DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-308-318

МИТНИЦИТЕ – ГАРАНТ ЗА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Зорница Петкова

Анотація


В научната работа прегледана необходимост за митниците по отношение на международните конвенции. В допълнение, определени методи на контрол, която може да се използва от митническите органи в проверката.

Ключові слова


митниците; методи за контрол от митническите органи; опазване на околната среда; международни конвенции

Повний текст:

PDF

Посилання


Базелска конвенция за контрол на транстграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане от 1989 г.

Вашингтонска конвенция по международна търговия със застращшените видове от дивата флора и фауна (CITES) от 1973 г.

Монреалски протокол за веществата, които нарушават озоновия слой от 1987 г.

Стокхолмска конвенция, относно устойчивите органични замърсители от 2001 г.

Ротердамска конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химически вещества и пестициди от 1998 г.

Европейска спогодба за междураоден превоз на оапсани товари по шосе ADR

РЕГЛАМЕНТ на ЕО № 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци

Регламент на ЕО № 304/2003 относон износа и вноса на опасни химичини вещества

Регламент на ЕО № 2037/2000 за веществата, които нарушават озоновия слой

Регламент (Евратом) № 302/2005 за прилагане на предпазните мерки по Евратом

Регламент (Евратом) № 1493/93 относно превози на радиоактивни вещества между държавите-членки

РЕГЛАМЕНТ № 2173/2005 за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в ЕО.

Директива № 67/548/ЕИО

ЗАКОН за безопасно използване на ядрената енергия. Държавен вестник, бр. 63,2002, посл. изм. бр. 80, 2010.

СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество между Държавната агенция по горите и Агенция “Митници” за повишаване ефективността на контрола при износ на дървен материал от 29.08.2008 г.

НАРЕДБА за реда и начина на класифициране, опаковане и етикиране на химическите вещества и препаратите, Държавен вестник, бр. 5, 2003, посл. изм. бр. 51, 2008.

Наредба за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой. Държавен вестник, бр. 15, 2007.

Сп. Митническа хроника.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.