DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-36-47

АКЦИЗИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА ИЛИ СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА

Мочил Антов

Анотація


В статията се определя характеристика на акциза как данок. Отбеляза си ролята, функциите и връзката между тях. Описаните методи на проверка за плащането на акциза.


Ключові слова


Европейски Съюз; акциза като данък; характеризиране на акциз; метод за проверка на изчисленията на акциз

Повний текст:

PDF

Посилання


Директива на Съвета 2008/118/ЕО относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз.

Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки.

Директива 92/84/EИО на Съвета от 19 октомври 1992 година относно сближаването на акцизните ставки на алкохола и алкохолните напитки.

Директива 95/59/EО на Съвета от 27 ноември 1995 година относно данъците, различни от данъка върху оборота, които оказват влияние върху потреблението на тютюневи изделия.

Директива 92/79/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за сближаване на данъците върху цигарите.

Директива 92/80/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година, за сближаване на данъците върху обработения тютюн, непредназначен за цигари.

Директива 2003/96/EО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията.

Решение №1152 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. относно компютъризиране на движението и контрола на акцизните стоки.

Закон за акцизите и данъчните складове // Държавен вестник. 2005, бр.91, изм. ДВ бр.108 от 2006 г.

Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове // Държавен вестник. 2006, бр.42, изм. ДВ бр.8 от 25.01.2007 г.

Ангелов, Георги. Акцизите в ЕС. в. Пари, м. февруари, 2005 г.

Славков, Бисер. Данъчна система и данъчен контрол в Република България. София, “Тракия – М”, 1998.

www.customs.bg

www.europa.eu

www.wikipedia.org

www.mee.government.bg/geoterm/docs/biofuel.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.