DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-61-65

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ПЕРЕДУМОВА КАПІТАЛІЗАЦІЇ КОМПАНІЇ

Тетяна Вікторівна Давидюк

Анотація


Масштабні якісні трансформації і кількісне зростання капіталу зумовили широке поширення ідеології вартісного управління, появу і зростаюче практичне значення концепції капіталізації. Однією з передумов капіталізації та ключовим індикатором розвитку компаній виступає людський капітал, що зумовлює потреб користувачів у інформації про людський капіталу і його перетворення на об’єкт бухгалтерського спостереження.

Ключові слова


компанія; конценція капіталізації; практичне застосування концепції капіталізації; людський капітал; бухгалтерський облік людського капіталу

Повний текст:

PDF

Посилання


Дипиаза С. Будущее корпоративной отчотности. Как вернуть доверие общества. / Дипиаза С., Єкклз Р. – М.: Альпина Габлишер, 2003. – 212 с.

Єфіменко В.І. Особливості обліку інтелектуального капіталу як об’єкту нематеріальних активів / Єфіменко В.І., Писаренко Ю.В. // Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу розвитку економічної науки та практики: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 14 травня 2010 р. – К.: КНЕУ, 2010. – 568 с. – С. 386-388

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” вiд 28.12.1994 № 334/94- ВР (зі змінами та доповненнями) / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

Ковалев В.В. Гудвилл как бухгалтерская категорія / Ковалев В.В. // Бухгалтерский учет. – 2005. – № 8. – С.52-59

Козырев А.Н. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности / Козырев А.Н., Макаров В.Л. – М.: РИЦ ГШ ВС РФ, 2003. – 368 с.

Легенчук С.Ф. Бухгалтерське відображення інтелектуального капіталу: Дис. …кандидата екон. наук: 08.06.04 / Легенчук Сергій Федорович – Житомир, 2006. – 264 с.

Международные стандарты оценки. Кн. 1, Г.И. Микерин (руководитель), М.И. Недужий, Н.В. Павлов, Н.Н. Яшина; в подготовке дополнений принимали участие: Д.М. Гриненко, А.Н. Козырев, Г.В. Попов. – М.:ОАО “Типография “НОВОСТИ”, 2000. –264 с.

Плотникова Л.А. Нематериальные активы: обзор международного опыта и перспективи развития / Плотникова Л.А., Кастин А.Э. // Международный бухгалтерский учет. – 2006. – № 4. – С. 30-38

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств” [Електронний ресурс] // — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0499-99

Просвирина Й.Й. Оценка внутренне созданного гудвилла компаний / Просвирина Й.Й. //Международный бухгалтерский учет. – 2005. – № 9. – С. 23-30

Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр. Вип.. 20 / Голов. Ред. О.О. Шубін. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 391 с.

Уманців Г. Внутрішній гудвіл підприємства: економічна природа, проблеми оцінки та обліку / Уманців Г. // Бухгалтерський облік. – 2006. – № 9. – С. 20-23

Фриц П. Управление знаниями и интеллектуальный капитал / Фриц П. // Школа професійного бухгалтера – 2006. – № 12. – С. 10-11

Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] // — Режим доступу:http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1011.25.24&nobreak=1

Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія ,практика та їх значення для України / Чухно А.А. – К., 2003. – 631 с.

Edvinsson L., Malone M.S. Intellectual Capital. Realizing Your Company’s True Valueby Finding Its Hidden Brainpower. New York , Harper Business, 1997. – 240 p.

Sundararajan Accounting for Goodwill. [Електронний ресурс] // – Режим доступу:http: //beginnersinvest.about.com/cs/investinglesons/l/blles3negwrk.htm


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.