DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-3(18)-274-283

РЕЗЕРВИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ

Ольга Олексіївна Пархомчук

Анотація


Розглянуто і проаналізовано різні підходи вчених до трактування сутності поняття резерви та їх класифікації за економічним змістом, обґрунтовано доцільність виділення облікових резервів.

Ключові слова


бухгалтерський облік; організація обліку; резерви як облікове поняття; облікові резерви; класифікація резервів за економічним змістом

Повний текст:

PDF

Посилання


Богинская З.В. Методологические аспекты формирования достоверной финансовой отчетности дис....к.экон.н. – Новосибирск, 2004. Новосибирская государственная академия экономики и управления. – 191 с.

Большой бухгалтерский словарь/Под.ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 574 с.

Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 1999. – 895 с.

Герстнер П. Интересные случаи из бухгалтерской практики. – М.: Макиз. 1926. – 200 с.

Гиляровская Л.Т., Мельникова Л.А. Бухгалтерский учет финансовых резервов предприятия. – СПб.: Питер, 2003. – 192 с.

Енциклопедическая энциклопедия. Промышленность и строительство. Т. ІІ Н-СЕБ/ Гл.ред. А.Н. Ефимов. – М.: “Советская энциклопедия”, 1964. – 959 с. ст. 856.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 714с.

Козлова М.О. Необхідність формування резервів у бухгалтерському обліку //Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева. Збірник тез та текстів виступів на Третій всеукраїнській науковій конференції, присвяченій видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф. П.П. Німчинову. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – С. 38-40.

Козлова М.О. Облікова практика формування резервів і фондів: ретроспективний аналіз” Бухгалтерський облік: історичний аспект. Результати дисертаційних досліджень Житомирської наукової бухгалтерської школи: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 620 с.

Козлова Марія Олегівна. Облік і контроль процесу резервування (на прикладі діяльності великих промислових підприємств України) / М.О. Козлова //дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2006.

Козлова М.О. Необхідність покриття облікових резервів реальними активами/ М.О.Козлова //Вісник ЖДТУ. – Житомир, 2005. – № 2(32). – С. 114-115.

Козлова М.О. Резервна система підприємства: поняття, необхідність, значення, функції та обліковий аспект/ М.О. Козлова// Вісник ЖДТУ. – Житомир, 2005. – № 1(31). – с. 100.

Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів./ За ред.. д.е.н., проф.., заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф.Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб.. – Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 704 с. ст. 179.

Понокова Д.И. Бухгалтерский учет резервов и регулятивов: автореф. дис. на соискание научной степени канд.э.н.: спец. 08.00.12 “Бухгалтерський учет, статистика” / Д.И. Потокова. – Краснодар. – 2007. – 21 с.

Фоменко В.В. Проблемы создания и учета отдельных видов резервов в условиях специфики эксплуатации инвентарного парка грузовых вагонов и контейнеров // Бухгалтерский учет и анализ. – 2005. – № 04. – С. 23-26.

Шишханов М.О. Управленческий консалтинг: слов.-справ./М.О. Шишханов. – Москва: Анкил, 2006. – 896 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.