DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-291-297

ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ З ПИТАНЬ ОБЛІКУ РЕЗЕРВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Ольга Олексіївна Пархомчук

Анотація


Розглянуто і проаналізовано дані виступів дослідників на конференціях, публікацій в наукових виданнях та дисертаційних робіт на предмет визначення найактуальніших проблемних питань обліку та контролю формування і використання резервів підприємства та шляхів їх вирішення.


Ключові слова


підприємство; резерви підприємства; облік формування резервів підприємства; контроль формування резервів підприємства; огляд та аналіз наукових джерел

Повний текст:

PDF

Посилання


Агеев И.М. Финансовый и управленческий учет резервной системы предприятия в условиях риска и неопределенности : дис. канд. экон. наук: 08.00.12 / Агеев Игорь Михайлович. – Ростов на Дону, 2002. – 191 c.

Алексеева Е.В. Бухгалтерский учет оценочных резервов: дис. канд. экон. наук: 08.00.12 / Алексеева Елена Владимировна. – СПб., 2005 – 184 с.

Береза С.Л. Резерв сумнівних боргів: проблеми нарахування/ С.Л. Береза // Тези доповідей IV-ої міжнародної конференції “Наука і освіта 2001”. Том 1. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – С. 17-18.

Верига Ю.А. Резерви підприємств України: облік і подання інформації у звітності / Ю.А. Верига // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – Житомир, 2003. – № 4 (26). – С. 52-58.

Власова А.С. Риск как признак предпринимательской деятельности: автореф. дис. на соискание научной степени канд.э.н.: спец. 12.00.03 “Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право” / Власова Анна Сергеевна. – М., 2009. – 32 с.

Гончаренко О.О., Шинкаренко О.М. Порядок формування резервів підприємства та відображення їх у звітності / О.О. Гончаренко, О.М. Шинкаренко //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (Ч. 1). – Полтава, 2006. – С. 200-202.

Граница Ю.В. Бухгалтерский учет условных фактов хозяйственной деятельности: дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.12 / Граница Юлия Валентиновна. – Нижний Новгород, 2005. – 209 с.

Дмитриченко Е.Д. Развитие учетного обеспечения управления рисками в сельскохозяйственных организациях: автореф. дис. на соискание научной степени канд.э.н.: спец. 08.00.12 “Бухгалтерський учет, статистика” / Е.Д. Дмитриченко. – Мичуринск, 2008. – 33 с.

Дорогостайский В.Г. Бухгалтерский учет резервов в коммерческих организациях: дис. канд. экон. наук: 08.00.12 “Бухгалтерський учет, статистика” /Дорогостайский Виктор Густавович. – СПб., 2002. – 198 c.

Дячек С.М. Відображення в бухгалтерському обліку та аналіз резервів молокопереробних підприємств АПК:автореф. дис. на здобуття наукового ступеню канд.е.н.: 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / С.М. Дячек. – Київ. – 2008. – 22 с.

Капля І.В. Облік власного капіталу а акціонерних товариствах АПК: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / І.В. Капля. – К., 2006. – 20 с.

Козлова Марія Олегівна. Облік і контроль процесу резервування (на прикладі діяльності великих промислових підприємств України) / М.О. Козлова // дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2006.

Лищук Е.Н. Аудит условных фактов хозяйственной деятельности: автореф. дис. на соискание научной степени канд.э.н.: спец. 08.00.12 “Бухгалтерський учет, статистика” /Е.Н. Лищук – Новосибирск. – 2009. – 24 с.

Лінкевич Н.І. Капітал, фонди, резерви в обліковій літературі 20-30-х років ХХ ст. / Н.І. Лінкевич // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2002. – № 20. – С. 147-150.

Мавлина И.Н. Организация и методика аудита оценочных значений: автореф. дис. на соискание научной степени канд.э.н.: спец. 08.00.12 “Бухгалтерський учет, статистика” /И.Н. Мавлина. – Новосибирск, 2009. – 20 с.

