DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-3(18)-223-234

ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ФАКТІВ ЇХ ЗМІНИ: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПРОБЛЕМ

Вадим Валентинович Мушинський

Анотація


Здійснено дослідження наукової та періодичної літератури та розглянуто проблемні питання обліку зобов’язань та фактів їх зміни на вітчизняних підприємствах.

Ключові слова


вітчизняне підприємство; облік зобов`язань та фактів їх зміни; проблемні питання обліку зобов`язань

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондар Т. Суб’єкти виконання договірних зобов’язань [Текст] / Т. Бондар //Підприємство, господарство і право. – 2004. – № 6. – С. 28-31.

Вікров О. Роль і місце організаційно-господарських зобов’язань у сучасній економіці [Текст] / О. Вікров // Право України. – 2004. – № 4. – С. 53-56.

Волинець О.О. Окремі аспекти сутності та змісту зобов’язань підприємства [Текст] / О.О.Волинець // тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Харьков, 2005. – С. 66-69.

Волинець О.О. Розвиток теорії і практики обліку та контролю зобов’язань у підприємствах ресторанного господарства [Текст] / О.О. Волинець // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 5. – С.186-192.

Господарський Кодекс України [Електронний ресурс]: закон / Закон від 16.01.2003 № 436 – IV із змінами та доповненнями № 1070 – VІ(1070-17) від 05.03.2009. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws. – Назва з екрану.

Гулин В.О. Бухгалтерский учет обязательств по хозяйственным договорам [Електронний ресурс]: Автореф. дис. … канд. экон. наук:08.00.12 / В.О. Гулин. – СПб, 1999. – 17 с. – Режим доступа: http://lib.ua-ru.net/diss/cont/72189.html. – Название с экрана.

Елисеев В. Соотношение экономических и правовых начал в праве обязательств [Текст] / В.Елисеев // Підприємство, господарство і право. – 2007. – № 4. – С. 31-35.

Жуков В.Н. Долговые обязательства: учет и налогообложение [Текст] /В.Н. Жуков // Бухгалтерский учет. – 2006. – № 6. – С. 51-54.

Зверева Е.А. Ответственность предпринимателя за нарушение договорных обязательств [Електронний ресурс] / Автореф. дис. … к.ю.н: 12.00.04 / Московская государственная юридическая академия. – М. ,1997. –31 с. – Режим доступу: http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=52961. – Назва з екрану.

Ігнатенко В. Договірні та позадоговірні зобов’язання [Текст] / Р. Бондар //Підприємство, господарство і право. – 2002. – № 11. – С. 31-34.

Карпов Е.И. Обязательства в русском праве [Електронний ресурс] /Автореф. дис. … к.ю.н: 12.00.01 / Тольятти, 2005. – 179 с. – Режим доступу:http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/185183.html. – Назва з екрану.

Кладієв В. Облік зобов’язань: методологічний аспект [Текст] / В. Кладієв /Збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Кіровоградський державний технічний університет, 2004. – С. 163-164.

Козлова М.О. Оцінка зобов’язань в бухгалтерському обліку [Текст] /М.О. Козлова // Вісник Житомирського Державного технологічного університету. –2003. – С. 121-131.

Коломієць Н. Становлення господарського зобов’язання як правової категорії [Текст] / Н. Коломієць // Право України. – 2006. – № 4. – С. 48-51.

Коршикова Р.С. Методи оцінки активів, зобов’язань і капіталу підприємств в умовах цінових змін [Електронний ресурс] / Автореф. дис. …канд. екон. наук:08.06.04 / Київський національний економічний ун-т. – К., 2003. – Режим доступу:http://disser.com.ua/content/27160.html. – Назва з екрану.

Кузьмін В. Вплив класифікації зобов’язань підприємства на їх аналітичну оцінку [Текст]/ В.Кузьмін // Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах міжнародної інтеграції: Міжнародна науково-практична конференція. Тези доповідей. – Київ. – 2005. – С. 22-26.

Кукушкина А.С. Неисполнение договорных и налоговых обязательств [Текст] / А.С. Кукушкина // Бухгалтерский учет. – 2008. – № 10. – С. 23-26.

Курилова Т.М. Финансовый и управленческий учет обязательств предприятия: моделирование, теория и практика [Електронний ресурс] / Автореф. дис. …канд. экон. наук: 08.00.12: Воронеж, 2003. – 228 c. – Режим доступу:

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/78467.html. – Назва з екрану.

Лаптева Д.Г. Бухгалтерский учет изменения обязательств [Електронний ресурс] / Автореф. дис. …канд. экон. наук : 08.00.12. – Санкт-Петербург, 2008. –164 с. – Режим доступу: http://www.spbu.ru/science /disser/eco/ref/. – Назва з екрану.

Лаптева Д.Г. Принципы бухгалтерского учета и отражение обязательств [Текст]/ Д.Г.Лаптева // Бухгалтерский учет. – 2007. – С. 29-32.

Майданик Р. Місце зобов’язання в цивільному праві України [Текст] /Р. Майданик // Підприємство, господарство і право. – 2006. – № 4. – С. 3-6.

Майданик Р. Поняття зобов’язання в цивільному праві України [Текст] /Р. Майданик // Підприємство Господарство і право. – 2006. – № 3. – С. 71-74.

Матвієнко Т. Зобов’язання підприємства за зобов’язаннями і зборами: сучасні підходи до класифікації в обліку та аудиту [Текст] /Т. Матвієнко //Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 6. – С. 11-17.

