DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-334-345

КАТЕГОРІЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Ірина Василівна Саух

Анотація


Розглянуто трактування термінів “трудові ресурси”, “персонал” та “кадри”. Встановлено відмінні та спільні ознаки між даними поняттями.


Ключові слова


бухгалтерський облік; система оплати праці в обліку; категорії системи оплати праці; трудові ресурси; персонал; кадри

Повний текст:

PDF

Посилання


Акіліна О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: [навчальний посібник] / О.В. Акіліна, Л.М. Ільїч. – К.: Алерта, 2010. – 734 с.

Балабанова Л.В. Управління персоналом: [навч. посіб.] / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К.: ВД “Професіонал”, 2006. – 512 с.

Богиня Д.П. Основи економіки праці: [навчальний посібник] / Д.П.Богиня, О.А.Грішнова. – К.: Знання-Прес, 2001. – 313 с.

Большая Советская Энциклопедия: [в 30 т. Т. 13.] – М.: Советская энциклопедия, 1973. – 608 c.

Вiгуржинська С.Ю. Економіка підприємства: [підручник] / С.Ю. Вiгуржинська – К.: Освіта, – 2003. – 234 с.

Виноградський М.Д. Управління персоналом: [навч. посібник] / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шкапова. – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 502 с.

Гетьман О.О. Економіка підприємства. [навч. посіб. ] / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – [2-ге вид.] – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

Давидюк Т.В. Розвиток бухгалтерського обліку людського капіталу: теорія і методологія. [Текст] : монографія / Т.В. Давидюк. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 508 с.

Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. [Т. 1] / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій; за ред. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 2005. – 616 с.

Енциклопедія народного господарства Української РСР. – К.: Голов. ред. Укр. Рад. Енциклопедії, 1969.–598 c.

Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: [навчальний посібник] / Н.І. Єсінова. – К.: Кондор, 2004.– 432 с.

Завіновська Г.Т. Економіка праці: [навч. посібник] / Г.Т. Завіновська. – К.: КНЕУ, 2003. – 300 с.

Заславская Т.И. Методические проблемы социологического исследования мобильности трудовых ресурсов / Т.И. Заславская. – Ново-сибирск: Наука, 1974. – 318 с.

Іванілов О.С. Економіка підприємства: [підручн. для студ. вищ. навч. закл.] / О.С. Іванілов. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 728 с.

Іляш О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / О.І. Іляш, С.С. Гринкевич. – К. : Знання, 2010. – 476 с.

Калина А.В. Економіка праці [навч. посібник] / А.В. Калина– К.: МАУП, 2004. – 272 с.

Карпіщенко О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: [навчальний посібник] / О.І. Карпіщенко. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2006. – 264 с.

Корнієнко О.В. Сутність та структура персоналу підприємства / О.В. Корнієнко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Ekpr/2009_31/Zmist/20PDF.pdf

Криклій А.С. Формування трудового потенціалу в умовах трансформаційної економіки: автореф. на здоб. наук. ст. д.е.н.; спец. 08.01.01 “Економічна теорія” / Артур Станіславович Криклій / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – 36 с.

Крущельницька О.В. Управління персоналом: навчальний посібник / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 345 с.

Лавріненко О.В. Гармонізація понятійного апарату загального та спеціального законодавства України про працю: теоретичні аспекти, проблеми / О.В. Лавріненко // Економіка, фінаси, право. – 2005. – № 4. – С. 25-37.

Лук’янихін В.О. Потенціал системи управління та персонал сучасної організації / В.О. Лук’янихін // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2004. – №9(68). – С. 42-51.

Макаровська Т.П. Економіка підприємства: [навч. посіб. для студ. вищ. навч.] / Т.П. Макаровська, Н.М. Бондар. – К.: МАУП, 2003. – 304 с.

Менеджмет організацій: [підручник] / За заг. ред. Л.І. Федулової. – К.: Либідь, 2003. – 448 с.

Население и трудовые ресурсы: справочник / [сост. А.Г. Новицкий]. – М.: Мисль. – 1990. – 398 с.

Николенко Н.П. Менеджмент человеческих ресурсов: [монография] / Н.П. Николенко. – М.: Страховое ревю, 2004. – 358 с.

Одегов Ю.Г. Аудит и контроллинг персонала: [учебн. пособие] / Ю.Г. Одегов, Т.В. Никонова. – М.: Экзамен, 2002.

Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок. 57 000 слов / С.И. Ожегов; под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. – [20-е изд., стереотип.]. – М.: Рус. Яз., 1989. – 750 с.

Петрович Й.М. Економіка підприємства: [підручник] / Й.М. Петрович, А.Ф. Кіт, В.В. Кулішов та ін.; за заг. ред. Й.М. Петровича. – Львів: “Магнолія плюс”, видавець В.М. Піча. – 2004. – 680 с.

Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: [структурно-логічний навч. посібник ] / С.Ф. Покропивний, М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.М. Соболь, О.С. Федонін, Г.О. Швиданенко / За ред. д-ра екон. наук, проф. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 457 с.

Политическая экономия: словарь / [под ред. О.И. Ожерельева и др.] – М.: Политиздат, 1990. – 607 с.

Попов С.В. Трудові ресурси України: стан та перспективи розвитку / С.В. Попов // Форум права. – 2003. –№ 3. – С. 419-426.

Райзберг Б.А. Учебный экономический словарь / Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш. – М.: Рольф: Айрис-пресс, 1999. – 416 с.

Сідун В.А. Економіка підприємства: [навч. посібник] / В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 436 с.

Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука. – К.: Головна редакція УРЕ, 1974. – 776 с.

Советский энциклопедический словарь / [гл. ред. А.М. Прохоров]. – 4-е узд. – М.: Сов. энциклопедия. – 1986. – 1600 с.

Сучасний тлумачний словник української мови: 100 000 слів / Заз заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В.В. Дубічинського. – Х.: ВД “Школа”, 2008. – 1008 с.

Управління трудовим потенціалом: [навч. посіб.] / Васильченко В.С., Гриненко А.М., Грішнова О.А., Керб Л.П. – К.: КНЕУ, 2005. – 403 с.

Філософія управління персоналом: [монографія] / [Воронкова В.Г., Беліченко А.Г., Попов О.М. та ін.]; за ред. В.Г. Воронкової. – Запоріжжя: ЗДІА, 2005. – 472 с.

Хміль Ф.І. Управління персоналом: [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / Ф.І. Хміль. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с.

Шваб Л.І. Економіка підприємства: [навч. посібник] / Л.І. Шваб. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 459 с.

Щекин Г.В. Теория кадровой политики [Текст]: монография / Г.В. Щекин. – К.: МАУП, 1997. – 176 с.

Яркина Т.В. Основы экономики предприятия: [учебное пособие] / Т.В. Яркина. – М.: Инфра-М, 2006. – 458 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.