DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-3(18)-5-13

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ВИМІРИ ФУНКЦІЙ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

Тетяна Анатоліївна Бутинець

Анотація


Вперше формулюються теоретичні положення функцій господарського контролю, обґрунтовується різниця між завданнями та функціями контролю.

Ключові слова


господарський контроль; економіко-правові функції господарського контролю; завдання господарського контролю

Повний текст:

PDF

Посилання


Бардаш С.В. Контроль діяльності суб’єктів господарювання: гіпотези та версії порушень: [монографія] /С.В. Бардаш. – К.: Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2008. – с. 312.

Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: [підручник] / М.Т. Білуха. – К: “Вища школа”, 1994. – 364 с.

Бондаренко Н.О. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності: [навчальний посібник] / Н.О. Бондаренко, В.Д. Понікаров, С.М. Попова. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 300 с.

Бутинець Т.А. Виявлення відхилень, умов та причин їх виникнення /Т.А. Бутинець // Вісник Житомирського державного технологічного університету /Економічні науки. – Ч. 1. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – № 3 (53). – С. 7-12.

Бутинець Т.А. Спостереження як основний метод наукового дослідження в контролі / Т.А. Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 1 (13). / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – С. 163-174.

Виговська Н.Г. Господарський контроль в соціально орієнтованій економіці: проблеми теорії і методології: [монографія] / Н.Г. Виговська. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 288 с.

Дікань Л.В. Контроль і ревізія: [навчальний посібник] / Л.В. Дікань. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2007. – 328 с.

Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, організація: [монографія] /М.Д. Корінько. – К.: ДП “Інформ.-аналіт. Агенство”, 2007. – 395 с.

Кочерин Е.А. Контроль в системе управления социалистическим производством. Вопросы теории и практики / Е.А. Кочерин. – М.: Экономика, 1982. – 216 с.

Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту:[підручник] /Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча – К.: Каравела, 2009. – 544 с.

Лапухин Л.В. Экономическому контролю – современные технологические решения / Л.В. Лапухин, В.И. Подольский. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 240 с.

Макоев О.С. Контроль и ревизия: [учеб. пособие для студентов вузов] / О.С. Макоев; под ред. В.И. Подальского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 256 с.

Новий тлумачний словник української мови: у чотирьох томах / [укл. В. Яременко, О. Сліпушко]. – Том 4. – К.: Вид-во “АКОНІТ”, 2000. – 941 с.

Пупко Г.М. Ревизия и аудит: [учеб. пособие] / Г.М. Пупко. – Минск: БГЭУ, 2009. – 303 с.

Сук Л.К. Контроль і ревізія: [навч. посіб. для дистанційного навчання] /Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К.: Університет “Україна”, 2006. – 275 с.

Kaluzny S. Zarządzanie, teoria i praktyka, pod red. naukową

Andrzeja K. Koźmiński, Włodzimierza Piotrowski. Wydanie piąte, zmienione. – Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2009. – С. 792

Katużny S., Kontrola w banku. – Tutor: Warszawa, 1995.

Kiziukiewicz T., Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002, s. 188.

Marecki J. Zarys teorii kontroli gospodarczej. Panstwowe wydawnictvo naukowe. Warszawa. – 1976. – 292 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.