Манхаєва И.С. Регулятиви фінансових результатів в системі бухгалтерського обліку: автореф. дис. на соискание научной степени канд.э.н.: спец. 08.00.12 “Бухгалтерський учет, статистика” / И.С. Манхаева – Санкт-Петербург, 2007. – 20 с.

Мельникова Л.А. Организация учета финансовых резервов хозяйствующих субъектов : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / Мельникова Любовь Анатольевна. – Москва, 2002 – 203 c.

Новичкова Н.Г. Организация учета финансовых резервов и пути ее совершенствования: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / Новичкова Надежда Геннадьевна. – Астрахань, 2005 – 197 с.

Орищенко М.М. Облік і аудит резервів капіталу: методологія та організація: автореф. дис. на здобуття наукового ступеню канд.е.н.: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / М.М. Орищенко. – Київ, 2009. – 20 с.

Палий В.Ф., Палий В.В. Финансовый учт: [учебное пособие] / В.Ф. Палий, В.В Палий – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: ИД-ФБК-ПРЕСС, 2001. – 672 с.

Поліщук І.Р. Резервний капітал: бухгалтерський та юридичний аспект / І.Р. Поліщук //Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту як складової інформатизації суспільства. Збірник матеріалів міжвузівської науково- практичної конференції. – Тернопіль-Мукачево, 2004. – С. 273-277.

Понокова Д.И. Бухгалтерский учет резервов и регулятивов: автореф. дис. на соискание научной степени канд.э.н.: спец. 08.00.12 “Бухгалтерський учет, статистика” /Д.И. Потокова. – Краснодар. – 2007. – 21 с.

Попова Е.А. Бухгалтерский учет формирования и использования резервов в сельскохозяйственных организациях: автореф. дис. на соисекание научной степени канд.э.н.: 08.00.12 “Бухгалтерський учет, статистика” / Е.А. Попова – М., 2007. – 22 с.

Романова С.В. Организация учета и анализа резервной системы предприятия: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.12 / Романова Светлана Валентиновна – Шахты, 2000 – 185 c.

Рябова Е.В. Аудит оценочных резервов организации: автореферат дис. на соискание научной степени канд.э.н.: 08.00.12 “Бухгалтерський учет, статистика” / Е.В. Рядова. – Нижний Новгород, 2007. – 25 с.

Сушко Т.И. Учет резервов, направления совершенствования их создания / Т.И. Сушко // Проблемы учета, анализа, контроля и статистики в условиях реформирования экономики. Тезисы докладов Международной научно-практической конференции. – Минск,

– С. 12-14.

Таусова И.Ф. Учетно-аналитическое обеспечение резервной политики коммерческой организации: автореф. дис. на соискание научной степени канд.э.н.: спец. 08.00.12 “Бухгалтерський учет, статистика” / И.Ф Таусова –Мичуринск, 2008. – 22 с.

Терещенко В.С. Бухгалтерський облік забезпечень майбутніх витрат і платежів: теорія та методика: дис... канд. наук: 08.00.09 / Терещенко Вікторія Сергіївна – К., 2008.

Терещенко В.С. Забезпечення майбутніх витрат і платежів як об’єкт бухгалтерського обліку: український і міжнародний досвід / В.С. Терещенко// Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць. Випуск 19, том 3. – Донецьк, 2005. – С. 111-114.

Усанова Д.Ш. Оценочные значения в аудиторской деятельности: автореф. дис. на получение научной степени канд.э.н.: 08.00.12 “Бухгалтерський учет, статистика” /Д.Ш. Усанова – Казань, 2008. – 24 с.

Яников Р.Г. Организация и методика аудита оценочных резервов: автореф. дис. на соискание научной степени канд.э.н.: 08.00.12 “Бухгалтерський учет, статистика” /Р.Г. Яшников. – М., 2006. – 20 с.

Яремко І.Й. Резервний капітал – важлива економічна категорія в методології обліку /І.Й. Яремко // Розвиток науки про бухгалтерський обліку. Збірник тез та текстів виступів на науковій міжнародній конференції. Частина IV. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 211-215.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.