DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-241-249

УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ

Ігор Віталійович Орлов

Анотація


Досліджено підходи до трактування сутності поняття “умовні зобов’язання” на рівні нормативних документів країн світу, довідкової та наукової літератури. Запропоновано уточнення в частині визначення змісту зазначеного об’єкту.

Ключові слова


США; Польща; Болгарія; Росія; Білорусь; Казахстан; Індія; умовні зобов`язання; зміст об`єкту зобов`язань; нормативні документи країн світу

Повний текст:

PDF

Посилання


Англо-український-російський тематичний словник ділової лексики. / Під заг. ред. Л.І. Євтушенко. – 2-е вид. доп. – К.: Фірма “ІНКОС”, 2009. – 392 с.

Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – 4-е изд. доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 1248 с.

Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 1999. – 895 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – 1728 с.

Гущина И.Э. Учет условных фактов хозяйственной деятельности / И.Э. Гущина //Бухгалтерский учет. – 2006. – № 23. – С. 28-32.

Економічний енциклопедичний словник: У 3 т. – Т. 1 / за ред. С.В. Мочерного та ін. –К: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.

Инструкция по бухгалтерскому учету “Резервы, условные обязательства и условные активы” [Электронный ресурс] / Режим доступа:http://pravo.levonevsky.org/bazaby09/sbor24/text24949.htm.

Інструкція “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій” № 291 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0893-99.

Крисенко С.М. Новітній англо-український, українсько-англійський словник. /С.М. Крисенко . – Харьків: Промінь, 2006. – 960 с.

Кутер М.И. Условные факты хозяйственной деятельности – новое или хорошо забытое старое? / М.И. Кутер, Д.В. Луговской // Международный бухгалтерский учет. –2005. – № 10. – С. 30-37.

Маценко Л.Ф. Теоретичні аспекти визначення сутності поняття “умовні факти господарського життя” /Л.Ф. Маценко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Випуск 1 (13). / Відповідальний ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – С. 94-104.

МСБО 37 Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи [Електронний ресурс] / Режим доступу:

http://www.minfin.gov.ua/document/92448/МСБО_37.pdf.

Нашкерська Г.В. Особливості визнання та оцінювання умовних зобов’язань /Г.В. Нашкерська // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 141-150.

Палий В.Ф, Палий В.В. Финансовый учет: учебное пособие: в 2 ч. / В.Ф. Палий, В.В. Палий – М.: ФБК-ПРЕСС, 1998. – Ч. І. – 304 с.

Пивовар А.Г. Большой англо-русский финансово-экономический словарь. – 2-е изд. испр. / Под ред. В.И. Осипова. – М.: Изд-во “Экзамен”, 2003. – 960 с.

Положение по бухгалтерскому учету “Условные факты хозяйственной деятельности” ПБУ 8/01 [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.ipbr.org/?page=norm_akti&acts=bux&pbu8.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями станом на 01.01.2007 р.). –Частина І / Укладачі: к.е.н., доц. Т.А. Бутинець, к.е.н., доц. О.П. Войналович, к.е.н., доц. С.Ф. Легенчук, к.е.н., доц. Н.А. Остап’юк, викл. С.З. Мошенський. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 196 с.

Принципы бухгалтерского учета / Нидлз Б., Андерсон X., Колдуэлл Д. – 5 изд.. пер. с англ. / под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 496 с.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 496 с.

Сигел Дж. Словарь бухгалтерсих терминов: Пер. с англ. / Дж. Сигел, Дж. Шим. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 408 с.

Сотникова Л.В. Условные факты хозяйственной деятельности: бухгалтерский учет и налогообложение. / Л.В. Сотникова. – М.: Налоговый вестник, 2007. – 288 с.

СС 37 “Провизии, условны задължения и условни активи” [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.vedomost.info/natzionalni-standarti/393-nsfomsp-2008/2866-ss--37-provizii-uslovni-zadalzheniya-i-uslovni-aktivi.

Cтандарт бухгалтерского учета № 21 “Финансовая отчетность банков” [Электронный ресурс] / Режим доступа:

http://www.minfin.kz/index.php?uin=1133955383〈=rus&chapter=1126091776.

Томило Н.М. Коментарий к ПБУ 8/01 “Условные факты хозяйственной деятельности” / Н.М. Томило //Бухгалтерский учет. – 2002. – № 4. – С. 29-32.

Узунова Т.В. Приминение условных фактов хозяйственной деятельности в отношении обеспечения обязательст / Т.В. Узунова // Аудит и финансовый анализ. – 2007.– № 5. – С. 28-32.

Фінансовий облік: підручник / Голов С., Костюченко В., Кравченко І., Ямборко Г. – К.: Лібра, 2005. – 976 с.

GAAP 2009 A guide to IFRS reporting Second edition Principal authors: Phil Barden, Veronica Poole, Norma Hall, Ken Rigelsford, Andrew Spooner Deloitte. LexisNexis – 2620 p.

Krajowy standard rachunkowości nr 6 “Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztow, zobowiązania warunkowe” [Żródło elektroniczne] / Reżym dostępu: http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=74&id=146001&PortalMF=9ee02f08660babffde1d01765eaef1e.

Similarities and differences: A comparison of IFRS, US GAAP and Indian GAAP – November, 2007. – 104 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.