DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-289-300

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БРАКУ У ВИРОБНИЦТВІ: ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Валерій Миколайович Пархоменко

Анотація


У статті розглянуто та обґрунтовано економічну сутність браку у виробництві, приділено увагу розробці класифікатора браку з урахуванням специфіки видів економічної діяльності.

 


Ключові слова


брак у виробництві; економічна сутність браку у виробництві; класифікатор браку

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильев Ю.П. Управление развитием производства в промышленных концернах США / Ю.П. Васильев; [отв. ред. Ю.П. Васильев]. – М: “Мысль”, 1977. – 335 с.

Державний класифікатор відходів України ДК 005-96, затверджений наказом Держстандарту України від 29.02.96 р. № 89 [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://www.uapravo.net/data/akt53/page1.htm.

Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві: [навчальний посібник] / Ю.А. Єгупов. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.

Загородний В.П. Бухгалтерський учет, контроль и аудит в условиях рынка / В.П. Загородний, В.Я. Савченко. – К: Блицинформ, 1997. – 605 с.

Игонина А.Е. Управление системой закупок на основе оценки поставщика как элемента логистической цепи [Електронный ресурс]: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05. / А.Е. Игонина. – Саратов, 2007. – Режим доступа: http://www.dissertant.org.

Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом Мінфіну України № 291 від 30.11.99 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua.

Кучерак Д. Хто заплатить за брак? / Д. Кучерак // Дебет-Кредит. – 2006. – № 42. – С. 16-20.

Лапухин Н.В. Роль учета и анализа в системе управления качеством / Н.В. Лапухин // Учет и финансы в колхозах и совхозах. – 1986. – № 6. – С. 7-18.

Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: [навчальний посібник] / В.С.Лень, В.В. Гливенко – К.: Центр навчальної літератури, 2004. –576 с.

Момот О.І. Менеджмент якості та елементи системи якості: [навчальний посібник] / О.І. Момот. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 368 с.

Морозова-Герасимович Н.А. Методичні засади організації оперативного аналізу затрат на забезпечення якості на плодоовочеконсервних підприємствах / Н.А. Морозова-Герасимович // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2004. – № 2(28). – С. 131-137.

Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: [навчальний посібник] / Г.В. Нашкерська. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.

Орлов П. Економічні аспекти впровадження системи менеджменту якості на промислових підприємствах / П. Орлов // Економіка України. – 2008. – № 2. – С. 17-26.

Фейгенбаум А. Контроль качества продукции / А. Фейгенбаум: [сокр. пер. с англ.]; авт. предисл. и науч. ред. А.В. Гличев. – М.: Экономика, 1986. – 471 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.