DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-375-390

СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТИТЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Стела Цанова

Анотація


В статията се изследва състоянието на образованието, пазара на труда и демографските процеси в Република България, провежден многомерен сравнителен анализ за оценка на социалното развитие на страната.


Ключові слова


на Република България; цялостното социално развитие на страната; сравнителен анализ на районите за планиране; образование; пазар на труда; демографските процеси

Повний текст:

PDF

Посилання


Икономическо и социално развитие, http://www.undp.bg/uploads/documents/

_653.pdf, С. 218.

Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г., Обн. ДВ. бр.42 от 17 Май 2005 г.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, МРРБ, Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”, С., 2007 г, http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/OPRD.pdf.

Районите, областите и общините в Република България 2008, НСИ, С., 2010.

Плюта В., Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях. Методы таксономии и факторного анализа., М., Статистика, 1980.

Цанова, Ст., Анализ на ефектите от външната миграция на населението Годишник на СА “Д.А. Ценов” Свищов т. СХ, 2008.

Цанова, Ст. Сравнителен многомерен анализ за определяне на мястото на България според ползите и негативите от емиграцията. сп. Статистика НСИ. С. ISSN 1310-7410. кн. 1-2. 2010 г.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.