№ 3(18) (2010)

Зміст

Статті

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ВИМІРИ ФУНКЦІЙ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 5-13
Особливості інтеграції соціально дискримінованих осіб в бізнес-середовищі PDF (English)
I. S. Bajorūniene, Čh. S. Chrystauskas 14-22
ВПЛИВ ПРОДУКТИВНОСТІ ТВАРИН ТА РІВНЯ ЇХ ГОДІВЛІ НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СВИНИНИ PDF
Т. І. Балановська, Г. С. Іванова 23-26
ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА: ЮРИДИЧНИЙ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АСПЕКТ PDF
Микита Олександрович Бєлоусов 27-35
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ “РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ” В ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІНАХ PDF
Катерина Павлівна Боримська 36-46
ДОХОДИ В ПОДАТКОВИХ КОДЕКСАХ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ PDF
Юлія Володимирівна Борисейко 47-50
МОДЕЛЮВАННЯ АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ PDF
Олександр Михайлович Брадул 51-59
УЧЕТ ЗЕМЛИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ PDF (Русский)
Светлана Григорьевна Вегера 60-66
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИЗИКУ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська 67-72
ВИПЛАТИ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА-БАНКРУТА: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Олена Миколаївна Глущук 73-86
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДРЯДНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Микола Петрович Городиський 87-92
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИТРАТ І ОТРИМАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ В КОНКУРЕНТОЗДАТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Василь Антонович Дерій 93-101
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Тетяна Вікторівна Затока 102-109
ФАКТОРИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ: ОБЛІКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Олена Олександрівна Зеленіна 110-118
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АНАЛІТИЧНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ І МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ PDF
Олена Анатоліївна Зоріна 119-126
ОПТИМИЗИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЬІ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОГО (БИЗНЕС) АНАЛИЗА В СОВРЕМЕННЬІХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ PDF (Русский)
Росица Недкова Иванова 127-137
ФАКТОРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Валентина Миколаївна Костюченко 138-144
MECHANIZMY KONTROLNE STOSOWANE W OCENACH WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA ROLNICTWA W POLSCE PDF (Polski)
Adam Kupczyk, Waldemar Izdebski, Krzysztof Kaczmarek, Jacek Skudlarski 145-152
Оптимізація процесів в університеті PDF (English)
Dorota Kuchta 153-160
Багатокритерійна оцінка університетів PDF (English)
Dorota Kuchta, Radoslav Ryńca 161-170
КОНТРОЛЬ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ PDF
П. О. Куцик 171-177
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ВЧЕНИХ: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗА НАПРЯМАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Олена Адамівна Лаговська 178-189
КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕОРІЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Сергій Федорович Легенчук 190-211
БЮДЖЕТУВАННЯ У СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ф. Ф. Макарук 212-217
ПЕРВИННИЙ ОБЛІК НА ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ PDF
Р. А. Марценюк 218-222
ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ФАКТІВ ЇХ ЗМІНИ: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПРОБЛЕМ PDF
Вадим Валентинович Мушинський 223-234
ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ПРО СТАН ЙОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ PDF
Ігор Віталійович Орлов 235-239
ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ PDF (Русский)
Константин Викторович Павлов 240-246
ГОЛОВНІ ВІДМІННОСТІ У ПІДГОТОВЦІ АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ ТА ВИСНОВКУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ПУБЛІЧНИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ PDF
С. В. Панібратова 247-253
Оцінка вищої освіти в Польщі в контексті глобальних змін PDF (English)
Agnieszka Parkitna 254-265
ОГЛЯД ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБОТАХ PDF
Валерій Миколайович Пархоменко 266-273
РЕЗЕРВИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ PDF
Ольга Олексіївна Пархомчук 274-283
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ПРИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олексій Іванович Пилипенко 284-292
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ В СИСТЕМЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ СВЯЗИ PDF (Русский)
М. В. Примакова 293-302
БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА КЛЮЧОВИМ СЛОВОМ “РЕСУРС” В УКРАЇНІ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ PDF
Катерина Василівна Романчук 303-323
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВІ УПРАВЛІННЯ PDF
Н. М. Савченко, Р. О. Савченко 324-326
ПЛАНУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Ірина Василівна Саух 327-330
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ОБЛІКУ PDF
Маргарита Іванівна Скрипник 331-339
ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ В ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ PDF
Д. М. Таранов 340-348
СБАЛАНСИРОВАННAЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ “BALANCED SCORECARD METHOD OF ANALYSIS” АНАЛИЗ РИСКА ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ “Z-SCORE METHOD OF ANALYSIS” PDF (Русский)
Марко Любомиров Тимчев 349-354
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ЯКЕ ПРИДБАЄТЬСЯ PDF
Ірина Леонідівна Томашевська 355-362
Розвиток економічних дисциплін на основі прикладної фінансової економіки PDF (English)
Trifon Blagoev Trifonov, S. T. Trifonovа 363-372
ВПЛИВ ІСТОТНИХ УМОВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НА ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
Дмитро Михайлович Чирка 373-379
АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: ПОГЛЯД ОБЛІКОВЦЯ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська 380-392
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ОБЛІКОВОГО ПЕРСОНАЛУ PDF
Валентин Аркадійович Шпак 393-400
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ АКТИВІВ PDF
Р. Р. Шумило 401-407
МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Людмила Йосипівна Юрківська 408-412