DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-48-54

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ВИРОБНИЦТВА

Ореста Володимирівна Боднар

Анотація


Визначено найважливіші проблемні питання, пов’язані з відходами,що склалися як в Україні, так і за її межами.


Ключові слова


виробництво; відходи виробництва; облік та управління відходами виробництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєляєва Світлана Станіславівна. Удосконалення організаційно-економічного механізму у сфері поводження з промисловими відходами (на прикладі Черкаської області): дисертація канд. екон. наук: 08.08.01 [Електронний ресурс] / НАН України; Інститут проблем ринку та економіко- екологічних досліджень. – О., 2003. – 21 с.

Державне управління поводженням з твердими відходами: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.02.03 [Електронний ресурс] / Р.З. Берлінг; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л., 2004. –20 с.

Еколого-економічна стратегія розвитку вугільної промисловості: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.00.06 [Електронний ресурс] / Н.Л. Недодаєва; Нац. гірн. ун-т. – Д., 2007. – 33 с.

Економіко-екологічні аспекти поводження з твердими побутовими відходами в Україні: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.08.01 [Електронний ресурс] / О.П. Ігнатенко; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. – К., 2004. – 19 с.

Економічне стимулювання підприємств у поводженні з твердими відходами (на прикладі Сірійської Арабської Республіки): Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.08.01 [Електронний ресурс] / Марван Ісмаїл Слика; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – О., 2001. – 19 с.

Економічні основи використання матеріальних ресурсів (на прикладі підприємств водопровідного господарства): Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.10.01 [Електронний ресурс] / О.В. Харламова; Харк. держ. акад. міськ. госп-ва. – Х., 2000. – 18 с.

Економічні основи формування торгових механізмів екологічного захисту: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.08.01 [Електронний ресурс] / С.Д. Калашник; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2002. – 21 с.

Закон України “Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року” [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2818-17&fpage=1&text=%E2%B3%E4%F5%EE%E4&x=0&y=0

Замула І.В. Облік виробничих відходів як фактор забезпечення раціонального природокористування / І.В.Замула // Вісник ЖДТУ. – № 1(47). – с. 48-50.

Інвестиційне забезпечення реформування систем поводження з твердими побутовими відходами: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.08.01 [Електронний ресурс] / Н.О. Хижнякова; Нац. лісотехн. ун-т України. – Л., 2005. – 19 с.

Облік і аудит відходів виробництва та операцій з ними на гірничо-збагачувальних комбінатах: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.09 [Електронний ресурс] / О.В. Руденко; Київ. Нац. Держ. Ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 2009. – 24 с.

Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих запасів: теорія і практика: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.09 [Електронний ресурс] / С.Г. Михалевич; Держ. Акад. Стат., обліку та аудиту. – 2003. – 22 с.

Організаційно-економічний механізм управління природокористуванням та його удосконалення на рівні регіону (на прикладі Донецької області): Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.10.01 [Електронний ресурс] / І.А. Карагодов; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. – Донецьк, 2000. – 24 с.

Організаційно-економічний механізм управління твердими відходами виробництва та споживання продовольчої продукції: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.08.01 [Електронний ресурс] / С.Г. Шунтова; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – О., 2006. – 19 с.

Побутові відходи та їх вплив на людину [Електронний ресурс] / Екологічний проект // Режим доступу: http://www.slideshare.net/kilina/ss-5745100.

Правове забезпечення поводження з небезпечними відходами: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06 [Електронний ресурс] / Н.О. Максіменцева; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2006. – 19 с.

Правове регулювання поводження з побутовими відходами в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06 [Електронний ресурс] / В.О. Юрескул; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2008. – 19 с.

Рішення Ради національної безпеки та і оборони України “Про державне регулювання у сфері поводження з відходами” № 31/2010 від 15.01.2010 р.

Удосконалення організаційно-економічного механізму у сфері поводження з промисловими відходами (на прикладі Черкаської області): Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.08.01 [Електронний ресурс] / С.С. Бєляєва; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – О., 2003. – 21 с.

Шевченко О. Шановний читачу / О. Шевченко // Управління відходами в Україні. – 2011. – № 2. – с. 1-4.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.