DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-58-70

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ

Катерина Павлівна Боримська, Руслана Вікторівна Варічева

Анотація


Досліджено сутність та призначення системи управління формуванням, використанням та збереженням власного капіталу в загальній системі менеджменту акціонерного товариства, а також розроблено форми внутрішньої звітності із зазначенням показників, необхідних для забезпечення ефективного управління капіталізацією підприємства.


Ключові слова


акціонерне товариство; система менеджменту товариства; система управління власного капіталу товариства; облікове відображення капіталу в системі менеджменту товариства; методичне забезпечення обліку капіталу

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И.А. Управление формированием капитала / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2000. – 512 с.

Блонська В.І. Діагностика управління капіталом підприємства / В.І. Блонська, Т.М. Хватамуха // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.11. – С. 252-258.

Большой энциклопедический словарь / Под ред. И. Лапиной. – М.: АСТ, Астрель, 2005. – 1248 с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / Ф.Ф. Бутинець . – 7-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 832с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік: навч. посібник [для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”] / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.

Викиданець І.В. Методи оптимізації структури капіталу підприємства / І.В. Викиданець // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Науковий журнал. – 2009 . – № 3. – С. 208-215.

Гончаренко А.М. Економічний зміст та етапи управління капіталом у машинобудуванні та сфері послуг / А.М. Гончаренко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2008. – № 2 (2). – С. 102-112.

Давиденко Н.М. Управління оптимальною структурою капіталу корпоративного підприємства / Н.М. Давиденко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія “Економіка”. – 2009. – Випуск 6.

Кірсанова Т.О. Система управління власним капіталом підприємства / Т.О. Кірсанова, Н.О. Коляда // Вісник СумДУ. Серія Економіка. – 2010. - № 1. – Том 2. – С. 58-63.

Мельник М.І. Факторний підхід до формування оптимальної структури капіталу підприємства / М.І. Мельник, Л.О. Шкварчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.9. – С. 203-208.

Островська Г.Й. Фінансовий менеджмент: навч. посібн. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. –576 с.

Пилипенко О.І. Управлінські аспекти обліку власного капіталу та використання облікової інформації в управлінні / О.І. Пилипенко // Вісник ЖДТУ. – 2006. – №1(35) – c. 105-110.

Подольська В.О. Фінансовий аналіз: нав. посіб. / В.О. Подольська, О.В. Яріш. – К.: Центр навч. л-ри, 2007. – 488 с.

Рейдерське захоплення підприємств в Україні та можливі спроби встановлення контролю над окремими галузями та секторами Української економіки у тому числі за допомогою іноземного капіталу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bsarg.crimeainfo.com/Analytical_papers/Raiders'%20Activity%20in%20Ukraine.doc

Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М.: Инфра-М, 2008. – 512 с.

Шевчук Н. Капітал підприємства: формування та ефективність функціонування / Н. Шевчук // Ринок цінних паперів України. – 2004. – № 5, 6. – С. 39-43.

Doing Business 2011 Ukraine. A copublication of The World Bank and the International Finance Corporation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/reports/doing-business/doing-business-2011


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.