№ 2(17) (2010)

Зміст

Статті

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Олена Леонідівна Біляченко 6-15
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ (УПРАВЛІНСЬКИЙ) ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ PDF
Микола Іванович Бондар 16-18
ОБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 19-24
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЯК ДЖЕРЕЛО АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ PDF
Руслана Вікторівна Варичева 25-36
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИЗИКУ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська 37-43
ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ PDF
Юрій Георгійович Гаргола 44-49
ВИМОГИ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: СЕМАНТИЧНИЙ ПІДХІД PDF
Надія Іванівна Георгієва 50-53
ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ АКТИВІВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Саак Меружанович Гудратян 54-60
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ПЕРЕДУМОВА КАПІТАЛІЗАЦІЇ КОМПАНІЇ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк 61-65
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ТА ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Василь Антонович Дерій 66-69
ОБГРУНТУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ ПРОЦЕСУ ДОКУМЕНТУВАННЯ PDF
Катерина Олександрівна Дударєва 70-76
ПРЕДМЕТ ТА ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Валерій Миколайович Жук 77-83
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ВИДАМИ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ PDF
Зеновій Васильович Задорожний 84-90
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА РАЗОВЫХ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ У ФРАНЧАЙЗИ PDF (Русский)
Надежда Андреевна Борейко 91-99
РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ УЧЕТА ЗЕМЛИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ НОВОГО ТИПА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ PDF (Русский)
Светлана Григорьевна Вегера 100-105
Коэффициентный метод анализа инновационного развития предприятия PDF (Русский)
Татьяна Николаевна Драган, Евгения Олеговна Дружинина 106-110
ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ PDF
Олена Олександрівна Зеленіна 111-117
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ PDF
Валентина Олександрівна Іваненко 118-130
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ PDF (Русский)
Зинаида Федоровна Канурная 131-135
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ РЕГІОНУ PDF
Ольга Анатоліївна Карпюк, Ганна Валеріївна Мамонова 136-141
ЭВОЛЮЦИЯ УРОВНЕЙ АНАЛИТИЧНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ PDF (Русский)
Василий Сазанович Кивачук, Евгения Олеговна Дружинина 142-150
УЧЕТНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ В БЕЛАРУСИ PDF (Русский)
Сергей Леонидович Коротаев 151-160
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Валентина Миколаївна Костюченко 161-167
КОНЦЕПЦИЯ БЕНЧМАРКИНГА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ PDF (Русский)
Лилия Николаевна Кузнецова 168-177
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК PDF (Русский)
Николай Тихонович Лабынцев 178-185
СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: ШЛЯХИ ЗАСТОСУВАННЯ PDF
Олена Адамівна Лаговська 186-196
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА PDF (Русский)
Юрий Николаевич Лачинов 197-204
СТРУКТУРА НАУКОВОЇ ТЕОРІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ PDF
Сергій Федорович Легенчук 205-215
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРИЗНАНИЯ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ И МЕТОДИКИ ЕЕ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ PDF (Русский)
Елена Борисовна Малей 216-224
ОБ’ЄКТИ МОНІТОРИНГУ КОМЕРЦІЙНИХ АКТИВІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Юлія Юзефівна Мороз 225-231
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ PDF
Оксана Вікторівна Олійник 232-240
УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ PDF
Ігор Віталійович Орлов 241-249
ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Наталія Анатоліївна Остап`юк 250-253
МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА АУДИТОРСКОГО РИСКА В УСЛОВИЯХ НАЛОГОВОГО АУДИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ PDF (Русский)
Дмитрий Алексеевич Панков, Виолетта Викторовна Мякинькая 254-263
БУХГАЛТЕРСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ УЧЕТНОЙ МЕТОДИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ PDF (Русский)
Дмитрий Алексеевич Панков, Ольга Аркадьевна Русак 264-272
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ В РОЗРІЗІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ “1С” ТА “ПАРУС” PDF
Валерій Миколайович Пархоменко 273-290
ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ З ПИТАНЬ ОБЛІКУ РЕЗЕРВІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Олексіївна Пархомчук 291-297
ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталія Борисівна Проценко, Борис Андрійович Писаренко 298-304
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ PDF (Русский)
С. Б. Репкин 305-307
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ “ВИТРАТИ” ТА “ЗАТРАТИ” PDF
Маргарита Іванівна Скрипник 308-312
ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА – ГЛАВНЫЕ КАТЕГОРИИ В ЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ PDF (Русский)
Виктор Иванович Стражев 313-319
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ЖИТОМИРЩИНІ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова 320-329
ФИНАНСОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ССП АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДИСКРИМИНАНТНЬIЙ АНАЛИЗ И МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ “BALANCED SCORECARD AND Z-SCORE METHODS OF ANALYSIS” PDF (Русский)
Марко Любомиров Тимчев 330-337
МЕТОДИ ОБЧИСЛЕННЯ ПДВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Каріна Касумбеківна Уллубієва 338-345
МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У СПРАВАХ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ PDF
Віоллета Віталіївна Федчишина 346-353
БУХГАЛТЕР В ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ: ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ PDF (Русский)
Ч. С. Христаускас, Йо. Д. Сталюнене 354-366
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Юзеф Сигізмундович Цал-Цалко 367-370
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАСЛЕДОВАНИЯ В УКРАИНСКОМ И РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ PDF (Русский)
Александр Игоревич Шамрук 389-393
МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ЕЛЕМЕНТА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА PDF
Марія Михайлівна Шигун, Віталій Вікторович Травін 394-399
СКЛАДОВІ ТА ОЦІНКА ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ PDF
Жанна Миколаївна Ющак 400-406