DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-391-402

ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Дмитро Михайлович Чирка

Анотація


Досліджено операції в іноземній валюті як об’єкт облікової політики у контексті національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.


Ключові слова


бухгалтерський облік; фінансова звітність; операції в іноземній валюті; національні стандарти бухгалтерського обліку; міжнародні стандарти обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Барановська Т.В. Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика: дис. кандидата екон. наук: 08.06.04 / Барановська Тетяна Василівна. – Житомир, 2004. – 282 с.

Ефремова А.А. Учетная політика предприятия: содержание и формирование / Ефремова А.А. – М.: Книжный мир, 2000. – 478 с.

Кондраков Н.П. Учетная политика организации / Кондраков Н.П. – М.: Главбух, 1999. – 136 с.

Лялькова Е.Е. Учётная политика в системе управленческого учета: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика / Е.Е. Лялькова. – Москва, 2008. – 23 с.

Макарова Н.Н. Концепции формирования учетной политики экономических субъектов: автореф. дис. на соискание науч. степени док. экон. наук: спец. 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика / Е.Е. Лялькова. – Йошкар-Ола, 2011. – 36 с.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 21 “Вплив змін валютних курсів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/ main?art_id=92410&cat_id=92408.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 7 “Звіт про рух грошових коштів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article /main?art_id=92410&cat_id=92408.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408.

Міщенко С.М. Облікова політика в системі управління банком: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 – “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” [Електронний ресурс] / С.М. Міщенко. – Київ, 2004. – 26 с. – Режим доступу: nbuv.gov.ua.

Николаева С.А. Учетная політика предприятия / Николаева С.А. – м.: ИНФРА-М, 1995. – 176 с.

Панков В.В. Институциональная теория бухгалтерского учёта и аудита: [учебное пособие] / В.В. Панков. – М.: “ИнформБюро”, 2011. – 16 c.

Пилипенко О.І. Корпоративні права в системі бухгалтерського обліку [Текст]: монографія // О.І. Пилипенко. – Житомир: ФОП Кузьмін Дн.Л., 2010. – 612 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів” [Електронний ресурс] / Затверджено Наказ Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0515-00.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: коментарі / Ред. Я. Кавторєва. – Х.: Фактор, 2009.–1328 с.

Применение МСФО: в 3 частях, Ч. 1. Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1124 с.

Пушкар М.С. Теорія і практика формування облікової політики: [монографія] / М.С.Пушкар, М.Т. Щирба. – Тернопіль: Карт-бланш, 2010. – 260 с.

Хабарова Л.П. Учетная политика 1999 года / Хабарова Л.П. – М.: ЗОА “Бухгалтерский бюллетень”, 1999. – 240 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.