№ 2 (17) (2010)

Зміст

Статті

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Олена Леонідівна Біляченко
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ (УПРАВЛІНСЬКИЙ) ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ PDF
Микола Іванович Бондар
ОБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЯК ДЖЕРЕЛО АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ PDF
Руслана Вікторівна Варичева
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИЗИКУ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська
ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ PDF
Юрій Георгійович Гаргола
ВИМОГИ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: СЕМАНТИЧНИЙ ПІДХІД PDF
Надія Іванівна Георгієва
ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ АКТИВІВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Саак Меружанович Гудратян
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ПЕРЕДУМОВА КАПІТАЛІЗАЦІЇ КОМПАНІЇ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ТА ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Василь Антонович Дерій
ОБГРУНТУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ ПРОЦЕСУ ДОКУМЕНТУВАННЯ PDF
Катерина Олександрівна Дударєва
ПРЕДМЕТ ТА ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Валерій Миколайович Жук
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ВИДАМИ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ PDF
Зеновій Васильович Задорожний
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА РАЗОВЫХ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ У ФРАНЧАЙЗИ PDF (Русский)
Надежда Андреевна Борейко
РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ УЧЕТА ЗЕМЛИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ НОВОГО ТИПА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ PDF (Русский)
Светлана Григорьевна Вегера
Коэффициентный метод анализа инновационного развития предприятия PDF (Русский)
Татьяна Николаевна Драган, Евгения Олеговна Дружинина
ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ PDF
Олена Олександрівна Зеленіна
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ PDF
Валентина Олександрівна Іваненко
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ PDF (Русский)
Зинаида Федоровна Канурная
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ РЕГІОНУ PDF
Ольга Анатоліївна Карпюк, Ганна Валеріївна Мамонова
ЭВОЛЮЦИЯ УРОВНЕЙ АНАЛИТИЧНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ PDF (Русский)
Василий Сазанович Кивачук, Евгения Олеговна Дружинина
УЧЕТНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ В БЕЛАРУСИ PDF (Русский)
Сергей Леонидович Коротаев
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Валентина Миколаївна Костюченко
КОНЦЕПЦИЯ БЕНЧМАРКИНГА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ PDF (Русский)
Лилия Николаевна Кузнецова
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК PDF (Русский)
Николай Тихонович Лабынцев
СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: ШЛЯХИ ЗАСТОСУВАННЯ PDF
Олена Адамівна Лаговська
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА PDF (Русский)
Юрий Николаевич Лачинов
СТРУКТУРА НАУКОВОЇ ТЕОРІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ PDF
Сергій Федорович Легенчук
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРИЗНАНИЯ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ И МЕТОДИКИ ЕЕ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ PDF (Русский)
Елена Борисовна Малей
ОБ’ЄКТИ МОНІТОРИНГУ КОМЕРЦІЙНИХ АКТИВІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Юлія Юзефівна Мороз
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ PDF
Оксана Вікторівна Олійник
УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ PDF
Ігор Віталійович Орлов
ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Наталія Анатоліївна Остап`юк
МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА АУДИТОРСКОГО РИСКА В УСЛОВИЯХ НАЛОГОВОГО АУДИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ PDF (Русский)
Дмитрий Алексеевич Панков, Виолетта Викторовна Мякинькая
БУХГАЛТЕРСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ УЧЕТНОЙ МЕТОДИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ PDF (Русский)
Дмитрий Алексеевич Панков, Ольга Аркадьевна Русак
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ В РОЗРІЗІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ “1С” ТА “ПАРУС” PDF
Валерій Миколайович Пархоменко
ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ З ПИТАНЬ ОБЛІКУ РЕЗЕРВІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Олексіївна Пархомчук
ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталія Борисівна Проценко, Борис Андрійович Писаренко
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ PDF (Русский)
С. Б. Репкин
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ “ВИТРАТИ” ТА “ЗАТРАТИ” PDF
Маргарита Іванівна Скрипник
ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА – ГЛАВНЫЕ КАТЕГОРИИ В ЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ PDF (Русский)
Виктор Иванович Стражев
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ЖИТОМИРЩИНІ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова
ФИНАНСОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ССП АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДИСКРИМИНАНТНЬIЙ АНАЛИЗ И МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ “BALANCED SCORECARD AND Z-SCORE METHODS OF ANALYSIS” PDF (Русский)
Марко Любомиров Тимчев
МЕТОДИ ОБЧИСЛЕННЯ ПДВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Каріна Касумбеківна Уллубієва
МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У СПРАВАХ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ PDF
Віоллета Віталіївна Федчишина
БУХГАЛТЕР В ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ: ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ PDF (Русский)
Ч. С. Христаускас, Йо. Д. Сталюнене
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Юзеф Сигізмундович Цал-Цалко
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАСЛЕДОВАНИЯ В УКРАИНСКОМ И РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ PDF (Русский)
Александр Игоревич Шамрук
МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ЕЛЕМЕНТА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА PDF
Марія Михайлівна Шигун, Віталій Вікторович Травін
СКЛАДОВІ ТА ОЦІНКА ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ PDF
Жанна Миколаївна Ющак