008. – 514 с.

Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін: [монографія] / О.В. Олійник – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 653 [7] с.

Пархоменко В.Д. Інформаційна аналітика у сфері науково-технічної діяльності: [монографія] / В.Д. Пархоменко, О.В. Пархоменко – К.: УкрІНТЕІ, 2006. – 224 с.

Савицкая Г.В. Экономический анализ: [учеб.] / Г.В. Савицкая. – [9-е изд., испр.]. – М.: Новое знание, 2004. – 640 с.

Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами: учеб. уособие [для вузов] / Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. – [2-е изд., перераб. и. доп.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 639 с.

Сурмі Ю.П. Аналітична діяльність: [посібник для аналітика неприбуткової організації] / Сурмі Ю.П. – К.: Центр інноваційного розвитку, 2002. – 95 с.

Хан Дитгер. Стоимостно-ориентированные концепции контроллинга: [пер. с нем; под ред. Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича и др.] / Хан Дитгер, Хунгенберг Харальд. ПиК. – М.:Финансы и статистика, 2005. – 928с.

Чебан Т.М. Теорія економічного аналізу: [навч. посібник] / [Т.М. Чебан, Т.А. Калінська, І.О. Дмитрієнко]; за ред. проф. В.Є. Труша. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 214 с.

Чумаченко Н.Г. Принятие решений в управлении производством / Чумаченко Н.Г., Савченко А.П., Коренев В.Г. – К.: “Техніка”, 1978. – 192 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.