DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-28-35

БУХГАЛТЕРСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Иван Йорданов Андреев

Анотація


Основной целью настоящей научной разработки является теоретическая интерпретация сущности расходов на охрану окружающей среды как объекта бухгалтерского учета и на ее основе предложение возможностей их признания, оценки и раскрытия в деятельности предприятий.


Ключові слова


охрана окружающей среды как объект бухгалтерского учета; учет расходов на охрану среды; оценка расходов в деятельности предприятия

Повний текст:

PDF

Посилання


Gray R., Bebbingtonq J. Accounting for the Environmental. Sage Publications, 2003, p. 253.

Йонкова Б. Методологични проблеми при счетоводното третиране и отчитане на разходите за опазване на околната среда. Научни трудове, Университет за национално и световно стопанство, XLVII, т. 2, София, 2007, с. 174-179.

Canadian Institute of Chartered Accountants, Society of Management Accountants of Canada, Certified General Accountants Association of Canada, U.S. Institute of Management Accountants, International Federation of Accountants.

Международен счетоводен стандарт 16 Имоти, машини и съоръжения. Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО/IFRS). Ръководство, коментари, практическо приложение. София, Издателство „Кабри”, 2009, с. 289.

Международен счетоводен стандарт 37 Провизии, условни пасиви и услови активи.. Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО/IFRS). Ръководство, коментари, практическо приложение. София, Издателство „Кабри”, 2009, с. 411.

Международен счетоводен стандарт за финансово отчитане 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейност. Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО/IFRS). Ръководство, коментари, практическо приложение. София, Издателство “Кабри”, 2009.

Орешаров Н. Нефинансова информация във финансовите отчети. София, Годишник на ИДЕС, ІІІ, 2009, с. 175-176.

http://www.ec.gc.ca/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.