DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-167-176

СТАНДАРТИЗИАЦИЯТА НА ОТЧЕТНИЯ ПРОЦЕС ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ ОПЕРАЦИИ В БАНКИТЕ – ФАКТОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР НА ПЛАТЕЖНИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Диана Ималова

Анотація


В статията се разглежда същността и характеристиките на системи на електронно плащане. Доказани процедура за документиране на отчетност и определя последователността на плащания чрез система на електронно плащане.


Ключові слова


банк; разплащателни операции в банките; системата за електронно плащане; стандартизиране на процеса за операции в счетоводството; изграждането на европейския пазар на платежни продукти и услуги

Повний текст:

PDF

Посилання


БИСЕРА 7 – EUR е система за обслужване на клиентски разплащания в евро, инициирани за изпълнение в определен момент. Системата приема и обработва платежни нареждания в евро на територията на България, в размер до 50 000 евро. Сетълментът на нарежданията за превод се извършва в TARGET2. Система отговаря на всички изисквания на ЕПС и съвременните европейски практики за системи, изпълняващи SEPA преводи. В нея участват 10 български търговски банки.4. ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи, обн. ДВ бр. 23/2009 г., в сила от 1 ноември 2009 г.; изм., бр. 24 от 2009 г.

Директива 2007/64/ЕО относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 95/7/ЕО (ОВ, L 319/1 от 5 декември 2007 г.)

Директива 2000/46/EО относно предприемането, упражняването и надзора над дейността на институциите за електронни пари, (ОВ, L 275 от 27.10.2000 г.).

Директива 98/26/ЕO относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа. (ОВ, L 166 / 45 от 11.06.98 г.).

Закон за платежните услуги и платежните системи, обн. ДВ бр. 23/2009 г., в сила от 1 ноември 2009 г.; изм., бр. 24 от 2009 г.

Закон за мерките срещу изпирането на пари, обн. ДВ бр. 85 от 24 Юли 1998 г. ... посл. изм. ДВ. бр. 93 от 24 Ноември 2009 г.

Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, обн. ДВ бр. 69 от 5 август 2003 г. ... посл. изм. и доп. ДВ бр. 102 от 2009 г.

Наредба № 28 на БНБ за информацията, събирана от банките при извършването на презгранични преводи и плащания, обн. ДВ бр.111 от 21 декември 1999 г.; ... посл. изм. и доп. бр.69 от 5 август 2003 г.

Регламент (ЕО) № 1781/2006 относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи (ОВ, L 345 от 08.12.2006 г.)

Регламент (ЕО) № 924/2009 относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 (ОВ, L 266/11 от 9.10.2009г.)

SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_download.cfm?file=EPC125-05%20ECT%20RB%20v4.0%20approved.pdf

SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook, http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge bank_download.cfm?file=EPC016-6%20Core%20SDD%20RB%20%20V3%204%20approved.pdf

TARGET 2 – BNB е системен компонент, чрез който 18 български търговски банки, Спомагателната система БИСЕРА 7 – EUR и БНБ участват в TARGET2. Предназначена е за извършване на сетълмент в реално време на разплащания в евро. Чрез TARGET 2 – BNB могат да бъдат извършвани разплащания в евро без ограничения на техния размер, на територията на Европейското икономическо пространство.

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sepa_direct_debit_(sdd)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.