Михайлова Д.Н. Учет обеспечения исполнения обязательств по сделкам [Текст] /Д.Н. Михайлова // Бухгалтерский учет. – 2007. – № 5. – C. 34-36.

Никулина Л.Н. Формирование учетно-аналитической системы обязательств на промышленных предприятиях [Електронний ресурс] / Автореф. дис. … к. э. н.: 08.00.12. – Орел, 2002. – 191 с. –Режим доступу: http://www.lib.uaru.net/diss/cont/221789.html. – Назва з екрану.

Ніколенко Л. Правові проблеми класифікації господарських зобов’язань [Текст] / Л.Ніколенко, Г.Шмат // Підприємство, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 51-54.

Ніколенко Ю.О. Методи вдосконалення обліку кредиторської заборгованості [Текст]: тези доповідей учасників VI міжнародної студ. Наукової конференції, присвяченої пам’яті д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олександра Сергійовича Бородкіна, Київ, 2008. – С. 16-19.

Омецінська І.Я Поділ зобов’язань та відображення їх у балансі [Текст]: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2005. – С. 342-345.

Омецінська І.Я. Облік і аналіз будівельних підприємств: методика та організація [Електронний ресурс] / автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09, Терноп. нац. екон. ун-т. – Т., 2008. – 20 с. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08oiypmo.zip. – Назва з екрану.

Петрук О.М. Договірні зобов’язання і права в бухгалтерському обліку [Електронний ресурс] /Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.М. Петрук; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2000. – 20 с. – Режим доступу: http://www.lib.uaru.net/inode/34063.html. – Назва з екрану.

Подцерковний О.П. Грошові зобов’язання учасників господарських відносин [Електронний ресурс] /дис... д-ра юрид. наук: 12.00.04 / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. – О., 2006. – 527 с. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/244217.html. – Назва з екрану.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання” [Електронний ресурс] / Затв. Наказом Міністерства фінансів України № 20 від 31.01.2000 р. із змінами та доповненнями № 1125 від 25.09.2009 р. – Режим доступу: http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu11/. – Назва з екрану.

Потапович М.Э. Бухгалтерский учет долговых обязательств, возникающих в процессе коммерческого товародвижения [Електронний ресурс] /Автореф. дис. … к.э.н.: 08.00.12: СПб., 2001 171 c. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/82231.html. – Назва з екрану.

Пятов М.Л. Обязательство как категория бухгалтерского учета [Текст] /М.Л. Пятов // Бухгалтерский учет. – 2005. – № 17. – С. 23-26.

Пятов М.Л. Проблемы бухгалтерского учета обязательств [Електронний ресурс] / Автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.12: Санкт-Петербург, 2003. –359 c. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/disser/ua/code-12.00.03--p-4.html. –

Назва з екрану.

Раева И.В. Оценка рыночной стоимости долговых обязательств российских предприятий [Електронний ресурс] / Автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10: Москва, 2004. – 201 c. – Режим доступу: http://www.lib.uaru.net/diss/cont/82650.html. – Назва з екрану.

Рильник І.Л. Аспекти обліку поточних зобов’язань підприємства [Текст] /І.Л. Рильник // тези доповідей учасників VI міжнародної студ. наукової конференції, присвяченої памяті д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олександра Сергійовича Бородкіна, Київ, 2008. – С. 59–61.

Романчук К.В. Організація та методика бухгалтерського обліку договірного процесу [Електронний ресурс]: / Автореф. дис. ... канд. ек. наук / К.В. Романчук. –М., 2005. – 205 с. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/82650.html. – Назва з екрану.

Сарбаш С.В. Общее учение об исполнении договорных обязательств [Електронний ресурс]: / Автореф. дис. ...доктора. юр. наук: 12.00.03 Москва, 2005. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/219065.html. – Назва з екрану.

Соколов Я.В. Бухгалтерская природа обязательств [Текст] / Я.В. Соколов, М.Л. Пятов // Бухгалтерский учет. – 2002. – № 9. – С. 41-44.

Соколов Я.В. Регулирование оценки имущества и обязательств [Текст]/Я.В. Соколов, М.Л. Пятов // Бухгалтерский учет. – 1998. – № 11. – С. 39-41.

Солдаткина О.А. Бухгалтерский учет обязательств в условиях конвергенции РСБУ и МСФО [Електронний ресурс]: / Автореф. дис. ... канд. ек. наук: 08.00.12 / Солдаткина О.А. –Новосибирск, 2008. – 215 с. Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/291272.html. – Назва з екрану.

Сурніна К.С. Зобов’язання і кредиторська заборгованість: проблеми термінології та класифікації [Текст]: зб. наук. праць / Дніпропетровський нац. університет. – Дніпропетровськ, 2000. – С. 56-58.

Тесленко Т.І. “Чи всі зобов’язання – це наслідки минулих подій?” [Текст] /Т.І. Тесленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ – Донецьк – Харків, 2003. – С. 44-45.

Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] / Закон вiд 16.01.2003 № 435-IV]. – Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435- 15. – Назва з екрану.

Шевчук С. Визнання та оцінка зобов’язань у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності [Текст] / С. Шевчук // Бухгалтерський облік та фінансова звітність. – 2009. – № 6. – С. 18-23.

Шнейдман Л.З. Условные обязательства и условные активы [Текст] /Л.З. Шнейдман // Бухгалтерский учет. – 1999. – № 11. – С. 19-22.

Электронная библиотека [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://lib.ua-ru.net. – Назва з екрану.


Пристатейна бібліографія ГОСТ






Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.